Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár

Úvod k inventáru

Podľa stanov je Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky dobrovoľné výberové združenie historikov vied a techniky, profesionálov i amatérov z radov lekárov, lekárnikov, prírodovedcov, technikov a iných vedných odborov. Hlavným cieľom Spoločnosti je všestranne podporovať záujem o dejiny vied a techniky na Slovensku a rozvíjať túto relatívne novú disciplínu.

Ustanoveniu Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky SAV predchádzalo založenie Československej spoločnosti pre dejiny vied a techniky v Prahe. Na jej Valnom zhromaždení 12.VI.1965 vznikol Slovenský výbor Československej spoločnosti pre dejiny vied a techniky, ktorý na základe uznesenia Predsedníctva SAV zo dňa 14.II.1966 zmenil názov na dnešný – Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV. Už v priebehu roku 1965 vznikli niektoré sekcie: Sekcia pre dejiny medicíny, farmácie a zdravotníctva (19.XI.1965), Sekcia dejín poľnohospodárstva a lesníctva (26.XI.1965). Sekcia pre dejiny poľnohospodárstva a lesníctva pôsobila do r. 1968. V r. 1969 sa rozdelila na Sekciu pre dejiny poľnohospodárstva a na Sekciu pre dejiny lesníctva a drevárstva vo Zvolene.

Dňa 14.IV.1966 bola zakladajúca schôdza Sekcie prírodných, exaktných vied a chémie. (Samostatne pôsobila do r. 1968. Od Valného zhromaždenia 1969 sa zlúčila so Sekciou technických vied, no od r. 1973 sa opäť osamostatnila.) 13.VI.1966 vznikla pobočka Spoločnosti v Košiciach. Ku koncu r. 1966 sa práca Spoločnosti rozvíjala v štyroch sekciách: 1) Sekcii pre dejiny medicíny, farmácie a zdravotníctva; 2) Sekcii pre dejiny prírodných exaktných vied a chémie; 3) Sekcii pre dejiny techniky a 4) Sekcii pre dejiny poľnohospodárstva a lesníctva. V r. 1966 bola založená aj Komisia pre dejiny baníctva a hutníctva s funkciou pobočky pre Stredoslovenský kraj. Na Valnom zhromaždení 26.VI.1969 došlo k reorganizácii niektorých sekcií. Zo Sekcie pre dejiny poľnohospodárstva a lesníctva sa vyčlenila Sekcia pre dejiny lesníctva a drevárstva; Sekcia pre dejiny technických vied sa zlúčila so Sekciou pre dejiny prírodných vied a vzniká samostatná Sekcia pre dejiny baníctva a hutníctva.

Spoločnosť v r. 1972 mala 5 sekcií a pobočku v Košiciach. Činnosť v jednotlivých sekciách spočívala v organizácii konferencií, seminárov a sympózií, najmä však v prednáškovej činnosti. V rámci vedecko-popularizačnej práce vyvinula Spoločnosť značnú aktivitu. Dejiny vied a techniky vstúpili do kultúrneho povedomia spoločnosti. Okrem iného napomohla tomu aj rubrika „Veda píše pamäti“ v denníku Pravda, príspevky členov Spoločnosti v populárno-vedeckom časopise SAV „Slovensko“, v Technických novinách, vo Vlastivednom časopise, vo vysielaní rozhlasu atď.

V rámci odbornej publikačnej činnosti pripravili členovia spoločnosti viac zväzkov zborníka „Z dejín vied a techniky“. V edícii Dejiny vedy a techniky, ktorú vydávalo Vydavateľstvo SAV vychádzali od r. 1972 pôvodné monografie a preklady významných zahraničných prác. Matica slovenská vydala rozsiahlu Bibliografiu k dejinám prírodných vied, medicíny, farmácie, zdravotníctva a techniky na Slovensku do r. 1850 a pripravovala sa bibliografia ďalšieho obdobia.

Písomný materiál Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky SAV uložený v Ústrednom archíve SAV zahrňuje roky 1964–1974. Tvorí ho podací protokol z rokov 1966–1969 a spisový materiál. Tento obsahuje štatutárne veci (B I), materiály z vlastnej činnosti (B II), materiály Československej spoločnosti pri ČSAV (B III) a hospodársku agendu (B IV). Písomný materiál fondu Spoločnosti tvorí 176 inventárnych jednotiek uložených v 9 škatuliach.

V štatutárnych veciach nájdeme stanovy týkajúce sa Spoločnosti, žiadosť o jej registráciu, pripomienky k stanovám (B I 1). V skupine (B I 2) sú obežníky a smernice, ktoré usmerňovali činnosť vedeckých spoločností.

Z materiálov vlastnej činnosti (B II) môžeme si utvoriť celkový obraz o vzniku Spoločnosti a jej činnosti, o pôsobení na široké spoločenské vrstvy. Vznik Spoločnosti máme zhrnutý v materiáloch Valného zhromaždenia a zápisniciach zo zasadania hlavného výboru Spoločnosti (B II 1, B II 2a, B II 2b).

Plány činnosti (B II 3) a správy o činnosti (B II 4) dokumentujú predstavy vedenia Spoločnosti o úlohách a ich praktickú realizáciu v polročných a ročných etapách.

Sympóziá, konferencie (B II 5) a prednášky (B II 6) konkretizujú celkový obraz činnosti Spoločnosti.

V skupine Členovia (B II 7) sú zhromaždené zoznamy členov Spoločnosti a jej sekcií.

Z osobných písomností zamestnancov (B II 8) je len málo materiálu, lebo Spoločnosť mala iba dvoch stálych zamestnancov.

Cestovné správy (B II 9) týkajú sa poväčšine ciest za pramennými materiálmi alebo na prípravné výbory, konferencií a sympózií.

Styky so zahraničím (B II 10) dokumentujú spoluprácu so zahraničnými partnermi.

V skupine Spolupráca (B II 11) sú doklady o kontaktoch s jednotlivcami i inštitúciami, najmä s múzeami, školami, vydavateľstvami a pod.

Materiály o sekciách (B II 12) obsahujú údaje o ich vzniku, plány a správy o činnosti. Do tejto skupiny sú zaradené aj materiály Oddelenia dejín dopravy.

(B II 13) obsahuje plány a správy o činnosti pobočky Spoločnosti v Košiciach.

Materiál Československej společnosti pro dějiny věd a techniky ČSAV (B III) obsahuje zápisnice zo zasadania Spoločnosti, z porád predsedníctva hlavného výboru Československej spoločnosti pre dejiny vied a techniky, zápisnice zo zasadania redakčnej rady Dějiny věd a techniky a korešpondenciu.

Materiály skupiny (B IV 1) dokumentujú vzťah spoločnosti ku Komisii pre organizáciu vedeckých spoločností ako k hospodárskemu centru.

Finančný plán a rozpočet (B IV 2) obsahuje rozpis rozpočtu na jednotlivé roky, vecné účty, komentáre k rozpočtu a vyúčtovanie dotácií do SAV.

(B IV 3) obsahuje revízne správy z rokov 1971–1973 a inventúru majetku z r. 1971.

Materiál Spoločnosti pre dejiny vied a techniky pri SAV poskytuje dostatok údajov pre poznanie jej činnosti a i zhodnotenie jej odborného prínosu. Môže slúžiť aj ako pramenná základňa pre štúdium dejín niektorých vedných disciplín (medicína, farmácia, poľnohospodárstvo, doprava, lesníctvo ai.) i poznanie významných slovenských vedeckých osobností v minulosti.