Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

83B II 1119656
Informácia o Dr. Alexandrovi z Kežmarku.
84B II 1119666
Spolupráca s inými vedeckými spoločnosťami pri SAV (pozvánka, zápis); spolupráca s Technickým múzeom v Košiciach; s redakciou časopisu Dějiny věd a techniky; s Historickým ústavom ČSAV; s Okresným ústavom národného zdravia v Poprade; s Ústavom dejín európskych socialistických krajín ČSAV.
85B II 1119676
Spolupráca s riaditeľom prešovskej hvezdárne; s Historickým ústavom ČSAV; s Historickým ústavom SAV; s okresným lekárnikom v Poprade.
86B II 1119686
Spolupráca s Banským výskumným ústavom v Prievidzi; s Vysokou školou ekonomickou; s Historickým ústavom ČSAV; s Československým ústavom zahraničným; so Socialistickou akadémiou; s Československou spoločnosťou pre dejiny vied a techniky; s Ústavom dějin evropských socialistických zemí ČSAV; s Maticou slovenskou; so Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici.
87B II 1119696
Spolupráca s vydavateľstvom Osveta; s kultúrým odborom ONV Trnava; s Ústavom pro dějiny lékařství Karlovy univerzity Praha; s Univerzitou Palackého Olomouc; so Slovenským banským múzeom Banská Štiavnica; s redaktorkou Věstníka ČSAV; s Technickým múzeom Košice; s Poľnohosopodárskym múzeom Nitra; s Matickou slovenskou; s okresným archívom Trnava; s Arborétom Mlyňany.
88B II 1119706
Spolupráca so Slovenským banským múzeom; s Astronomickou spoločnosťou ČSAV; s vydavateľstvom Osveta; s Gemerskou vlastivednou spoločnosťou v Rimavskej Sobote; s Maticou slovenskou; s Historickým ústavom SAV; s Pedagogickou fakultou Banská Bystrica; s Technickým múzeom Košice; s Ministerstvom kultúry SSR.
89B II 1119716
Spolupráca s Maticou slovenskou; so Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici; s Mestskou knižnicou Lučenec; s vydavateľstvom Osveta; s Vysokou školou dopravnou v Žiline; s Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave; so Slovenskou poľnohospodárskou akadémiou; s redakciou časopisu Dějiny věd a techniky; s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov; s Archeologickým ústavom SAV; s redakciou časopisu Výživa a zdravie; s Technickým múzeom Košice; s Moravským múzeom Brno; s Československým rozhlasom Bratislava.
90B II 1119726
Spolupráca s vydavateľstvom Osveta; s Astronomickým ústavom SAV; s Vysokou školou dopravnou Žilina; so Slovenskou poľnohospodárskou akadémiou a s Poľnohospodárskym múzeom.
91B II 1119736
Spolupráca s Ústavom československých a světových dějin Praha; s Astronomickým ústavom SAV; s Vysokou školou technickou Košice; s Vysokou školou dopravnou Žilina; s Maticou slovenskou; so Slovenským banským múzeom Banská Štiavnica; s Technickým múzeom Košice.