Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Thurzo, Viliam
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

124I A 319543
Pripomienky k návrhu vládneho uznesenia o boji proti zhubným nádorom. [ 3 fol. ]
125I A 319633
Pripomienky k vzťahu nadriadených úradov k dotovaniu Výskumného ústavu onkologického. [ 3 fol., 2x ]
126I A 319633
Posudok antikarcinózneho chemoterapeutika ENOXAMIN. [ 1 fol. ]
127I A 319633
Posudok na kandidátsku dizertáciu Zdenka Pechana „Izolácia a charakteristika indolových melanogenov z moča“. [ 1 fol. ]
128I A 319643
Posudok publikácie Aldo Martini: „Virus e batteri causa di neoplasie maligne“. [ 1 fol. ]
129I A 319683
Pripomienky k akčnému programu strany na úseku vedy. [ 3 fol. ]
130I A 319723
Posudok elaborátu M. Malceva: „Vznik a rozvoj rakoviny“. [ 3 fol. ]
131I A 319723
Posudok kandidátskej dizertácie MUDr. V. Sovovej „Biologická charakteristika skupinově specifických antigenů ptačích nádorových virů“. [ 4 fol., 3x ]
132I A 319723
Posudok kandidátskej dizertácie prom. biol. O. Machalu: „Studium podmínek pro plnou expresi genomu RSV persistujícího v savčích virogenních buňkách“. [ 4 fol. ]
133I A 319723
Pripomienky k správe ministra zdravotníctva ČSR o stave a úrovni liečenia nádorovej choroby v ČSSR. [ 3 fol. ]
134I A 319723
Pripomienky k umiestneniu Rádiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. [ 3 fol., 2x ]
135I A 319733
Pripomienky k prognostickej štúdii dr. Kumberu „Výskum imunopreparátu“. [ 3 fol. ]
136I A 319733
Pripomienky k zaradeniu výskumu onemocnenia zhubným bujnením do kapitoly „Péče o zdraví lidu“. [ 3 fol. ]
137I A 319733
Posudok práce dr. H. C. Hollanda: „Temperament and Tumour. A note on growth index in two strains of rats following the implantation of a carcinogenic agent“. [ 1 fol. ]
138I A 319733
Posudok súboru prác predkladaných na odmenu Vedeckého kolégia obecnej biológie ČSAV. [ 2 fol., 2x ]
139I A 319733
Oponentský posudok k výročnej správe Virologického ústavu SAV za r. 1972. [ 9 fol. ]
140I A 319733
Posudok na doktorskú dizertačnú prácu dr. J. Bubeníka „Protinádorová imunita“. [ 4 fol. ]
141I A 319733
Posudok na doktorskú prácu J. Veselého „Studium resistencie myších leukemických buněk vůči 5-aracytodinu a 5-ara – 2 deseoxycytodinu“. [ 4 fol. ]
142I A 33
Pripomienky k návrhu koncepcie rozvoja biologických vied v ČSSR vo vzťahu k rozvoju biologických vied vo svete a spolupráci v rámci RVHP.
143I A 319743
Posudok na dielo z odboru biologicko-zdravotníckeho so zvláštnym zameraním na mikrobiológiu a veterinárne lekárstvo a epidemiológiu. [ 1 fol. ]
144I A 319753
Pripomienky k prepracovanému návrhu klinickej onkológie. [ 2 fol. ]
145I A 319783
Posudok Jána Lakotu, pracovníka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. [ 2 fol. ]
146I A 319803
Pripomienky k pripravovanej publikácii Betina a kol.: Mykotoxíny. [ 2 fol. ]
147I A 319803
Posudok rukopisu autorov F. Lešník, J. O. Vrtiak a D. Chudý: Karcinogény životného prostredia. [ 27 fol., 4x ]
148I A 319803
Posudok rukopisu dr. M. Bokesovej Uherovej: „Zdravotníctvo na Slovensku za kapitalizmu 1849–1918“. [ 1 fol. ]
149I A 319803
Oponentský posudok doktorskej dizertačnej práce RNDr. J. Závadu, CSc.: „Paragenetické interakcie retrovírů s obalenými viry jiných čeledí“. [ 6 fol., 4x ]
150I A 3s.d.3
Pripomienky k návrhu koncepcie odboru klinickej onkológie. [ 3 fol. ]
151I A 3s.d.3
Posudok doktorskej dizertačnej práce doc. MUDr. F. Šveca, CSc.: „Hormón – responzívny genóm vírusu myšieho mammárneho karcinómu“. [ 3 fol. ]
152I A 3s.d.3
Posudok správy Ústavu experimentálnej biológie a genetiky. [ 2 fol. ]
153I A 3s.d.3
Posudok jednotného plánu rozvoja vedy a techniky v zdravotníctve na roky 1976–1980. [ 4 fol. ]
154I A 3s.d.3
Posudok o práci: Dr. Šimkovič a Ing. Grófová: „Transfer genómu Rousovho vírusu z potkaních nádorových buniek na kuracie bunky za vysokej teploty“. [ 2 fol. ]
155I A 3s.d.3
Posudok o kandidátskej dizertačnej práci dr. O. Machalu. [ 4 fol. ]
156I A 3s.d.3
Oponentský posudok na soubor prací o molekulárních mechanizmech reparací ultrafialového světla na savčí buňky in vitro (autori: dr. Miloš Klímek, CSc., RNDr. Jiří Vaníček, Pavla Ševčíková, prom. biofyzička, RNDr. L. Zemanova).
157I A 3s.d.3
Posudok vedecko-výskumnej práce doc. MUDr. Štefana Hoju, CSc. [ 4 fol. ]