Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Thurzo, Viliam
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

93I A 219533
Organizácia výskumu rakoviny v ČSR. [ 4 fol. ]
94I A 219573
Rámcový dlhodobý plán rozvoja onkológie v ČSR. [ 5 fol. ]
95I A 219593
Stručná správa o niektorých významnejších výsledkoch v odbore experimentálneho výskumu v ČSR pre československého delegáta v OSN. [ 1 fol., 2x ]
96I A 219593
Správa o výsledkoch práce v onkológii od r. 1945. [ 1 fol., 2x ]
97I A 219593
Správa o činnosti Povereníctva SNR pre zdravotníctvo na oslobodenom území. [ 2 fol. ]
98I A 219603
Návrh, aby Výskumný ústav onkologický bol riadený a spravovaný priamo Ministerstvom zdravotníctva. [ 3 fol. ]
99I A 219613
Ideový návrh na využitie priestorov v starej budove Výskumného ústavu onkologického pre Výskumný ústav onkologický. [ 4 fol., 4x ]
100I A 219613
Návrh na umiestnenie Výskumného ústavu onkologického v novostavbe. [ 6 fol. ]
101I A 219643
Správa o účasti československých pracovníkov na zahraničných akciách v r. 1963. [ 5 fol. ]
102I A 219693
Stručné výročné zhodnotenie činnosti Ústavu experimentálnej onkológie za r. 1968 [ 2 fol. ]
103I A 219723
Návrh na riešenie nepriaznivej priestorovej situácie na oddelení molekulárnej genetiky Ústavu experimentálnej onkológie SAV. [ 5 fol. ]
104I A 219723
Krátka správa o súčasnej situácii v onkovirológii a imunológii v ČSSR. [ 7 fol. ]
105I A 219723
Ideový návrh koncepcie výskumu rakoviny a boja proti nej v rámci štátov RVHP. [ 3 fol., 3x ]
106I A 219733
Správa o vedecko-výskumnom zameraní klinickej a experimentálnej onkológie. [ 3 fol. ]
107I A 219733
Integrácia protirakovinového boja – zriadenie medzirezortnej Rady pre boj proti rakovine. [ 1 fol. ]
108I A 219733
Integrácia protikarovinného boja. [ 1 fol. ]
109I A 219733
Správa o výskume na poli experimentálnej onkológie v SSR za uplynulých 10 rokov. [ 2 fol. ]
110I A 219763
Rozbor časopisu Neoplasma a jeho rozvoj do r. 1990. [ 5 fol. ]
111I A 2s.d.3
Náčrt prognózy vo vývoji experimentálnej onkológie so zreteľom na potenciálne možnosti v ČSSR. [ 2 fol. ]
112I A 2s.d.3
Základný výskum onkologickej problematiky v ČSSR. [ 4 fol. ]
113I A 2s.d.3
Správa o použití izotopov v diagnostike a terapii niektorých foriem nádorovej choroby. [ 1 fol. ]
114I A 2s.d.3
Úlohy biologických vied v období vedecko-technickej revolúcie (všeobecná biológia). [ 5 fol. ]
115I A 2s.d.3
O zaostávaní výskumu v genetike. [ 2 fol. ]
116I A 2s.d.3
Správa o stave riešenia problému „Výskyt rakoviny a boj proti nej“. [ 3 fol. ]
117I A 2s.d.3
Správa o problematike cholesterinázy. [ 3 fol. ]
118I A 2s.d.3
Onkovirologické práce vo Výskumnom ústave onkologickom v Bratislave. [ 4 fol. ]
119I A 2s.d.3
Správa o výskume v problematike malignej transformácie buniek. [ 5 fol. ]
120I A 2s.d.3
Správa o úlohách Výskumného ústavu onkologického v Bratislave. [ 9 fol. ]
121I A 2s.d.3
Správa o neuspokojivom stave boja proti nádorovej chorobe u nás. [ 3 fol., neúplné ]
122I A 2s.d.3
Organizácia boja proti rakovine v SSR. [ 2 fol. ]
123I A 2s.d.3
Pokusy o bezbunkový prenos nádoru škrečkov. [ 2 fol. ]