Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav vedeckého ateizmu SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

89VI197116
Zahraničné styky
Správa o zahraničných stykoch Ústavu vedeckého ateizmu SAV za rok 1971; plán zahraničných stykov ústavu na rok 1972.
90VI197216
Zahraničné styky
Správa o zahraničných stykoch Ústavu vedeckého ateizmu SAV v r. 1972; plán zahraničných ciest na rok 1973; záznamy o pobytoch zahraničných hostí v ústave.
91VI197316
Zahraničné styky
Plán zahraničných ciest na rok 1974; návrhy na pozvanie zahraničných hostí v r. 1974.
92VI197416
Zahraničné styky
Správa o prijatí zahraničných hostí v Ústave vedeckého ateizmu SAV v r. 1974; plán zahraničných stykov ústavu na r. 1975.
93VI197516
Zahraničné styky
Správa o zahraničných stykoch Ústavu vedeckého ateizmu SAV v r. 1974; informácia o spolupráci v oblasti vedeckého ateizmu medzi výskumnými pracoviskami ČSSR a Bulharska; záznamy o pobytoch zahraničných hostí v ústave; správa o plnení zahraničných stykov v r. 1975 a plán hlavných akcií na r. 1976.
94VI197616
Zahraničné styky
Plán kultúrnych, školských a vedeckých stykov so zahraničím na r. 1976; žiadosť Ústavu vedeckého ateizmu SAV generálnemu sekretárovi SAV o pomoc pri zabezpečovaní vedeckých stykov s partnerskými organizáciami socialistických krajín.
95VI197716
Zahraničné styky
Požiadavky Ústavu vedeckého ateizmu SAv na zahraničné styky v r. 1978; záznam o pobyte zahraničného hosťa v ústave.
96VI197816
Zahraničné styky
Spresnenia plánu zahraničných stykov Ústavu vedeckého ateizmu na r. 1978; správa o pobyte zahraničného hosťa v ústave.
97VI197916
Zahraničné styky
Plán zahraničných ciest Ústavu vedeckého ateizmu SAV na 3. štvrťrok 1979; správa o pobyte zahraničného hosťa v ústave; pozvanie do Inštitútu filozofie a sociológie Poľskej akadémie vied na metodologickú konferenciu Medzinárodnej spoločnosti pre históriu náboženstva.
98VI198016
Zahraničné styky
Prehľad vedeckých pracovísk v socialistických štátoch vhodných pre výchovu mladých vedeckých pracovníkov v Ústave vedeckého ateizmu SAV; nadväzovanie spolupráce medzi redakciami časopisov Nauka i religija a Ateizmus; záznamy o pobytoch zahraničných hostí v ústave.
99VI198116
Zahraničné styky
Plán zahraničných stykov Ústavu vedeckého ateizmu SAV na r. 1982; návrh ústavu na nadviazanie spolupráce s pedagogickými pracoviskami v ZSSR; návrh na vyslanie J. Čelku do ZSSR.
100VI198216
Zahraničné styky
Návrh Ústavu vedeckého ateizmu SAV na vytvorenie medzinárodnej Komisie pre mnohostrannú spoluprácu pre výskum problematiky klerikalizmu; návrhové listy na vyslanie pracovníkov ústavu do ZSSR.
101VI198316
Zahraničné styky
Návrhy na pozvanie zahraničných hostí do Ústavu vedeckého ateizmu SAV; pozvanie od Inštitútu vedeckého ateizmu Akadémie spoločenských vied pri ÚV KSSZ na konferenciu „Náboženstvo a súčasný ideovo-politický boj“.
102VI198417
Zahraničné styky
Zhodnotenie výsledkov vedeckej spolupráce Ústavu vedeckého ateizmu SAV so zahraničím za roky 1981–1984; podklady ústavu pre prípravu výhľadovej koncepcie medzinárodnej spolupráce spoločenskovedných pracovísk SAV; správa o vysledkoch rozhovorov o spolupráci s riaditeľom Inštitútu vedeckého ateizmu Akadémie spoločenských vied pri ÚV KSSZ; plány pobytu zahraničných hostí v ústave; závery z porady pracovníkov Inštitútu vedeckého ateizmu pri ÚV KSSZ a zahraničných účastníkov konferencie „Náboženstvo a súčasný ideovo-politický boj“ a aktuálnych výskumných problémoch v oblasti vedeckého ateizmu.
103VI198517
Zahraničné styky
Návrh spolupráce medzi Ústavom vedeckého ateizmu SAV a Inštitútom filozofie AV ZSSR; záznamy o pobytoch zahraničných hostí v ústave.
104VI198617
Zahraničné styky
Plán kultúrnych, školských a vedeckých stykov so zahraničím na r. 1986; nadviazanie spolupráce medzi Ústavom vedeckého ateizmu a redakciou časopisu Euhemer; záznam o pobyte zahraničného hosťa v ústave.
105VI198717
Zahraničné styky
Plán kultúrnych, školských a vedeckých stykov so zahraničím na r. 1987; správa o podieli Oddelenia sociológie a psychológie ateizmu a náboženstva Ústavu vedeckého ateizmu SAV na plnení dohody o spolupráci medzi ústavom a Inštitútom vedeckého ateizmu pri ÚV KSSZ; informácia o zapojení ústavu do riešenia témy „Morálka a náboženstvo“ v spolupráci so ZSSR; záznamy o pobytoch zahraničných hostí v ústave; pozvánky na zahraničné vedecké podujatia.
106VI198817
Zahraničné styky
Plán vedeckých stykov Ústavu vedeckého ateizmu SAV so zahraničím na r. 1988 a 1989; dohoda o spolupráci medzi Inštitútom filozofie Akadémie vied ZSSR a Ústavom vedeckého ateizmu; dohoda o spolupráci medzi Etnografickým inštitútom Akadémie vied ZSSR a Ústavom vedeckého ateizmu; dohoda o spolupráci medzi Inštitútom filozofie Bulharskej akadémie vied a Ústavom vedeckého ateizmu SAV; dohoda o spolupráci medzi Ústavom filozofie a práva Akadémie vied Lotyšskej socialistickej republiky a ústavom; návhry na vyslanie pracovníkov ústavu do zahraničia; záznamy o pobytoch zahraničných hostí v ústave.
107VI198917
Zahraničné styky
Plán zahraničných stykov Ústavu vedeckého ateizmu SAV na r. 1990; analýza dvojstrannej spolupráce SAV a Akadémie vied ZSSR v r. 1986–1988 za Ústav vedeckého ateizmu SAV; návrhy na vyslanie pracovníkov ústavu do zahraničia; záznamy o pobyte zahraničných hostí v ústave.