Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav vedeckého ateizmu SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

194XIII a1986–199037
Príprava a realizácia Encyklopédie vedeckého ateizmu Slovenska
Podací denník za r. 1986–1990; projekt Encyklopédie vedeckého ateizmu Slovenska; návrh organizačného poriadku redakcie Encyklopédie vedeckého ateizmu Slovenska; návrh na zloženie Hlavnej redakcie Encyklopédie vedeckého ateizmu Slovenska; materiály zo zasadnutia Hlavnej redakcie Encyklopédie vedeckého ateizmu Slovenska z 24.XI.1987; pracovné náplne pracovníkov redakcie Encyklopédie vedeckého ateizmu Slovenska; recenzné posudky na metodickú príručku Encyklopédie vedeckého ateizmu Slovenska; plán prác na ENcyklopédii vedeckého ateizmu Slovenska na r. 1988; správy o stave prác na Encyklopédii vedeckého ateizmu Slovenska za r. 1987–1989; pracovné hodnotenia pracovníkov redakcie Encyklopédie vedeckého ateizmu Slovenska; návrhy na autorov a oponentov hesiel; interný sadzobník autorských odmien.
195XIII b1987–199037–38
Autori hesiel
BARTLOVÁ, Alena; BILAS, Ján; ČERNÝ, Pavel; ČERVINKA, Jaroslav; DUPKALA, Rudolf; FORET, Miroslav; GABRIEL, Jiří; GEISBACHEROVÁ, Daniela; GLUCHMAN, Vasil; HALEČKA, Tibor; HLAVOŇ, Karel; HODOVSKÝ, Ivan;37
HOLÝ, Ivan; HORYNA, Břetislav; HROCH, Jaroslav; HUBÍK, Stanislav; HUDEČEK, Jaroslav; KAROLA, Jozef; KROKAVEC, Stanislav; KVASNIČKA, Bohumír; LUPTÁKOVÁ, Marta; MÜNZ, Teodor; PAVLINCOVÁ, Helena; PEJS, Oldřich; SAMSON, Ivo; SEKELOVÁ, Nadežda; SEKOT, Aleš; SIDOR, Milan; SISÁKOVÁ, Oľga; SOŠKOVÁ, Jana; SUCHÁNKOVÁ, Marie; SVOBODA, Jiří; ŠKULA, Ľuboš; VALACH, Milan; VAŠEČKA, Felix; VIZYOVÁ, Eva; WINKLER, Jiří; ZOUHAR, Jan; ŽENKA, Jozef.38
196XIII c39–63
Heslá
Abaffy L. B.; Abaffy František; Ábel František Xaver; Abrahamfy Ján; Abrahamides Izák; Academia Istropolitana; Academia Velehradensis; Adami Martin; Adamiš Karol Drahotín; Adamiš Július; Adamiti; Adány Andrej; Advent; Adventizmus; Advocatio Ecclesiae; Ácha; Achim-Likier Ondrej; Aigner Róbert; Akademická tlačiareň; Akai P. K.; Akatolíci; Akčné výbory obr. Národného frontu; Akčné výbory chudoby a nezamestnaných; Alagovič Alex; Alcuin z Yorku; Alokúcia Benedikta XV.; Alumnát; Alvinczi Peter; Alžbeta Durínska; Alžbetínky; Amand; Ambrózi Gabriel; Ambrózi Samuel; Ambrózy Juraj; Americko-slovenská tlač (náboženská a klerikálna); Americko-slovenské spolky (cirkevné a klerikálne); Amiodt Š. I.; Ampringen J. G.;39
Anabaptisti; Anastazius; Anáty; Andrássy (rod); Andrássy Július ml.; Andrássy Július st.; Andraščík Ján; Andraškovič Tomáš; Andrej pôv. Svorad; Andronik; Angelár; Anglické panny alebo jezuitky; Animatizmus; Antal Gabriel; Antiklerikalizmus; Antikomunizmus protestantskej proveniencie; Antimodernistická prísaha; Antiteizmus; Antitrinitári; Anton zo Šankoviec; Antoni Daniel; Antoni Samuel; Antoniti; Antonius-Cassoviensis; Antropopatizmus; Apostázia; Apoštolát sv. Cyrila a Metoda; Apoštolát združenia mužov božieho srdca; Apoštolská administratíva.40
Apoštolská cirkev; Apoštolský administrátor; Apoštolský kráľ; Apponiyovské školské zákony; Aprílová dohoda; Arcibiskup; Arcibiskupská tlačiareň; Arcidiecéza alebo arcibiskupstvo; Archidiakonát; Archipresbyter (-teriát); Ariáni; Armáda spásy alebo salutisti; z Arragónie Ján; Artim Michal; Arvai Peter; Astrik; Ateizmus; Ateizmus (časopis); Ateizmus (SAK SSR); Ateizmus v dejinách Československa; Ateistická výchova; Ateistické krúžky; Atomistika; Augustiny Eliáš; Augustini Matej; Augustini Ján; Augustini ab Hortis; Augustiáni; Austerlitz Mayer; Austerlitz Teodor; Autonómia katolíckej cirkvi; Autonómia Slovenska; Axamit z Lideřovic a Kosova Peter;41
Babilonský Ján; Bacionizmus; Bácskay Mikuláš; Bačík Ján; Bačinskij Andrej; Bagin Anton; Bahil Ján; Bahil Matej; Bacher Viliam; Bajan Juraj Paulín; Bajcura Andrej; Bajoni Štefan; Bajor Michal; Bajza Jozef Ignác; Bakócz Tomáš; Bakoss Ján; Bakoš-Nemec Michal; Balašovič Gabriel; Balázs Ľudovít; Balazsovits Adorik; Bálent Boris; Balogh Jozef; Balogh Mikuláš; Balogh Peter; Baltík Fridrich; Baluďanský Michal; Bancsa Štefan; Báneth Eugen; Bangha Vojtech; Bánovský Juraj (Sklenár); Baptizmus; Barčovský Jozef; Bárkany Eugen; Barkóczy František; Baršoň Juraj; Bartakovics Vojtech;42
Bartko Ondrej Ladislav; Bartholomeides Ján L.; Bartholomeides Ladislav; Batrholomeides Ladislav; Bartlová Alena; Bartoš Juraj; Bartošek Theodor; Batthiany Jozef; Batthiany Viliam; Baziliáni; Beckensloer Ján; Belák Zoltán Jozef; Belanský Jozef; Belgiojoso Barbianodi G.; Bélik Jozef; Bende Imrich; Benedikt (pustovník); Benedikt II.; Benediktíni; Beneficium; Benkovich Augustín; Beran Jozef; Béreš Ján; Berchtold František; Berlínska konferencia katolíckych kresťanov európskych krajín; Bezencei Juraj; Berzeviczy (rod); Beseda Eugen; Bettelheim Samuel; Bezverecké organizácie; Bezverectvo – bezverci;43
Biblia; Bielik Imrich; Bielik Ján; Bilas Ján; Bilnitza Pavol; Biskup, Biskup Ján; Biskup katolíckej akcie; Biskupská konferencia v Nitre; Biskupské semináre; Biskupstvo; Bittner Eduard; Blaha Marian; Blaho Ján; Blaho Pavol; Blaho Pavol; Blahoslav Ján; Blok inteligencie Slovenska; Blůhová Irena; Bobok Arnold; Bocatius Ján; Bodnár Ján; Bohoslovecké fakulty; Bohoslovecké školstvo; Boleslav; Bončo Gustáv Samuel; Borek Edmund; Borek Vlastimil; Bornemisza (rod); Bornemisza-Alstenius Pavol; Boromejky; Bosnyak Štefan; Borek Anton; Božie súdy alebo ordálie; Brachium saeculare;44
Bradáč, Ján; Bránecký, Jozef; Bratislavský delegovaný súd; Bratranec Ján; Bratríci; Bratská jednota baptistov; Braxátor František; Brenčičová Mária; Brestská únia; Brigido Michal; Briška Peter; Bruntzwick Tobiáš; Bubán Ján; Bubek (Bebek) (rod); Bubics Žigmund; Bubnič Michal; Buc Štefan; Bucko Vojtech; Budapeštianska synoda; Buday Jozef; Bugáň Mikuláš; Bugár Miloš; Büchler Alexander; Bujanovics Kornel; Buláši; Bušniak Eduard; Buzalka Michal; Caban Ernest; Cambel Bohuslav; Caraffa Antonio; Cebecauer Anton; celibát; Centrálna komisia pre správu cirkevných majetkov; Cirber Vladimír; cirkev, Cirkev adventistov siedmeho dňa; Cirkev a umenie; Cirkev Bratská; Cirkev československá husitská; Cirkev pravoslávna v Československu; Cirkevná slovančina;45
cirkevné dane – dávky a poplatky; Cirkevné listy; cirkevnopolitické reformy Márie Terézie; cirkevnopolitické zákonodarstvo klérofašistického štátu na Slovensku; Cirkevný referát Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska; cirkvi a náboženské spoločnosti v ČSSR; cirkvi reciprované; cisterciáni; Collegium Hungaricum; Confessio Heptapolitana alebo Montana; Confessio Pentapolitana; Confessio Scepusiana; Confessio Tyrnaviensis; Cordatus Conrád; Cox Leonard; Csák Legrin – tiež Chac; Csáky (rod); Csáky Teodor; Csapodi Ľudovít; Császka Juraj; Csúzi-Cseh Jakub; Cseh Štefan; Cseles Martin; Csernoch-Černoch Ján; Cvinček Andrej; Cyprián a Červeného Kláštora; Cyril a Metod; Cyrilika; Cyrilometodejská spoločnosť; Cyrilometodská tradícia; Cyrolometodejská tradícia a slovanská vzájomnosť; Czabán Samuel; Czeglédy Štefan; Czékus Štefan; Cziriaky Marin; Czudar Imrich;46
Čáp František; Čársky Jozef; Čelko František; Čelko Jaroslav; Čerňanský Ján; Čerňanský Samuel; Černický Július; Černocký Karol; Černý Pavel; Čertovičiari; Českí exulanti (na Slovensku); Českobratská cirkev evanjelická; Českobratský cirkevný kruh; Československá strana lidová; Československá štátna katolícka bohoslovecká fakulta v Trnave so sídlom v Bratislave; Československá štátna teologická fakulta evanjelická v Bratislave; Čmelík; Čobrda Vladimír Pavol; Čulen Konštantín; Čulen Martin; Dafčík Ján; Danáš Kornel; Dančo Vincent; Danielik Ján Nepomuk; Danilovič Ivan; Daničovič Stanislav Letus; Dányi Ondrej; Daruľa Štefan; DAV; Dcéry božskej lásky; Dedeková Nina; Dechet Ján; Dechristianizácia; Deizmus; Dekanát;47
Dekretálna prísaha; Delimitácia diecéz a cirkevných provincií; Z Demandic Ladislav; Démon; Démonológia; Dérer Ivan; Desericzky Jozef Inocent; Desiatok cirkevný; Dessewffy Marcel; D'Este Hypolit; Dialektický a historický materializmus; Dialóg komunistov s veriacimi; Diecézy; Diecézy rímskokatolícke; Dielo koncilovej obnovy; Dillinger Miloslav; Dilong Rudolf; Diossy Ondrej; Dobránsky Ján; Dobrík Ľudovít; Dobronský Juraj; Dobšovič Anton Amián; Doležal Augustín; Doležal Michal Dionýz; Dominik; Dominikáni; Dominikánky; Dörögdi; Drábik Mikuláš; Drang nach Osten; Draskovich Juraj; Drobáň Michal; Drobný Ján; Drocár Pavol; Dubnický Štefan; Dubnický Jaroslav; Dubravius Daniel; Duchnovič Alexander; Duračinský Ján; Ďurčanský Ferdinand; Ďurica Milan Stanislav; Ďuríčková Mária; Ďurjančík Jozef; Ďurovič Ján; Dvojverstvo;48
Egregiae virtutis; Ekumenická rada cirkví v ČSSR; Ekumenizmus; emigrácia klerikálna; emingrantská klerikálna tlač; encykliky pápežov sociálne; Engels Fridrich; episkopát; Erdödy (rod); Eremiti; eschatológia – eschatologické sekty; estetická výchova; Eszterházy (rod); etika kresťanská; etika marxisticko-leninská; Evanjelická cirkev metodistická; Evanjelická teologická škola v Bratislave; Evanjelický teologický domov; evanjelizácia; evidencia náboženského vyznania; exercície alebo duchovné cvičenia; exkomunikačný dekrét; Explanatio Leopoldina 1691; Explanatio Leopoldina 1681; Fábry Ignác; Fábry J. A.; Fajnor Dušan; fakulty hierarchické; Fándly Juraj; farnosti; Farský Karel; febronianizmus; Federácia komunistických osvetových jednôt; Fejérkövi Štefan; Feješ Ján; Ferenc Jozef; Ferenčík Ján; Feuerbach Judwig; fideizmus; filantropizmus; Filkorn Eugen; Filo Elemír; Filo Ján; Filo Július; Filozofia; filozofia;49
filozofia a náboženstvo; Filozofická revue; Fischer Andrej; Fischer-Colbri Augustín; Flagelanstvo; Forgách (rod); Fornet Jozef; Fornet Jozef; Francisci Ľudovít; Franko Mikuláš; Františkáni; Františkánky; Frieder Armin; Friedl Regalát; Fučík Július; Fuga František; Fuchs František Xaver; Fuchs Samuel; Funczik Emil; Fundamentalizmus; Funkcionárka; Gábriš Július; Gábriš Karol; Gaganec Jozef; Galikanizmus; Gašparovič Marek; Geduly Henrich; Geduly Ľudovít; Generálne semináre; Gentile; Gojdič Peter; Golemiáda; Gorazd; Gorazd-Pavlík Matej; Gotika (sakrálna); Gottwald Klement; Grande munus; Gréckokatolícka cirkev; Gregorovits Leopold; Grutka Andrej; Gubasóczy Ján; Gustínyi Ján;50
Hadík Ján; Hajko Vladimír; Hajnóczy Jozef Chrisostomus; Halečka Tibor; Hálek Ivan; Handlovský štrajk; Hano J.; Harmónia vedy a náboženstva; Harrach Ján Ernest; Harsány Móric; Haško Jakub; Hatala Štefan; Havlíček-Borovský Karel; Hédervári Ladislav; Hegeliánstvo; Herderizmus; Hierarchia cirkevná; Hieronymiáni; Historický materializmus; Hlavatý Jozef; Hlavé patronátne právo – uhorské právo; Hlavoň Karel; Hlinka Andrej; Hlinka Anton; Hlinkova slovenská ľudová strana; Hnilica Pavol; Hobza Antonín; Hodovský Ivan; Hodža Milan; Hodža Miloš; Holko Matej; Homola Karol; Horák Alexander; Horárik Ján; Hradecký program; Hromádka Jozef Suk; Hrušovský Dominik; Hubík Stanislav; Hurbanov kruh evanjelickej teologickej mládeže v Bratislave; Hus Ján; Husák Gustáv; Husitstvo; Husova československá bohoslovencká fakulta v Prahe; Hynko-Hynek;51
Chabada, Ján; Charita kresťanská; Chelčický Petr; Chiliazmus; Chrappa Ján Alexander; Ideologická klerikálna diverzia; Illesházy (rod); Inkvizícia; Inocent III.; Interkalárne dôchodky; Intuitívny realizmus; Inventúra; Ipolyi Stummer Arnold; Iracionalizmus; Iredenta a klerikalizmus; Jaklin Blažej; Jakub; Jakussich Juraj; Ján; Ján Jiska z Brandýsa; Ján Nepomucký; Ján Pavol II.; Janoška Jur; Jansenizmus; Jantausch Pavol; Jaslinský Andrej; Jedlicska Pavol; Jedlitska Tomáš; Jednota bratská; Jednota českobratská; Jehlička František; Jekelfalussy Vincent; Jelevferij; Jezuiti alebo Spoločnosť Ježišova; Jirásek Alois; Jozefinizmus; Jüdische Familienblatt; Jüdische Socialist; Jüdische Volkszeitung; Juriga Ferdinand; Jurík z Topoľčian;52
Kabeš Jaroslav; Kaľata Dominik; Kalvárie; Kalvin Ján; Kalvinizmus a cvingliánstvo; Kamalduli; Kamarát; Kancionále; Kanizsay Ján; Kanonická misia; Kanonické právo; Kantizmus; Kapala Jozef; Kapituláre; Kapitulní vikári; Kapitulská tlačiareň; Kapituly alebo prepošstvá; Kapucíni; Karlovský Ján; Karlovský Žigmund; Karmeliti; Karol Veľký; Karola Josef; Kartuziáni; Katedra MLF a VA Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika; Katedrály; Katechizmus; Katina Andrej Ľudovít; Kátlovský Štefan; Katolicizmus; Katolícka bohoslovecká fakulta Slovenskej univerzity; Katolícka cirkev; Katolícka filozofia a jej ideologickí súbežci; Katolícka ideológia a jej súbežci; Katolícka jednota žien; Katolícka teológia; Katolícke kruhy a domy; Katolícke noviny; Katolícky blok; Katolícky existencializmus; Katolícky personalizmus; Katolícky skauting; Katolícky zjazd 1938; Kazateľnicový paragraf; Kirschbaum M. J.; Kisdy Benedikt; Kladivo na čarodejnice; Klarisky; Kláštory a rehoľné domy; Klerikalizmus; Klerikalizmus politický; Klerikálna koncepcia kresťanskej Európy; Klerikálne strany a časopisy; Klérofašistická ideológia ľudáctva; Klérus; Kluch Jozef; Kmeťo Karol;53
Kňažská rada; Koblina a rokovina; Kocvar Mikuláš; Kolakovič Tomislav; Kolár Samuel; Kollárčík Štefan; Kollonich Leopold; Komenského evanjelická bohoslovecká fakulta v Prahe; Komenský J. A.; Komisia pre mierovú prácu Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v ČSSR; Komunistická revue; Komunistická strana Československa a náboženstvo; Komunizmus a náboženstvo; Kongregácie; Kongrua; Kongruové cirkvi; Konkordát; Kontemplatívne rády; Konvit Ján; Kopácsy Jozef; Korene náboženstva; Korompay Peter; Kostoly a kaplnky; Košický vládny program Národného frontu Čechov a Slovákov; Koštial Rudolf; Kovalevský Mieroslav; Kozmogónia a kozmológia; Kráľ Janko; Krčméry Július; Kreilbich Karel; Krejčí František; Kremačné hnutie; Kresťanská mierová konferencia; Kresťanská revue; Kresťanské odbory; Kresťanské zbory alebo darbisti; Kresťanský socializmus; Kresťanstvo; Kritický realizmus; Kritika náboženstva; Kríza náboženstva; Križiacke výpravy; Krížová cesta; Križovníci; Krovina Michal; Kružliak Imrich; Kvasnička Bohumír; Kultové záležitosti v štátnej správe; Kultúra; Kultúrna revolúcia; Kultúrny boj; Kunst Jozef; Kúria biskupská; Kutasi Ján; Kuzmány Karol; Kvačala Ján;54
Lacko Michal; Lahulek-Fyltys Zdeněk; Laici; Laicizmus; Laická morálka; Laický apoštolát; Lajcsák František; Landová-Štychová Lujza; Lateránsky koncil (IV.) 1215; Laurentzi Ján; Ľavý front; Lazaristi; Lazík Abroz; Lenin V. I.; Leo film; Lepes Valentín; Letopočet; Lev XIII.; Liga proti komunizmu; Likvidačná komisia správy cirkevných majetkov; Linecký mier; LIppay Juraj; Literatúra vedeckoateistická; Loca credibilia; Lodomer; Lósy Imrich; Loukotka Jiří; Ložné; Ľudová slovesnosť a svetonázor; Ľudové misie; Lukáš z Nového Mesta; Luteránstvo; Luther Martin; Macek Antonín; Macháček Pavol; Maják; Major Štefan; Maliarstvo a vedecký svetonázor; Malý školský zákon; Manželské rezervy; Marečková Jozefína; Mária Terézia; Mariánske kongregácie (storno); Mariánske rehole (storno); Mariánske sviatky; Mariánsky kult; Martinovič Jozef Ignác; Marx K.; Marxisticko-leninská filozofia; Marxológia; Masaryk T. G.; Maťašík Andrej; Matej zo Zvolena;55
Materializmus; Matoušek Miroslav; Matriky; Maurus; Medzikonfesijné pomery; Menovanie sídelných biskupov; Mesianizmus; Metafyzika; Metodizmus; Metropolia pražská a celého Československa; Mierové hnutie katolíckeho duchovenstva; Mihaľov Andrej ThDr.; Michalko Ján; Michalko Pavol; Milosrdné sestry; Milosrdní bratia alebo mizerikordiáni; Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska; Minoriti alebo menší bratia; Misie – misionárstvo; Misijný dom slovenských jezuitov v Cambridge; Modernizácia náboženstva; Modernizmus; Modrý kríž; Morálka; Morálka komunistická; Morálka náboženská; Morálno-politická jednota ľudu; Morálny kódex budovateľa komunizmu; Mormoni; Mravná výchova; Múzeum vývoja spoločenského vedomia na Slovensku; Münz Teodor; Mystériá; Mystériové hry; Mystika; Náboženská filozofia; Náboženská morálka; Náboženská psychológia; Náboženské organizácie; Náboženské spoločnosti; Nábožensko-klerikálne organizácie v zahraničí; Náboženský fond; Náboženstvo a národnosť; Náboženstvo detí; Nacizmus a kresťanstvo; Nahálka Štefan; Náš priateľ; Naša veda;56
Navrátil Gejza; Nazaréni; Nécsey Eduard; Nejedlý Zdeněk; Nepomucenum; Neumann Stanislav Kostka; Notrdámky; Nová cesta; Nový mysl; Nové slovo; Novodobá náboženská opozícia katolicizmu; Novomeský Ladislav; Novoscholastika; Novotomizmus; Obradnosť; Obradnosť socialistická; Obrady náboženské; Obrodenecká filozofia; Oddelenie vedeckého ateizmu Filozofického ústavu SAV; Odluka cirkvi od štátu a štátu od cirkvi; Odluková komisia; Ofera; Olbracht Ivan; Olexa Vladimír; Onderko Štefan; Opátstvo a prioráty; Oportunizmus a náboženstvo; Ordinári; Orol; Osveta; Osvetová práca; Osvietenská cirkevno-politická reglementácia; Osvietenská filozofia; Osvietenská kritika náboženstva a cirkvi; Osvietenstvo; Osvietenský racionalizmus; Osuský Samuel; O význame bojového materializmu; Pálka Ján; Pallotini; Pamätný spis evanjelickej a.v. cirkvi vláde slovenského štátu; Panteizmus; Pásztor Ján; Patrón; Patronát – patronátne právo; Paučo Jozef; Paulíni; Pavlík Ondrej; Pavlíni; Pázmáneum; Piaristi; Pietizmus;57
Pilátnici; Placetum regium; Plán hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho povznesenia Slovenska; Plevza Viliam; Plevza Viliam; Plojhar Jozef; Pohanstvo; Pohyblivé sviatky; Pokrokové študentské spolku; Poliach Ján; Polní vikári; Povery; Pravdík Rudolf; Pravoslávie; Pravoslávie v Uhorsku; Pravoslávna teologická fakula v Prešove; Preláti; Premonštrantky; Premonštráti; Prestúpenie z cirkvi do cirkvi; Prestúpenie z kresťanskej cirkvi k židovstvu; Prešovské jatky; Pribinove oslavy; Primas; Príroda a spoločnosť; Prísaha vernosti biskupov ČSR; Príslovia a porekadlá; Proletkult; Protestantizmus; Protestantské medzinárodné organizácie; Protestantské náboženské organizácie v mierovom hnutí; Protireformácia alebo rekatolizácia; Provincia Jágerská; Provincia krakovská; Provincia moravsko-panónska; Provincia ostrihomská; Provincia trnavská; Provincie cirkevné; Prusák Peter; Pružinský Štefan; Prvobytná mágia; Psychológia náboženstva; Psychológia vedeckoateistickej výchovy; Pustovníctvo; Púte;58
Rády; Rastadský mier; Rašla Anton; Realizmus umelecký; Recepcia rakúsko-uhorského cirkevno-politického zákonodarstva; Redemptoristi; Redukcia sviatkov; Reformace; Reformační scholastici; Rehole; Rehoľné kongregácie; Religiológia; Religiozita; Resolutio Carolina 1731; Reverzalisti; Revický Anton; Revízia pozemkovej reformy; Revizionizmus a náboženstvo; Ričalka Michal; Richter Alexander; Rímsko-katolícka cirkev; Rímskokatolícka cyrilometodejská bohoslovecká fakulta v Bratislave; Ríty katolícke; Rodobrana; Roman Štefan; Rotary kluby; Rovnosť náboženských organizácií pred zákonom; Ruppeld Fedor; Rusnák Michal; Russicum; Ruženec – ružencové združenia; Ružomberská synoda; Ružička Václav; Saingermainská zmluva; Salajka Milan; Saleziáni; Saleziánky; Salvatoriánky; Scitovský Ján; Seberini Ján; Sedempočetníci; Sedláček Anton; Sekot Aleš; Sekty náboženské; Sekty v stave odluky; Sekularizácia; Sestry nepoškvrneného počatia blahoslavenej Panny Márie; Sestry svätého Kríža; Scholastika; Sidor Karol; Silvestrovská bula;59
Simultánny kostol; Siracký Andrej; Sisáková Oľga; Sivák Jozef; Slavorum apostoli; Slobodomurárstvo; Slotta-Rajecký Juraj; Slovenská evanjelická a.v. cirkev; Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta v Bratislave; Slovenská katolícka akadémia; Slovenská komunistická knižnica; Slovenské evanjelické jednoty na Slovensku; Slovenský úrad pre veci cirkevné; Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Sľub vernosti duchovenstva ČSSR; Snem klerofašistického slovenského štátu; Socialistická akadémia; Socialistická akadémia ČSSR; Socialistická spoločnosť a náboženstvo; Socialistický realizmus; Sociálna doktrína katolíckej cirkvi; Sociálna doktrína protestantizmu; Sokol Ján; Spartakus; Spolok sv. Vojtecha; Stavovské protihabsburské povstanie; Steigel Michal; Stojan A. C.; Straka Jozef; Strmeň Karol; Svätci – svätí; Svetonázor – svetonázorová výchova; Svetová rada cirkví; Svetový kongres Slovákov; Svetový luteránsky zväz; Svetový reformovaný zväz; Svoradov; Synoda na Dunaji r. 796; Syntéza vedy a náboženstva; Szantó Ladislav; Szechy Dionýz; Šenčel Ľudovít; Šimon zo Skalice; Škoda Ladislav; Školskí bratia; Smeral Bohumír; Šopronský snem 1681; Špirko Jozef;60
Šprinc Mikuláš; Štátna rada klérofašistického slovenského štátu; Štátne cirkevníctvo; Štefan V. (pápež); Štóla; Štoll Ladislav; Študijný fond; Štúr Svätopluk; Šulek Gašpar; Teilhardizmus; Telegdy – Csanad – Chandimus; Teológia alebo bohoslovie; Teológia tvárou k životu; Terciáni; Tešitelia Božského srdca; Tolerančný edikt; Tománek Florián; Tomášek František; Tomizmus; Tomko Jozef; Tóth Dušan; Tradícia a svetonázor; Tradičné protestantské cirkvi; Transcendencia; Transcendento; Trenčiansko-teplická synoda; Trestné zákonodárstvo vo veciach cirkevno-politických; Tribuna; Tridentský koncil; Trinitári; Tripartitum; Tříska Miloslav; Trnavská synoda; Tvorba (Fučíkova); Tvrdý Josef; Učená spoločnosť malohontská; Učené spoločnosti; Uhrín Jozef; Umenie a ateizmus; Umenie a náboženstvo; Únia luteránsko-kalvínska; Uniatstvo; Unionizmus; Uršulínky; Ústav historických vied SAV; Ústav pro výzkum společenského vědomí a vědeckého ateismu ČSAV; Ústav vedeckého ateizmu SAV; Ústavy marxizmu-leninizmu vysokých škôl; Ústredie slovenských evanjelických kňazov;61
Václavek Bedřich; Valdenci; Var; Varga Imrich; Varnai-Androvič Augustín; Vaskuti Demeter; Vašečka Felix; Vatikán a imperializmus; Vatikán a klerofašizmus; Veda a svetonázor; Vedecký ateizmus; Vedecký svetonázor (časopis); Vedecký svetonázor; Vedomie; Veľkonočný cyklus; Veľkonočný týždeň; Verbisti alebo Spolok slova božieho; Vestfálsky mier; Vianočná dohoda; Viedenský mier; Viera a veda; Vikári; Vincentka alebo milosrdné sestry; Višňovský Mikuláš; Vladár Jozef; Vnuk František; Vnútená správa cirkevných majetkov; Vodička Ján; Vojenskí kňazi; Vojny náboženské; Vojtaššák Ján; Voľná myšlianka; Voľná myšlienka v Československu; Vrablec Jozef; Výbor cirkevných a náboženských činiteľov v ČSSR; Vystúpenie z cirkvi; Vyšohlíd Václav; Washingtonská deklarácia; Wesselényiho sprisahanie; Zábojský Ladislav; Záborský Jonáš; Zákonodarstvo ČSSR o kultoch; Zareczky Štefan; Zjazd kultúry; Zjazd kultúrnych pracovníkov KSS v Martine; Zjazd národnej kultúry 1948; Zjazd socialistickej kultúry; Zlatá bula 1222; Zlatňanský Jozef;62
Zouhar Jan; Zväz občanov bez vyznania; Zväz proletárskych bezvercov; Zvonický Gorazd; Žiak Ondrej; Židovská náboženská obec; Židovský kódex; Žilinská dohoda (1938); Žilinská synoda; Žobravé rády alebo mendikanti; Žreci.63
197XIII d63–64
Oponenti hesiel
BALÁŽ, Ondrej; BARTLOVÁ, Alena; BILAŠ, Ján; BODNÁR, Ján; BORSKÝ, Viktor; CIBULKOVÁ, Tatiana; ČELKO, Jaroslav; ČERNÝ, Pavel; DÁNYI, Ondrej; DUPKALA, Rudolf; GEISBACHEROVÁ, Daniela; GLUCHMAN, Vasil; HLAVOŇ, Karel; HODOVSKÝ, Ivan; HOLIČ, Štefan; HOLÝ, Ivan; HOTAR, Viliam; HROCH, Jaroslav; HUDEČEK, Jaroslav; HUDEČKOVÁ, Viera; KAHAN, Koloman; KAROLA, Jozef; KINDL, Vladimír; KOLÁRIK, Michal; KVASNIČKA, Bohumír; LAUKOVÁ, Tatiana; LEŠKO, Vladimír; MRLIAN, Rudolf; MÜNZ, Teodor; PAVLÍK, Klemen; PAVLÍK, Ondrej;63
PAVLINCOVÁ, Helena; PEJS, Oldřich; PLEVZA, Viliam; POLIACH, Ján; PRUSÁK, Peter; SAMSON, Ivo; SEKOT, Aleš; SISÁKOVÁ, Oľga; SIVÁK, Ľubomír; SUCHÁNKOVÁ, Marie; SVOBODA, Jiří; ŠKULA, Ľuboš; URBÁNKOVÁ, Lýdia; VÁGASSYOVÁ, Eva; VAŠEČKA, Felix; VLADÁR, Jozef; WALEKOVÁ, Alena; ZAVACKÁ, Katarína; ZELMAN, Juraj; ZOUHAR, Ján.64
198XIII e198964
Autorské odmeny za heslá
199XIII f198965
Dohody o vykonaní prác s oponentami a recenzentami hesiel