Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav vedeckého ateizmu SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

164XI197333
Spoločenské organizácie
Správa o plnení úloh v ideologickej práci.
165XI197433
Spoločenské organizácie
Správa o plnení záverov ÚV KSČ a ÚV KSS o ideologických otázkach; správa o boji proti buržoáznym ideológiám a antikomunizmu v Ústave vedeckého ateizmu SAV.
166XI197533
Spoločenské organizácie
Správa o plnení záverov zasadnutí ÚV KSČ a ÚV KSS o výchove mladej generácie; správa o rozvoji iniciatívy pracovníkov Ústavu vedeckého ateizmu SAV; informácia o plnení záverov zasadnutí ÚV KSČ a ÚV KSS o ideologických otázkach.
167XI197733
Spoločenské organizácie
Program činnosti Ústavu vedeckého ateizmu v oblasti ideologického boja na r. 1977–1980.
168XI197933
Spoločenské organizácie
Správa o rozvoji pracovnej iniciatívy a socialistického súťaženia v r. 1979.
169XI198033
Spoločenské organizácie
Správa o pracovnej iniciatíve v Ústave vedeckého ateizmu SAV v 1. polovici roka 1980; podklady ústavu k správe o plnení plánu ideologickej aktivity spoločenskovedných pracovísk SAV po XV. zjazde KSČ.
170XI198133
Spoločenské organizácie
Vyhodnotenie výsledkov socialistického súťaženia v r. 1981; výkaz o rozvoji pracovnej iniciatívy v Ústave vedeckého ateizmu SAV; poklady ústavu k materiálu o ideologickej aktivite spoločenskovedných pracovísk SAV v 7. päťročnici; kolektívna zmluva na r. 1981.
171XI198233
Spoločenské organizácie
Vyhodnotenie výsledkov socialistického súťaženia v r. 1982; výkaz o rozvoji pracovnej iniciatívy v Ústave vedeckého ateizmu SAV; správa o vykonaní previerky bezpečnosti práce v ústave v r. 1982; kolektívna zmluva na r. 1982; materiály z filozoficko-metodologických seminárov.
172XI198333
Spoločenské organizácie
Správa o činnosti ZO ROH v r. 1983; správa o vykonaní previerky bezpečnosti práce v r. 1983; opatrenia na zabezpečenie protipožiarnej ochrany v Ústave vedeckého ateizmu SAV; správa o rozvoji pracovnej iniciatívy v r. 1983; vyhodnotenie kolektívnej zmluvy za r. 1983; kolektívna zmluva na r. 1983; tézy filozoficko-metodologických seminárov; záznam zo zasadnutia komisie pre vykonanie previerky hospodárenia palivami, energiou a pohonnými látkami v ústave.
173XI198433
Spoločenské organizácie
Správa o rozvoji pracovnej iniciatívy a socialistického súťaženia v Ústave vedeckého ateizmu SAV za r. 1984; kolektívna zmluva na r. 1984; metodický návod na prijímanie socialistických záväzkov pracovníkmi ústavu na r. 1984.
174XI198533
Spoločenské organizácie
Výkaz o rozvoji pracovnej iniciatívy a socialistického súťaženia v Ústave vedeckého ateizmu SAV za r. 1985; správa o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci za r. 1985; správa o požiarnej ochrane; správa o socialistických záväzkoch pracovníkov ústavu; kolektívna zmluva na r. 1985.
175XI198633
Spoločenské organizácie
Výkaz o rozvoji pracovnej iniciatívy a socialistického súťaženia v Ústave vedeckého ateizmu SAV za r. 1986; správa o požiarnej ochrane; informácia o socialistických záväzkoch na r. 1986; kolektívna zmluva na roky 1986–1990.
176XI198733
Spoločenské organizácie
Výkaz o rozvoji pracovnej iniciatívy a socialistického súťaženia v Ústave vedeckého ateizmu SAV za r. 1987; správa o previerke bezpečnosti práce; zhodnotenie činnosti ústavu na úseku brannej výchovy; správa o požiarnej ochrane; informácia o socialistických záväzkoch na r. 1987.
177XI198833
Spoločenské organizácie
Správa o výsledkoch socialistického súťaženia v Ústave vedeckého ateizmu SAV za r. 1988; správa o previerke bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v r. 1988; doplnok ku kolektívnej zmluve na r. 1988; správa o prehlbovaní socialistickej demokracie v ústave.
178XI198933
Spoločenské organizácie
Správa o previerke bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v r. 1989; informácia o plnení opatrení na realizáciu úloh brannej výchovy; pripomienky pracovníkov ústavu k Návrhu na zdokonalenie činnosti SAV v rámci celkovej prestavby spoločnosti.