Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár

Úvod k inventáru

Slovenská skupina Československej meteorologickej spoločnosti pri SAV bola založená v januári 1960 a 14.II.1966 premenovaná na Slovenskú meteorologickú spoločnosť pri SAV. Úlohou tejto spoločnosti bolo rozvíjanie meteorológie a jej odvetví, posilňovanie spolupráce meteorológie s praxou, zvyšovanie odbornej úrovne členov spoločnosti a propagácia výsledkov meteorológie. Pri založení mala spoločnosť 46 členov (v r. 1965 82 členov), pričom väčšinu členskej základne tvorili meteorológovia a klimatológovia, časť boli odborníci z iných odborov spolupracujúcich s meteorológiou. V r. 1965, kedy sa vytvorila samostatná bioklimatická spoločnosť, prešla časť členstva do jej radov.

V rámci odbornej činnosti pre členov spoločnosti sa uskutočňovali pravidelné členské schôdze s odbornými prednáškami. Témami prednášok bola aktuálna problematika rôznych odvetví meteorológie, oboznámenie s pracovnými metódami a výsledkami meteorológie v zahraničí. Na schôdzach vystupovali často zahraniční hostia zo ZSSR, Maďarska, NDR, Rakúska, ktorých účasť bola výsledkom spolupráce Československej meteorologickej spoločnosti s Maďarskou meteorologickou spoločnosťou, Poľskou meteorologicko-hydrologickou spoločnosťou, Meteorologickou spoločnosťou v NDR a Rakúskou meteorologickou spoločnosťou. Výsledkom spolupráce s hlavným výborom Československej meteorologickej spoločnosti boli prednášky pracovníkov z Prahy, Brna, Hradca Králové atď.

Členovia spoločnosti sa podieľali organizačne a referátmi na Celoštátnej meteorologickej konferencii s medzinárodnou účasťou v Libliciach (október 1964). V dňoch 5.X.–7.X.1965 sa uskutočnil v Tatranskej Lomnici seminár o problémoch horskej meteorológie, ktorý bol zorganizovaný pri príležitosti 25. výročia nášho najvyššie položeného meteorologického observatória. Seminár o problémoch regionálnej meteorológie a klimatológie prebehol v dňoch 16.X.–19.X.1967 v Jasnej, za účasti odborníkov zo ZSSR, Poľska a Juhoslávie. Z referátov, ktoré tam odzneli, vydala Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského zborník. Pri príležitosti 60. narodenín prof. Dr. M. Končeka, DrSc., člena korešpondenta ČSAV a SAV bol v roku 1970 seminár pod názvom Miestna klíma.

Od založenia spoločnosti pracovala v jej rámci terminologická komisia, úlohou ktorej bolo zhromaždiť podklady pre vydanie terminologického slovníka meteorológie.

V r. 1962 vznikol návrh na spracovanie histórie meteorologických pozorovaní a vývoja meteorológie na Slovensku. Touto problematikou sa postupne zaoberala skupina pre históriu československej meteorológie v spolupráci s Oddelením dejín prírodných vied Historického ústavu SAV. Cieľom bolo zhromaždiť písomný, prístrojový a iný materiál s perspektívou založenia meteorologického múzea.

Populárno-vedecká činnosť pre verejnosť sa realizovala prostredníctvom článkov v časopisoch Svet vedy, Príroda a spoločnosť, Život a pod., vystúpeniami v rozhlase a televízii, vypracovaním klimatologickej časti Československej vlastivedy atď. O systematické popularizovanie poznatkov sa spoločnosť usilovala prostredníctvom spolupráce s Československou spoločnosťou pre šírenie politických a vedeckých poznatkov, neskôr Socialistickou akadémiou. Popularizačné prednášky boli aj súčasťou družstevnej školy práce pre poľnohospodárov a špecifickú problematiku prednášali členovia spoločnosti aj pre trénerov a aktívnych závodníkov jachtingu.

Veľký význam pre šírenie meteorologických poznatkov mali exkurzie mládeže z rôznych škôl na meteorologických pracoviskách v Bratislave. S priaznivým ohlasom sa stretla výstava pod názvom Meteorologická spoločnosť, inštalovaná 12.IV.–30.IV.1965 v priestoroch Československých aerolínií v bratislavskej Redute, ktorú navštívilo asi 1500 záujemcov.

Aktivita členov spoločnosti vrcholila každoročne v súvislosti s podujatiami k Medzinárodnému meteorologickému dňu, s odborným, kultúrnym i spoločenským programom. Pri tejto príležitosti uverejňovali členovia spoločnosti pravidelne aj informatívne články v časopisoch a dennej tlači.

Písomný materiál z činnosti Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV dokumentuje roky 1959–1971. Roztriedený je do deviatich vecných skupín a obsahuje 96 inventárnych jednotiek.

I. vecná skupina obsahuje dokumentáciu o prípravách na založenie spoločnosti. II. materiály Vedeckého kolégia matematicko-fyzikálnych vied SAV; III. sú zápisnice zo zasadaní výboru Slovenskej meteorologickej spoločnosti, z členských schôdzí spoločnosti; IV. skupina zachytáva materiál z valných zhromaždení; v V. skupine sú zhromaždené plány a správy o pracovnej činnosti Spoločnosti. Správy o činnosti vytvárajú úplný obraz o činnosti spoločnosti od r. 1961 do r. 1970. Do VI. skupiny (Odborná činnosť) sú zahrnuté štyri podskupiny a to VI.a Prednášková činnosť, VI.b podskupina – Konferencie a semináre – dokumentuje prípravy seminárov a konferencií a účasť jej členov na ich organizácii, podskupina IV.c Materiály komisie pre meteorologické pamiatky vyvíjajúce úsilie o dokumentovanie vývoja meteorológie na Slovensku. Posledná skupina VI.d dokumentuje spoluprácu spoločnosti s jednotlivcami, ústavmi, vysokými školami, tlačou atď. V VII. skupine sú uložené členské záležitosti (zoznamy členov, prihlášky, odhlášky). VIII. skupinu tvoria materiály dokumentujúce styky spoločnosti so zahraničnými partnermi. Finančná a hospodárska agenda spoločnosti IX. obsahuje písomnosti riadiaceho centra vedeckých spoločností pri SAV, Komisie pre organizáciu vedeckých spoločností a IX.a i dokumentáciu finančného zabezpečenia činnosti spoločnosti XI.b od plánov a rozpočtov až po uzávierky a vyúčtovania.

I napriek malému rozsahu fondu zachované dokumenty poskytujú relatívne úplný obraz o činnosti i členskej základni spoločnosti v šesťdesiatych rokoch.