Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská chemická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár

Úvod k inventáru

Začiatok histórie Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV siaha do roku 1940, kedy bol založený Spolok chemikov Slovákov v Banskej Štiavnici, ktorý vykonával svoju činnosť do r. 1950. V roku 1950 sa konal zlučovací zjazd, na ktorom bol zmenený názov Spolku chemikov Slovákov na Spolok chemikov na Slovensku skupina Československej spoločnosti chemickej pre Slovensko, ktorý bol v r. 1953 pričlenený k SAV. V roku 1956 zanikol Spolok chemikov na Slovensku a jeho pokračovateľom sa stala Československá spoločnosť chemická pri ČSAV Slovenská skupina pri SAV s dvoma pobočkami v Žiline a Novákoch.

Slovenská skupina pri SAV sa veľmi pohotove chopila svojej činnosti v odbore chémia, utužovala spoluprácu vedy s praxou a prenášala poznatky vedy do radov vedeckých a odborných pracovníkov. Neustále rastúci počet chemických pracovníkov si vyžadoval stále viacej podujatí hlavne kvôli vzájomnej výmene skúseností. Slovenská skupina pri SAV organizovala spočiatku len menšie podujatia ako prednášky, kurzy, monotematické konferencie. Jej snahou bolo predovšetkým zoznámiť pracovníkov s novými pracovnými metódami, ktoré by mohli uplatniť na svojich pracoviskách. Keďže akcie Slovenskej skupiny pri SAV boli na vysokej odbornej a politickej úrovni, ovplyvňovali činnosť na chemických pracoviskách, školách a v závodoch.

XX. zjazd chemikov v Žiline bol jedným z väčších úspešných podujatí Slovenskej skupiny pri SAV Československej spoločnosti chemickej pri ČSAV s celoštátnym významom.

Podľa uznesenia Predsedníctva SAV zo dňa 14.II.1966 Slovenská skupina pri SAV Československej spoločnosti chemickej pri ČSAV bola premenovaná na Slovenskú chemickú spoločnosť pri SAV a 1.IV.1966 sa vykonali organizačno-technické zmeny s tým spojené. V tomto období Slovenská chemická spoločnosť pri SAV sústreďovala svoju činnosť väčšinou v odborných skupinách, ktoré usporadúvali semináre a prednášky. Tieto podujatia vyhľadávali pre ich vysokú úroveň nielen členovia spoločnosti, ale aj pracovníci výskumných ústavov, vysokých škôl a závodov. Mnohých seminárov a prednášok sa zúčastnili známi zahraniční odborníci ako prednášatelia, čím sa naším pracovníkom naskytla možnosť oboznámiť sa s najnovšími výsledkami vedy a techniky v zahraničí.

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV je spoluvydavateľkou Chemických zvestí a pri usporiadaní sympózií, konferencií a zjazdov vydávala programy a zborníky prednášok. Slovenská chemická spoločnosť spolupracuje s Československou spoločnosťou pri ČSAV, s Českou a Slovenskou vedecko-technickou spoločnosťou pre priemyslovú techniku, s chemickými fakultami vysokých škôl. V medzinárodnom meradle spolupracuje s ostatnými spoločnosťami socialistických štátov a na valné zhromaždenia IUPAC vysiela svojich zástupcov.

V medzinárodnom a celoštátnom meradle je Slovenská chemická spoločnosť pri SAV napojená na Československú chemickú spoločnosť pri ČSAV zastúpením svojho predsedu, ktorý je miestopredsedom Československej spoločnosti chemickej pri ČSAV.

Slovenská chemická spoločnosť mala v roku 1972 760 členov, pobočku v Banskej Bystrici a v Košiciach, 13 odborných skupín a dve založené v košickej pobočke.

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV sídli v Bratislave na Palackého ulici v nevyhovujúcich priestoroch.

To je zhruba načrtnutá cesta mnohostrannej a bohatej činnosti Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV do roku 1973. Týmto rokom končí písomný materiál fondu spoločnosti zhromaždený a spracovaný v Ústrednom archíve SAV ako II. časť písomného materiálu fondu Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV.

Písomný materiál z pôsobenia Spoločnosti rozdeľujeme na 3 skupiny: A – Administratívna agenda, B – Hospodárska agenda a C – Stranícka agenda.

Skupina (A) má osem skupín a viacero podskupín.

Skupina (A I) obsahuje organizáciu spolku, v ktorej sú zahrnuté plány a správy o činnosti spoločnosti od rokov 1951–1972, okrem roku 1953. Po prezretí tejto skupiny nadobudneme najvypuklejší obraz o všestrannej zaangažovanosti spoločnosti a získame prehľad o jej činnosti.

Skupina (A II) – Spolupráca s Československou spoločnosťou chemickou pri ČSAV sa delí na (a, b). (A II a) obsahuje zápisnice zo zasadaní Ústredného výboru Československej spoločnosti chemickej pri ČSAV od r. 1954–1971, zápisnice sú uložené chronologicky a každý rok tvorí inventárnu jednotku príslušnej vecnej skupiny.

Podskupina (A II b) zahrňuje pozvánky na podujatia: ospravedlnenia neúčasti na zasadaniach; informácie o pripravovaných akciách; podklady k spolupráci. Materiál pochádza z r. 1954–1972. Skupina (A III) obsahuje materiály z valných zhromaždení Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV z rokov 1959, 1962, 1965, 1968 a 1969. Sú to zápisnice z valných zhromaždení Slovenskej chemickej spoločnosti, zo zasadaní výboru Spoločnosti a zo zasadaní pobočiek. Každý rok tvorí jedno inventárne číslo. Zápisnice sú z rokov 1954–1973.

V skupine (A V) sú uložené materiály Vzdelávateľskej rady Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV. Zhromaždený materiál je z rokov 1959–1969, nie veľmi obsiahly. Tvorí jednu inventárnu jednotku.

(A VI) sa delí na podskupiny (a, b, c, d). Sekcie a odborné skupiny majú uložený svoj písomný materiál pod sign. (A VI a). Materiál je veľmi skromný čo do obsahu aj významu. Každá sekcia a každá odborná skupina tvorí jedno inventárne číslo.

Pod signatúrou (A VI b) sú zhrnuté materiály týkajúce sa vydavateľskej činnosti Slovenskej chemickej spoločnosti. Materiál neposkytuje veľa informácií, ale dá sa z neho vyčítať snaženie jednotlivcov o rozšírenie možností publikačnej činnosti.

Prednášková činnosť Slovenskej chemickej spoločnosti (A VI c) je zaznamenaná vo výročných správach ako najbohatšia činnosť spoločnosti, obsahuje veľa písomného materiálu, uloženého v 13 inventárnych jednotkách, každý rok je jedna inventárna jednotka.

Zjazdy a konferencie (A VI d) zahŕňa materiály zo zjazdov, seminárov, kurzov, konferencií a sympózií, návrhy na usporiadanie podujatí, správy o usporiadaných podujatiach. Materiál je z rokov 1954, 1956–1972. Pod túto signatúru (A VI d) sú vsunuté materiály zo stretnutí zástupcov chemických spoločností socialistických krajín, ktoré tvoria dvanásť inventárnych čísiel.

Personálne veci (A VII) sa delia na podskupiny (a, b). V skupine (A VII a) sú materiály týkajúce sa členov spoločnosti. Sú to prihlášky do spoločnosti usporiadané chronologicky (1 rok = 1 inventárne číslo) a zalfabetizovaná kartotéka členov spoločnosti pod jedným inventárnym číslom. Pod sign. (A VII b) sú zahrnuté osobné veci zamestnancov spoločnosti, platové úpravy, žiadosti o uvoľnenie a prijatie zamestnancov.

Korešpondencia (A VIII) zahrňuje roky 1954–1956, 1958, 1960–1971. Materiál je roztriedený chronologicky, každý rok jedna inventárna jednotka.

Účtovná agenda (B I) má dve skupiny. (B I a) finančný plán a rozpočet, kde sú zachytené finančné požiadavky spoločnosti za jednotlivé roky ako i kontrola čerpania rozpočtu. Materiál je z rokov 1959–1971.

(B I b) veci materiálovo-technického zabezpečenia. Tu sú uložené zápisnice inventarizačnej komisie.

Stranícka skupina pod sign. (C) zaznamenáva zápisnice zo schôdzok straníckej skupiny Československej spoločnosti chemickej pri ČSAV Slovenskej skupiny pri SAV z rokov 1959, 1962–1963.

Materiál fondu Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV tvorí 216 inventárnych jednotiek uložených v 16 archívnych krabiciach. Zachytené sú všetky oblasti činnosti Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV až do roku 1973.