Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská chemická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

108A VI d19546
Zjazd chemikov v Banskej Štiavnici, 9.VII.–10.VII.1954; plánovaný program odborno-politického školenia chemikov v Banskej Štiavnici.
109A VI d19566
Program zjazdu chemikov technológov, Banská Štiavnica, 2.VII.–5.VII.1956.
110A VI d19576
Referáty z konferencie chemikov v Zakopanom, 10.V.–12.V.1957.
111A VI d19586
Konferencia o cudzorodých látkach v potravinách, Smolenice, 8.X.–10.X.1958; konferencia o problémoch produkcie a spracovania ovčieho mlieka, Sliač, 27.XI.–29.XI.1958.
112A VI d19596
XVI. zjazd chemikov v Banskej Štiavnici, 1.VII.–9.VII.; III. Československá konferencia o anorganickej chémii, Bratislava, 29.VI.–4.VII.
113A VI d19606
Materiál z kurzu kvantitavívnej emisnej spektrálnej analýzy nevodivých látok; konferencia o korózii a ochrane proti korózii v chemickom priemysle, Rajecké Teplice, 16.VI.–18.VI.; nadstavbový chromatografický kurz, Bratislava, 4.III.–5.III.1960.
114A VI d19616
Správy z priebehu seminárov fyzikálno-chemických metód; konferencia o nových smeroch v spracovávaní drevnej hmoty, Smolenice, 6.IX.–9.IX.1961; oscilopolarografický kurz a sympózium, Smolenice, 11.IX.–16.IX. a 17.IX.–21.IX.; kolokvium o výskume alkaloidov, Smolenice, 9.X.–10.X.1961
115A VI d19626
Chromatografia vo vrstvách a chromatografia v odstredivom poli – seminár, Bratislava, 26.IV.–27.IV.1962; seminár o vysokofrekvenčných titračných metódach, Bratislava, IX.1962; seminár vedecko-dokumentárnej a technickej fotografie, Bratislava, 26.VI.–29.VI.1962; seminár o použití rádioizotopov v chemickej analýze, Bratislava, 24.IX.–26.IX.; seminár o pokrokoch v anorganickej chémii, 17.X.1962; Ochrana chemických vynálezov – seminár, 28.II.1962; seminár matematicko-štatistických metód v biológii a v chémii, Bratislava, 12.VII.–29.VII.1962; seminár matematicko-štatistických metód v chémii, Bratislava, 1.IX.–13.XII.1962.
116A VI d19636
Kvantová chémia a fyzikálne metódy pri stanovení štruktúry látok – seminár, Smolenice, 16.IV.–26.IV.1963; XX. zjazd chemikov, Žilina, 9.VII.–12.VII.1963; kurz oscilografickej polarografie, Bratislava, 12.IX.–14.IX.; III. medzinárodné oscilopolarografické kolokvium, Smolenice, 15.IX.–19.IX.
117A VI d19647
Sympózium o kvasinkách, Smolenice, 1.VII.–2.VII.; sympózium o koordinačných zlúčeninách, Bratislava, 2.IX.–4.IX.; sympózium o izotiokyanátoch, Smolenice, 15.X.–17.X.; kurz fyzikálno-chemických metód, Smolenice, 9.XI.–19.XI.
118A VI d19657
Oscilometrické sympózium, Smolenice, 5.IV.–8.IV.; sympózium o moderných fyzikálno-chemických metódach v potravinárskom laboratóriu, Smolenice, 3.XI.–5.XI.
119A VI d19667
I. celoštátny zjazd odbornej skupiny pre potravinársku a agrikultúrnu chémiu a technológiu, Banská Štiavnice, 11.VII.–15.VII.; sympózium o kvasinkách, Bratislava, 16.VII.–21.VII.; technológia mlieka – seminár, Smolenice, 28.XII.–30.XII.
120A VI d19677
I. pracovná konferencia Karbonyly v systéme anorganickej chémie a ich použitie v praxi, Košice, 14.II.–15.II.; II. oscilometrické sympózium, Veszprém, 3.VIII.–5.VIII.
121A VI d19687
VI. sympózium z mliekarstva (medzinárodná účasť), Smolenice, 14.III.–16.III.; XXIII. zjazd chemikov, Nitra, 17.IX.–29.IX. (nekonal sa).
122A VI d19697
I. elektroanalytická konferencia a III. oscilometrické sympózium, Vysoké Tatry, 21.IX.–24.IX.; II. medzinárodné sympózium o izotiokyanátoch, Smolenice, 25.IX.–27.IX.; II. konferencia o koordinačnej chémii, Smolenice, 1.XII.–5.XII.
123A VI d19707
II. konferencia o karbonyloch kovov v teórii a praxi, Donovaly, 27.V.–29.V.; „Pokroky v organickej chémii – výuka organickej chémie na vysokých školách“ – konferencia, Modra–Piesky, 20.V.–23.V.; konferencia o termodynamike ternárnych polymérnych systémov, Bratislava, 29.VI.–30.VI.; celoštátny kurz analytického stanovenia reziduí chlorovaných insekticídov v potravinách a v biologickom materiály, 1.IX.–3.IX.; medzinárodné sympózium o stereochémii a kryštalochémii koordinačných zlúčenín, Vysoké Tatry, 8.IX.–12.IX.
124A VI d19718
Celoslovenský seminár o súčasných problémoch výučby všeobecnej a anorganickej chémie, 14.I.–15.I.; seminár odbornej skupiny pre potravinárstvo a agrikultúrnu chémiu, Bratislava, 4.III.; seminár o moderných metódach výskumu koordinačných zlúčenín – II. beh, 19.V.–22.V.; novšie poznatky z chémie a technológie lipidov a tenzidov – X. konferencia, Smolenice, 13.V.–14.V.; medzinárodná konferencia o chemických premenách polymérov, Bratislava, 22.VI.–24.VI.; II. elektroanalytická konferencia a IV. oscilometrické sympózium, Veszprém, 2.VIII.–6.VIII.; zjazd československých chemikov, Vysoké Tatry, 24.X.–28.X.; sympózium o aromatických látkach v poživatinách, Smolenice, 18.X.–20.X.; III. konferencia o koordinačnej chémii, Smolenice, 6.XII.–10.XII.; seminár o spektroskopii x-lúčov, Košice, 4.XI.–5.XI.; seminár z oboru potravinárstva a výživy.
125A VI d19729
Seminár o moderných metódach vo výskume koordinačných zlúčenín, Harmónia–Piesky, 25.V.–27.V.; kolokvium o chémii, biológii a fyzikálnych vlastnostiach drevnej hmoty, Smolenice, 7.IX.–8.IX.; konferencia o furánových derivátoch, Smolenice, 5.X.–6.X.; pokroky v chémii prírodných látok – sympózium, Smolenice, 25.IX.–27.IX.
126A VI d19499
X. zjazd slovenskej chemickej spoločnosti, 3.VII.–6.VII. [ fotografie, 4 ks ]
127A VI d19549
Celoštátny zjazd chemikov, Banská Štiavnica, 9.VII.–10.VII. [ fotografie, 137 ks (1 album) ]
128A VI d19579
Slovensko-poľské stretnutie chemikov v Zakopanom, 10.V.–12.V. [ fotografie, 30 ks (1 album) ]
129A VI d19589
Celoštátny zjazd chemikov v Gottwaldove. [ fotografie, 20 ks (1 album) ]
130A VI d19589
Materiály zo stretnutí zástupcov chemických spoločností socialistických krajín
Poľsko-československé stretnutie, Smolenice, 6.III.–8.III.
131A VI d19599
Materiály zo stretnutí zástupcov chemických spoločností socialistických krajín
Stretnutie zástupcov chemických spoločností socialistických krajín, Budapešť, 23.IX.–24.IX.
132A VI d19609
Materiály zo stretnutí zástupcov chemických spoločností socialistických krajín
Stretnutie zástupcov chemických spoločností socialistických krajín, Drážďany, 27.X.–29.X.
133A VI d19619
Materiály zo stretnutí zástupcov chemických spoločností socialistických krajín
Plán podujatí na rok 1961.
134A VI d19629
Materiály zo stretnutí zástupcov chemických spoločností socialistických krajín
Stretnutie zástupcov chemických spoločností socialistických krajín, Varšava, 22.I.–24.I.
135A VI d19649
Materiály zo stretnutí zástupcov chemických spoločností socialistických krajín
Stretnutie zástupcov chemických spoločností socialistických krajín, Budapešť, 28.X.–31.X.
136A VI d19659
Materiály zo stretnutí zástupcov chemických spoločností socialistických krajín
Stretnutie zástupcov chemických spoločností socialistických krajín, Jenna (Nemecká demokratická republika), 31.X.–5.XI.
137A VI d19669
Materiály zo stretnutí zástupcov chemických spoločností socialistických krajín
Stretnutie zástupcov chemických spoločností socialistických krajín, Varna (Bulharsko), 28.IX.–2.X.
138A VI d19679
Materiály zo stretnutí zástupcov chemických spoločností socialistických krajín
Prehľad činnosti jednotlivých chemických spoločností socialistických krajín.
139A VI d19699
Materiály zo stretnutí zástupcov chemických spoločností socialistických krajín
Protokol z rokovania zástupcov chemických spoločností socialistických krajín, Moskva, 29.IX.–1.X.
140A VI d19709
Materiály zo stretnutí zástupcov chemických spoločností socialistických krajín
Správa o priebehu stretnutia zástupcov chemických spoločností socialistických krajín, ČSSR, 11.X.–17.X.
141A VI d19719
Materiály zo stretnutí zástupcov chemických spoločností socialistických krajín
Plány iných chemických spoločností a organizácií na r. 1971.