Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Mésároš, Július
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

413IIIB1948–199756
Uzatvorenie pracovných zmlúv s: Osídľovacím úradom a Fondom národnej obnovy, so Slovenskou akadémiou vied a umení, Slovenskou akadémiou vied (Ústav pre sociálny výskum, Historický ústav), Slovenským národným múzeom, Ústavom informácií a prognóz školstva; Autorské zmluvy s nakladateľstvami a vydavateľstvami: Academia, Kaligrafické nakladateľství Praha, Mladá fronta, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, vydavateľstvo Knižné centrum, Kubko Goral, Obzor, nakladateľstvo Orbis, vydavateľstvo Osveta, Pravda, SAV, Slovenský spisovateľ, Slovenské vydavateľstvo poľnohospodárskej literatúry, Stredoslovenské vydavateľstvo; Dohody o vykonaní práce s: Agentúrou Astra, Bradlo účastinná spoločnosť, Českosovenská televízia, Encyklopedický ústav SAV, Encyklopedický inštitút ČSAV, Fortuna Print s.r.o., Matica slovenská, Ministerstvo kultúry SR, Slovakia plus – Stála konferencia slovenskej inteligencie, Slovenská filmová tvorba, Slovenská organizácia na ochranu práv, Slovenská spoločnosť na obranu demokracie a humanity, Slovenský fond výtvarných umení, Spolok slovenských spisovateľov, Ústredná správa geodézie a kartografie, Štúdio videotvorby Bratislava.