Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Mésároš, Július
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

1IA119521
K 70. výročiu narodenia s. Dimitrova.
2IA119531
Otvorenie Československej akadémie vied.
3IA119531
Relácia pre televíziu k 100. výročiu založenia Matice slovenskej.
4IA119531
Článok o Leninovej práci: Vývoj kapitalizmu v zemědělství.
5IA119621
J. Mésároš – A. Špiesz: O historických koreňoch maďarského nacionalizmu.
6IA119661
Koncept zdravice k 100. výročiu založenia Juhoslovanskej akadémie v Záhrebe pre delegáciu SAV.
7IA119671
Hurban.
8IA119681
Prejav pri otváraní Klubu priateľov Matice slovenskej v Čadci.
9IA119681
Prednášky pre rozhlas: O niektorých otázkach nášho vývoja po r. 1848; K otázke rozpadu monarchie; Naša súčasnosť a vznik republiky.
10IA119681
Relácia pre rozhlas: História naša učiteľka.
11IA119681
Úvaha nad rokom 1848–49.
12IA119681
Prednáška pri odhaľovaní pamätníka bojov slovenských povstalcov r. 1848 u Klasovitých.
13IA119681
Prednáška k 120. výročiu popravy Holubyho a Šuleka v Šulekove.
14IA119691
Rozlúčka s A. Húščavom.
15IA119691
Prednáška pre rozhlas k 120. výročiu Mikulášskych žiadostí.
16IA119691
K 75. výročiu smrti Martina Čulena.
17IA119701
Podklady pre tézy k 25. výročiu oslobodenia Československa.
18IA119711
140 rokov od východoslovenského roľníckeho povstania.
19IA119741
Formovanie slovenského národa a vývin slovenského buržoázneho národného hnutia od konca 18. stor. do 1. svetovej vojny.
20IA119761
Adam František Kollár.
21IA119891
Tolerancia – spravodlivosť.
22IA119901
Úvaha o Slovensku a Slovákoch v 19. stor. pre Ministerstvo kultúry.
23IA119901
Slovenská historiografia – aktíva, problémy, perspektívy.
24IA119931
Menšiny na Slovensku – k dokumentárnemu videofilmu.
25IA119931
Za významným slovenským historikom – A. Špieszom.
26IA119941
Intelektuálom Európy – Memorandum slovenskej inteligencie k otázke menšín v strednej Európe.
27IA119941
Osudy pamiatky a národného odkazu M. Čulena po r. 1918.
28IA119961
Bratislava – dejinný prehľad.
29IA12001 (?)1
Dedičstvo deformácií v terminológii v slovanských štúdiách (slovanská vzájomnosť, panslavizmus, slovanská otázka).
30IA1s.d.1
Kde hľadať korene zaostalosti Slovenska a Slovákov.
31IA1s.d.2
Zahraničná politika a parlamentná opozícia v Uhorsku na prahu nového storočia – preklad práce I. Diószegiho.
32IA1s.d.2
Štúdia o rozvoji kapitalizmu v Uhorsku v 2. polovici 19. storočia.
33IA1s.d.2
Slovenská revolučná jar 1848.
34IA1s.d.2
Článok o slovenskom národnom hnutí a jeho vodcoch v revolučných rokoch 1848–49.
35IA1s.d.2
Slováci v období zvýšeného národného útlaku.
36IA1s.d.2
Sociálne postavenie, hnutie slovenského roľníctva a agrárna otázka na Slovensku od začiatku 18. storočia po súčasnosť.
37IA1s.d.2
Podstata človeka a výchova (Výchova a jej vplyv na vývin ľudstva).
38IA1s.d.2
Marxistická biológia a fyziológia.
39IA1s.d.2
Význam Lysenkovej teórie dedičnosti pre psychológiu a pedagogiku.
40IA1s.d.2
Slovenský vývoj po Bachovom páde.
41IA1s.d.2
Slovensko v období buržoáznej revolúcie 1984–49.
42IA1s.d.2
Slovenské povstanie 1848–49.
43IA1s.d.2
Ideová koncepcia a návrh časti scenára o revolučnom vystúpení Slovákov v rokoch 1848–49 pre parížsku výstavu Genies tchéque et slovaque.
44IA1s.d.2
Na prahu nového storočia.
45IA1s.d.2
Štefánik v slovenskej publicistike a literatúre po vzniku ČSR.
46IA1s.d.2
Slováci v dobe memorandovej a matičnej.
47IA1s.d.2
Záložka k druhému vydaniu publikácie Slováci a ich národný vývin.
48IA1s.d.2
Kolektivizácia poľnohospodárskej výroby. Socializácia dediny ako dejinná nevyhnutnosť.
49IA1s.d.2
Miesto a význam štúdia histórie.
50IA1s.d.2
Postavenie Slovákov v Uhorsku po rakúsko-maďarskom vyrovnaní; Postavenie a zápasy slovenského roľníctva v období uhorského kapitalizmu 1848–1918.
51IA1s.d.2
Prednáška o revolučných rokoch 1848–49 na Slovensku.
52IA1s.d.2
Slováci v revolúcii 1848–1849 – pre televíziu.
53IA1s.d.2
Prenikanie kapitalizmu do feudálneho poľnohospodárstva a jeho upevnenie urbariálnym patentom.
54IA1s.d.2
Politická situácia pred svetovou vojnou.
55IA1s.d.2
Maďarská štátna ideológia a Slováci po vyrovnaní.
56IA1s.d.2
Problematika spoločenskovedného výskumu obyvateľstva maďarskej národnosti v ČSSR na pracoviskách SAV.
57IA1s.d.2
Genéza novodobého slovenského národa a slovenského národného hnutia do prvej svetovej vojny.
58IA1s.d.2
Uhorský volebný systém a Slováci.
59IA1s.d.2
Slovenská politika za posledných päťdesiat rokov.
60IA1s.d.3
Pokusy o novú koncepciu slovenskej politiky po porážke revolúcie 1848–49.
61IA1s.d.3
Slovenské roľníctvo v národnom hnutí v období absolutizmu.
62IA1s.d.3
Demografický vývoj obyvateľstva Slovenska a Slovákov v Uhorsku v rokoch 1870–1890.
63IA1s.d.3
Článok o prínose Lenina k svetovému pokroku.
64IA1s.d.3
Článok o Liptovských žiadostiach r. 1848 a článok o Liptovskej petícii z r. 1868.
65IA1s.d.3
Die geschichtlichen und sozialen bestimmenden Wirkursachen der slowakischen Nationalbewegung und die Hauptmerkmale der Entwicklung derselben bis zur Revolution in den Jahren 1848–49.
66IA1s.d.3
Slovenská politika v 19. storočí (pre Ľ. Holotíka).
67IA1s.d.3
Slovenská otázka od r. 1848 do deväťdesiatych rokov 19. stor.
68IA1s.d.3
Na ceste k národnému oslobodeniu.
69IA1s.d.3
Postavenie Slovákov a ich zápas o národné práva pred prvou svetovou vojnou.
70IA1s.d.3
Vplyv industrializácie na roľnícku dedinu.
71IA1s.d.3
Článok o polarizácii slovenských politických síl koncom 19. storočia.
72IA1s.d.3
Štúdia o vývoji mestskej aglomerácie v období prechodu feudalizmu v kapitalizmus.
73IA1s.d.3
Prednáška o historickom vývoji slovenskej národnosti a o slovenskom národnom hnutí.
74IA1s.d.3
Problémy v dejepise a ich riešenie.
75IA1s.d.3
Štúdia o Štefánikovi – bez názvu.
76IA1s.d.3
Štúdia o rozmachu slovenského obrodeneckého hnutia koncom 18. storočia.
77IA1s.d.3
Vajanský očami historika.
78IA1s.d.3
Maďarská štátna ideológia a Slováci po vyrovnaní.
79IA1s.d.3
Mikulášske žiadosti slovenského národa.
80IA1s.d.3
Slovenské národné oslobodzovacie hnutie v rokoch 1848–49.
81IA1s.d.3
Národnostná otázka v Uhorsku pred r. 1848 a Slováci.
82IA1s.d.3
K otázke hľadania hlavného alebo národného centra Slovákov od 19. storočia.
83IA1s.d.3
Charakteristika česko-poľských vzťahov v období 1848–1918 ako základne pre vzájomné kultúrne vzťahy.
84IA1s.d.3
Slovenské národnoemancipačné zápasy v revolučných rokoch 1848–49 a ich sociálne determinácie.
85IA1s.d.3
Roľnícke povstanie v Zemplíne r. 1831.
86IA1s.d.3
K pruskej ceste vývinu kapitalizmu v Uhorsku.
87IA1s.d.3
Postavenie Slovákov vo veľkomaďarskej a čechoslovakistickej koncepcii národa.
88IA1s.d.3
Príspevok k problematike revolúcie 1848–1849 v Uhorsku.
89IA1s.d.4
K problematike genézy novodobého slovenského národa.
90IA1s.d.4
Széchényi und die slowakischen Politiker des 19. Jahrhunderte.
91IA1s.d.4
Prednáška o revolučných rokoch 1848–49 pre Krúžok historikov v Trenčíne.