Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Mésároš, Július
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

208IB119527
Cesta k založeniu a utvoreniu Matice slovenskej (Osvetový časopis).
209IB119537
K problematike zrušenia poddanstva na Slovensku, urbariálny patent z 2.III.1883 (Historický časopis, č. 1).
210IB119597
Roľnícka a národnostná otázka na Slovensku 1848–1990. K problematike feudálnych prežitkov (Osveta).
211IB119617
Slovenské roľnícke povstanie v roku 1831 (Roľnícke otázky, č. 1).
212IB119617
Sté výročie memorandového národného zhromaždenia v Martine 6.VI.–7.VI.1861 (Matica slovenská).
213IB119617
K stému výročiu národného zhromaždenia v Martine a vydania Memoranda národa slovenského (Pravda 6.VI.).
214IB119627
Otázka kopaníc na Záhorí po zrušení poddanstva (Vlastivedný časopis, č. 9).
215IB119627
Východoslovenské roľnícke povstanie r. 1831 (Agrikultúra, č. 1).
216IB119638
Roľnícka otázka na Slovensku v období nástupu kapitalizmu (Dejepis a zemepis v škole).
217IB119638
Konferencia o Matici slovenskej (Zprávy ČSAV).
218IB119638
K niektorým otázkam hodnotenia Ľudovíta Štúra (Slovenská literatúra).
219IB119638
Historické a sociálne determinácie slovenského národného hnutia a hlavné črty jeho vývoja do revolúcie 1848–49 (Matica slovenská v našich dejinách, Bratislava).
220IB119648
Roľnícka otázka na východnom Slovensku v 19. storočí (Príspevky k dejinám východného Slovenska, Bratislava).
221IB119658
V čom vidia slovenskí historici závažnosť a neustálu aktuálnosť štúdia a poznávania štúrovskej problematiky? (Večerník 24.X.).
222IB119658
Štúr a jeho odkaz (Vlastivedný časopis, č. 14).
223IB119668
Kríza dualizmu a slovenské národné hnutie v 90. rokoch (Historický časopis, 14, č. 3).
224IB119668
Treba revidovať názory Marxa a Engelsa o revolúcii rokov 1848–49? (Predvoj, č. 30, 31).
225IB119668
Súčasný stav bádania štúrovskej problematiky (Historický časopis, 14).
226IB119668
Náčrt k dejinám kopaníc a kopaničiarskeho osídlenia na Slovensku (Vlastivedný časopis, 15).
227IB119668
Konferencia maďarských a československých právnych historikov o dualizme v Pätikostolí (Právněhistorické studie).
228IB119668
K problému výstavby nového mostu v Bratislave (Smena).
229IB119678
Z diskusie maďarských a slovenských historikov o revolúcii 1848–49 (Historický časopis, 15).
230IB119678
Nezužujme pohľad na Vajanského (Slovenská literatúra).
231IB119678
Revolúcia 1848–49 a Slováci (Kultúrny kalendár).
232IB119678
Súčasníci o Hurbanovi (Slovenské pohľady, č. 1).
233IB119678
Maďari a panslavizmus v slovenskom národnom hnutí pred revolúciou 1848–49 (Jahrb. für Geschichte Osteuropas).
234IB119678
Karol Kuzmány a kuzmányovská tradícia (Karol Kuzmány, Martin).
235IB119688
Slávnostná akadémia z príležitosti 120. výročia vypuknutia revolúcie 1848–49 (Historický časopis, 16. č. 3).
236IB119689
Slováci v revolučných rokoch 1848–49 (Vlastivedný časopis, 17).
237IB119689
Dva názory v republike (Smena, 26.I.).
238IB119689
Či je federácia načas? (Nové slovo, 10, anketa).
239IB119699
75 rokov od smrti Martina Čulena (Pravda 29.I.).
240IB119699
K 50. výročiu smrti generála M. R. Štefánika (Svet, č. 20).
241IB119699
Miesto M. R. Štefánika v našich dejinách (Nové slovo, č. 16).
242IB119699
Vnútorné príčiny rozkladu dualistickej monarchie a postavenie Slovákov v Uhorsku (Historický časopis, 17).
243IB119709
Slovenská revolučná jar 1848 (Príroda a spoločnosť, č. 23).
244IB119709
Národnostný zápas Slovákov v druhej polovici 19. storočia (Acta fac. phil. univ. Safaricanae, č. 2, Prešov).
245IB119709
Aj dolnozemskí Slováci patria do slovenských národných dejín (Petrovské gymnázium vo vývine slovenskej kultúry vo Vojvodine, Novi Sad).
246IB119709
Leninovo poňatie národnostnej otázky (Matičné čítanie, 3).
247IB11970–19719
Seriál článkov zo slovenských dejín pre Prírodu a spoločnosť: Vyvrcholenie slovenského národného obrodenia a nástup štúrovskej generácie; Slovenské povstanie 1848–49; Od revolúcie k memorandovým akciám; Výdobytky slovenského národného hnutia v 60. rokoch; Slováci a rakúsko-maďarské vyrovnanie; Vývin slovenskej spoločnosti od vyrovnania do svetovej vojny; Slovenská politika na prelome 19. a 20. storočia; Prvá svetová vojna a zápas Slovákov o národné oslobodenie.
248IB119719
K hodnoteniu úlohy Štefana Moysesa v slovenskom národnom hnutí (Štefan Moyses 1869–1969, Martin).
249IB119719
Ohlasy revolučného vystúpenia Slovákov r. 1848–49 v slovenských dejinách druhej polovice 19. stor. (Slovenská jar 1848–49, Bratislava).
250IB11971–19729
Heslá pre Pyramídu.
251IB1197910
Poslanecká činnosť V. Pauliny-Tótha v zrkadle vývinových problémov doby (Literárny archív, Matica Slovenská, Martin).
252IB1198110
Zlatá horúčka v horehronskom Jasení (Elektrón, č. 9).
253IB1199010
Nežná revolúcia a štúrovská národná tradícia (Historický časopis, 38).
254IB1199010
K zástojom mojej generácie historikov na povojnovom vývoji slovenskej historiografie (Historický časopis, 38).
255IB1199010
Politika, história, národné povedomie (Historická revue).
256IB1199110
Deformácie vo vedomí slovenskej a maďarskej národnej pospolitosti o spoločných dejinách a ich zdroje (Historický časopis, 39).
257IB1199110
Eine „nichthistorische“ Nation und die Minderheitsfrage die Slowakei (Le „minoranze“ nella mitteleuropa).
258IB1199210
K otázke hodnotenia historického zástoja S. M. Daxnera a historických a prirodzenoprávnych základov jeho národného programu (Obzor Gemera–Malohontu, XXIII., č. 4).
259IB1199210
Štefan Széchényi v pohľade jeho slovenských rovesníkov (Historický časopis, č. 3).
260IB1199210
Rakúsko-maďarské vyrovnanie v kontexte štátoprávneho formovania novej Európy. Uverejnené pod názvom „Panské vyrovnanie“ (Historická revue, č. 5).
261IB1199310
Zo spomienok na priateľstvo s Mariánom Várossom (Jeden a všetky životy M. Várossa).
262IB1199310
Historická analýza genézy národnostnej otázky v Uhorsku pred revolúciou 1848–49 (Aktuálne otázky histórie, 2, zborník prednášok, Banská Bystrica).
263IB1199310
Idea slobody a rovnosti v slovenských dejinách (Zborník Slovenskej organizácie na ochranu práv, Bratislava).
264IB1199310
Namiesto priznania identity – maďarizácia (Pravda, 16.II.).
265IB11993–1994 (?)10
Nad hrobom a pamiatkou Martina Čulena (Historická revue).
266IB1199410
Na margo celoslovenských slávností k 100. výročiu smrti Martina Čulena v Čake (denník Republika).
267IB1199410
Osudy pamiatky a odkazu Martina Čulena v Čake a v národe (Zborník na počesť M. Čulena, Žilina).
268IB1199410
Slováci a panslavizmus (Historická revue, 5).
269IB1199410
Seaton – Watson – doslov (Národnostná otázka v Uhorsku).
270IB1199410
Maďarsko-slovenské vzťahy v období vzniku a presadzovania sa ideí občianskej a národnostnej rovnoprávnosti (Slovenské pohľady).
271IB1199410
Plány na znovuinštalovanie sochy L. Kossutha v Rožňave (Literárny týždenník, č. 10).
272IB1199410
Osudy Ústavu pre sociálny výskum SAVU (SAVU, Bratislava).
273IB1199511
Pramene a literatúra k vývoju národnostného zloženia obyvateľstva Uhorska v 18. a 19. storočí (Historický časopis, 43, č. 4).
274IB1199511
180 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra (Národný kalendár).
275IB1199611
Uhorsko a spolužitie jeho národov (?).
276IB1199611
Deformácie pri využívaní údajov sčítania ľudu v novodobých maďarsko-slovenských sporoch (Historický zborník, 6).
277IB1199611
Počiatky maďarizácie v Uhorsku (Národný kalendár).
278IB1199611
O mieste A. Baníka v slovenskej historiografii (Biografické štúdie 23).
279IB1199611
Cyrilometodská tradícia v slovenskom národnom obrodení (od bernolákovcov k miléniu) (Historické štúdie 37).
280IB1199611
Slovensko-maďarské vzťahy v období od revolúcie 1848–49 do rozpadu Rakúsko-Uhorska (Slováci a Maďari, Martin) – skrátené.
281IB1199711
Absencia vedúceho národného centra v slovenskom národno-emancipačnom hnutí a jeho slabá podpora zo strany miest ako vývinové anomálie (Zborník Martin – centrum národnej kultúry Slovákov, Martin).
282IB1199711
Cesty ku kodifikácii slovenčiny (Historický zborník Matice Slovenskej).
283IB1199811
K sedemdesiatinám historika Ľudovíta Haraksima (Historický zborník Matice Slovenskej).
284IB1199811
K sedemdesiatinám historika a múzejníka Vladimíra Matulu (Zborník Etnografia, 39).
285IB1199911
Miesto a úloha Štefana Moysesa v slovenskom národnoemancipačnom hnutí od 30. do 60. rokov 19. storočia (Literárnomúzejný letopis, 29).
286IB1199911
Maďarizácia a asimilácia (Slovensko na začiatku 20. storočia).
287IB1200011
Osobitosť historických podmienok riešenia národnostnej otázky Habsburskej ríše v revolučných rokoch 1848–49 (Slováci v revolúcii 1848–49, Martin).
288IB1200111
K termínom Rakúsko-maďarské vyrovnanie a uhorská revolúcia (Slovo o slove – K niektorým problémom slovenskej historickej terminológie, Bernolákova spoločnosť).
289IB1200311
Maďari a panslavizmus v slovenskom národnom hnutí pred revolúciou 1848–49 (Hľadanie pravdy...).
290IB1200312
Xerokópie výberu štúdií J. Mésároša pre vydanie v SAV k 80. narodeninám autora.
291IB1200312–13
Zložité hľadanie pravdy o slovenských dejinách.