Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Mésároš, Július
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

308IC195414
Nad Rapantovým dielom o sedliackom povstaní (Naša veda, č. 10).
309IC195614
Štúrov boj za oslobodenie slovenského roľníctva spod jarma feudalizmu (Ľudovít Štúr. Život a dielo 1815–1856. Vydavateľstvo SAV, Bratislava).
310IC195814
Vrcholenie národného útlaku slovenského ľudu v druhej polovici 19. storočia – prednášky (Československá spoločnosť pre šírenie politických a vedeckých poznatkov v Bratislave).
311IC195914
Nová práca z dejín slovenského roľníctva – recenzia Karola Rebra: Urbárska regulácia Márie Terézie a poddanské úpravy Jozefa II. na Slovensku (Naša veda, č. 12, Vydavateľstvo SAV).
312IC196014
Slovanská otázka v politike slovenskej buržoázie v druhej polovici 19. storočia (Historický časopis, VIII, č. 2).
313IC196214
Matica slovenská v našich dejinách (Vlastivedný časopis, XI, č. 4).
314IC1963–196414
Živá tradícia a súčasť našej prítomnosti (Vychovávateľ, č. 1).
315IC196414
Povstanie poddaných na východnom Slovensku r. 1831 (Vlastivedný časopis, XIII, č. 4).
316IC196514
Dielo a odkaz, ktoré zaväzujú (Pravda, 28.X.).
317IC196514
Buďme národ Ľudovíta Štúra (Roľnícke noviny, 29.X.).
318IC196514
K niektorým otázkam hodnotenia Ľudovíta Štúra (Slovenská literatúra, XII, č. 5).
319IC196514
Die Idee der slawischen Schicksalsgemeinschaft in der slowakischen nationalen Bewegung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Historica, X, ČSAV).
320IC196514
Štúr a jeho odkaz (Vlastivedný časopis, XIV, č. 4).
321IC196615
Treba revidovať názory Marxa a Engelsa o revolúcii rokov 1848–49? I. a II. časť (Predvoj, 27.VII., 4.VIII.).
322IC196615
K dejinám kopaníc a kopaničiarskeho osídlenia na Slovensku (Vlastivedný časopis, XV, č. 4).
323IC196715
Nad Hurbanom a o Hurbanovi (Slovenské pohľady, 83, 4.III.).
324IC196815
Slováci v revolučných rokoch 1848–49 (Vlastivedný časopis, XVII, č. 3).
325IC196815
Základy národnej existencie. Pred 120 rokmi vznikla Slovenská národná rada (Národné výbory, č. 21).
326IC196915
Odkaz našim generáciám (Pravda, 31.I.).
327IC196915
Miesto M. R. Štefánika v našich dejinách (Nové slovo, 11, č. 16).
328IC196915
Vnútorné príčiny rozkladu dualistickej monarchie a postavenie Slovákov v Uhorsku (Historický časopis, XVIII, č. 1).
329IC1969–197015
Postavenie Slovákov v Uhorsku po rakúsko-maďarskom vyrovnaní (Dějepis ve škole, č. 1).
330IC199215
K otázke hodnotenia historického zástoja S. M. Daxnera a historických a prirodzenoprávnych základov jeho národného programu (Obzor Gemera – Malohontu, XXIII, č. 4).
331IC199315
Kossuth v Rožňave? (?).
332IC199315
Historická analýza genézy národnostnej otázky v Uhorsku (Metodické centrum Banská Bystrica).
333ICs.d.15
Na prahu nového storočia.