Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Mésároš, Július
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

334ID1195815
Konferencia o vývoji kapitalizmu v krajinách bývalej rakúsko-uhorskej monarchie 10.XII.–13.XII. v Budapešti – správa o priebehu.
335ID1195915
Konferencia československých historikov a literárnych historikov „O myšlienke slovanskej vzájomnosti a jej úlohe v národnooslobodzovacom boji našich národov“ 12.X.–14.X. v Smoleniciach – referát.
336ID1196315
konferencia maďarských historikov v Šarišskom Potoku 25.IX.–29.IX. – správa.
337ID1196315
Konferencia k 100. výročiu založenia Matice slovenskej 18.II.–20.II. v Bratislave – návrh programu a rezolúcia.
338ID1196515
5. zjazd slovenských historikov v Banskej Bystrici 16.VI.–18.VI. – správy o priebehu a uznesenie.
339ID1196515
12. medzinárodný zjazd historikov vo Viedni 30.VIII.–5.IX. – správy J. Mésároša, F. Bokesa a B. Varsíka.
340ID1196515
Sympózium „Die soziale Problematik der nationalen Bewegungen um das Jahr 1848“ v Marburgu 6.IX.–10.IX. – program a referáty.
341ID1196615
4. zjazd československých historikov 26.IX.–29.IX. v Prahe (?) – program, organizačné pokyny, referát J. Maceka.
342ID1196615
Sympózium „Ľudovít Štúr a medzislovanské vzťahy“ 26.VI.–29.VI. v Smoleniciach – program a referát J. Mésároša.
343ID1196615
Sympózium o československo-juhoslovanských vzťahoch 20.IX.–24.IX. – prihláška diskusného príspevku.
344ID1196616
Pracovné stretnutie k otázke dualizmu na Právnickej fakulte univerzity v Pécsi (Pätikostolí) – prednáška.
345ID1196716
Vedecká diskusia Československo-maďarskej historickej komisie o hodnotení revolučných hnutí 1848–49 v monarchii 28.II.–3.III. v Smoleniciach – referáty a správa.
346ID1196716
Medzinárodná konferencia o rakúsko-uhorskom vyrovnaní 28.VIII.–1.IX. v Bratislave – program, zoznam účastníkov, referát J. Mésároša.
347ID1196816
Celoštátny seminár „Lid, stát a národ v našich dějinách“ 7.III.–8.III. v Prahe – program.
348ID1196816
Seminár Historického ústavu SAV o problémoch slovenskej historiografie a postavení Historického ústavu SAV 15.V.–17.V. v Smoleniciach.
349ID1196816
Konferencia „Slovenský národný pohyb a maďarizácia“ 11.VI.–13.VI. v Prešove a Levoči – program.
350ID1196816
6. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti 2.VII.–4.VII. v Martine – program, správa, referáty, stanovisko slovenských historikov k súčasnosti.
351ID1196816
Medzinárodná konferencia k 50. výročiu vzniku ČSR 11.X.–15.X. v Prahe – program, záznam o prípravách.
352ID1196816
Konferencia „Slováci a vznik ČSR (Slovenská politika v r. 1914–18)“ – 30.IX.–2.X. vBratislave program.
353ID1196916
Sympózium k 50. výročiu Slovenského gymnázia v Petrovci 3.X.–6.X. – program a správa Komisie pre prípravu osláv.
354ID1197016
5. medzinárodný kongres hospodárskych dejín 10.VIII.–14.VIII. v Leningrade – správa.
355ID1197016
„Leninské sympózium“ 4.III.–6.III. v Smoleniciach – správa, referáty.
356ID1197017
5. medzinárodný kongres hospodárskej histórie 10.VIII.–14.VIII. v Leningrade – program a referát J. Mésároša; 13. medzinárodný kongres historických vied 15.VIII.–24.VIII. v Moskve – referáty.
357ID1198617
Konferencia „125 rokov od Memoranda slovenského národa“ 5.VI.–6.VI. v Martine – program.
358ID1199017
Medziústavné sympózium Historického ústavu SAV a Historického ústavu MAV 3.XII.–6.XII. v Malých Vozokanoch o problémoch slovensko-maďarských vzťahov v novodobých dejinách – program.
359ID1199017
Sympózium o Hlinkovi v Bratislave – referát J. Mésároša.
360ID1199017
Medzinárodná konferencia o menšinách v strednej Európe 1900 45 v Gorizii (Taliansko) 6.XII.–8.XII. – korešpondencia, program, referáty.
361ID1199117
Seminár o osobnosti a diele Ľ. Štúra v našich dejinách 6.II. vo Zvolene – korešpondencia o téme referátu J. Mésároša.
362ID1199117
10. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV 16.IV.–19.IV. v Bratislave – program a referát.
363ID1199117
Konferencia „Cyrilometodské dedičstvo a počiatky kultúry na Slovensku“ 22.V. v Bratislave – program.
364ID1199117
Medzinárodná konferencia k 200. výročiu narodenia G. Š. Séchényiho 16.IX.–17.IX. v Budapešti – referát J. Mésároša.
365ID1199117
Pracovný seminár Matice Slovenskej „O živote a diele Svetozára Hurbana-Vajanského 10.IX.–11.IX. v Bratislave – program a prehľad referátov.
366ID1199217
Maďarsko-slovenské kolokvium o štatistike a početnom vývoji národností Uhorska v Budapešti – príspevok J. Mésároša.
367ID1199217
Medzinárodná konferencia o revolúcii 1848–49 22.IX.–27.IX. v Eisenstadte – program, cestovný príkaz a referát J. Mésároša.
368ID1199317
Sympózium o živote a diele M. Čulena 29.V. v Brodskom – program.
369ID1199317
11. medzinárodný zjazd slavistov 31.VIII.–7.IX. v Bratislave – program, diskusné príspevky J. Mésároša k referátom.
370ID1199317
Kolokvium k 75. výročiu prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 – 29.X. v Martine – program a referát J. Mésároša.
371ID1199418
Sympózium „Marcové zákony 1848 – spoločnosť, národy a štát v premenách“ 17.III.–18.III. v Bratislave – program.
372ID1199418
Seminár k 100. výročiu smrti M. Čulena 22.I. v Čake – úvodná časť prednášky J. Mésároša.
373ID1199518
Vedecký seminár o živote a diele A. A. Baníka 24.II. v Martine – program.
374ID1199518
Vedecká konferencia „Slovensko na prelome 19. a 20. storočia“ 14.XI.–16.XI. v Smoleniciach – pozvánka a program.
375ID1199618
Konferencia o Ľudovítovi Štúrovi 10.I.–11.I. – program.
376ID1199618
Konferencia o Móricovi Beňovskom 18.X. vo Vrbovom – program, poznámky J. Mésároša a čiastková bibliografia prác o M. Beňovskom.
377ID1199718
Literárnokritický seminár “Populárna literatúra“ 12.VI.–13.VI. v Bratislave – program a diskusný príspevok J. Mésároša.
378ID1199718
Medzinárodné sympózium „Vom Vormärz bis zum Auschgleich“ k 200. výročiu narodenia Š. Moysesa 14.X. vo Viedni – program a prednáška J. Mésároša.
379ID1199718
Konferencia Štefan Moyses v národnozjenocovacích snahách a náboženskej tolerancie 25.X. v Banskej Bystrici – referát J. Mésároša.
380ID1199818
Konferencia „Nitra v slovenských dejinách“ 3.IX.–5.IX. v Nitre – pozvánka a program.
381ID1199818
Medzinárodná konferencia „Slováci v revolúcii 1848/49“ 17.IX.–18.IX. na Myjave – program.