Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Krippel, Eduard
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

483VI195529
Poznámky vedeckého redaktora práce Krippel – Krippelová: „Vegetačné pomery Záhoria“ k autorom.
484VI195529
Kádrový posudok na E. Krippela z Katedry botaniky Prírodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity.
485VI195729
Návrh Oddelenia kvartéru a hydrogeológie Geologického ústavu D. Štúra na udelenie titulu „Najlepší pracovník v geológii“ E. Krippelovi.
486VI197129
Oponentský posudok na záverečnú správu k „Mape vegetačných stupňov Slovenska 1:200 000“, ktorú vypracoval E. Krippel.
487VI198029
J. Záborský – K. Zahradníková: Životné jubileum RNDr. Eduarda Krippela, CSc. (časopis Biológia, č. 10, s. 765–766).
488VI198629
Anotácia práce E. Krippel: „Postglaciálny vývoj vegetácie Slovenska“.
489VI198929
K. Rybníček – E. Bybníčková: „RNDr. Eduard Krippel, CSc. – 60 let (Preslia, Praha, 61: s. 367–370).
490VI1984–198929
Kópie recenzných posudkov na prácu E. Krippel: „Postglaciálny vývoj vegetácie Slovenska“.