Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Krippel, Eduard
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

294IIA31962–196322
Geologický prieskum, n.p. – palynologické rozbory, spolupráca.
295IIA31956–198722
Geologický ústav D. Štúra – posudky na pracovníkov ústavu; zástupca Geologického ústavu D. Štúra v Poradnom zbore pre ťažbu a využitie rašeliny na Slovensku; vedúci oddelenia fytopaleontológie; vedúci kolektívu kvartéru.
296IIA3195922
Krajská správa lesov, Lesný závod Šaštín – peľové rozbory z rašelinísk a prieskum pozostatkov uhlíkov.
297IIA31957–198122
Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave; Mestská správa pamiatkovej starostlivosti v Bratislave; Slovenský pamiatkový ústav v Bratislave – Okresný konzervátor štátnej ochrany prírody; prieskum pri príprave prírodných rezervácií.
298IIA31959, 197322
Obvodný národný výbor Bratislava II. – spolupráca pri programe výstavby II. Obvodu; Okresný národný výbor Malacky – spolupráca na monografii okresu Malacky.
299IIA31957–196622
Člen pracovnej skupiny pri Zbore povereníkov pre vypracovanie dlhodobej koncepcie rozvoja a využitia základných priemyselných surovín; rozhodnutie Komisie SNR pre školstvo a kultúru o zriadení chránených území „ABROD“, „BEZEDNÉ“, „ČERVENÝ RYBNÍK“. (navrhovateľ E. Krippel)
300IIA3199222
Výskumný ústav vodného hospodárstva – spolupráca pri riešení Hydroekologických plánov.