Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Krippel, Eduard
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

35IA319593
Oponentský posudok práce Sitár, V.: „Palynologický výskum neogénu – lokalita Pezinok“.
36IA319603
Lektorský posudok príspevku Opravil, E.: „O stáží rašeliniště Christlová“.
37IA319613
Lektorský posudok práce Snopková, P.: „Palynologický výskum v paleogéne centrálnych Karpát a korelácia predbežných peľových spektier zo skúmaných oblastí“.
38IA319623
Posudok na prácu Chira, E.: „Morfológia peľu u niektorých druhov rodu Pinus“.
39IA319623
Posudok práce Bystrický, J.: „Slovenský kras – geologicko-stratigrafická štúdia“.
40IA319623
Posudok diplomovej práce Buková, A.: „Rastlinné spoločenstvá severozápadne od Veľkého Horeša“.
41IA319623
Posudok článku J. Medoviča (Bez názvu).
42IA319623
Posudok práce Vodičková: „Die jungpleistozänne Flora aus Sedimenten bei Český Tešín“.
43IA319633
Lektorský posudok práce Fryček, A. a spol.: „Rastliny lúk a pasienkov“.
44IA319633
Posudok práce E. Chiru: O peľových zrnách rodu Pinus“.
45IA319643
Posudok práce Šmarda, J. – Šmardová, H.: „Semená tatranských rastlín“.
46IA319643
Posudok kandidátskej dizertačnej práce Križa, M.: „Palynologický výskum pokryvného humusu a vrchných minerálnych vrstiev lesných pôd“.
47IA319643
Posudok rukopisu Žebera, K.: „Regionálna geológia II-2“.
48IA319643
Posudok kandidátskej dizertačnej práce Vodičková-Kneblová, V.: „Entwicklung der Vegetation im Elster-Saale Interglazial im Suchá – Stonava – Gebiet. (Ostrava–Gebiet)“.
49IA319653
Posudok práce Rebrošová, O.: „Vegetačné pomery aluviálnej nivy Bieleho Váhu“.
50IA319663
Lektorský posudok práce Vodičková-Kneblová, V.: „Paleobotanický výskum rašeliniště v Beskydech“.
51IA319663
Posudok práce Dohnal, Z. a kol.: „Československá rašeliniště a slatiniště“.
52IA319663
Lektorský posudok na prácu Paclová, B.: „Výsledky mikropaleobotanických studií clalakvitánskeho souvrství na Slovensku“.
53IA319663
Lektorský posudok práce Vicherek, J.: „Die halophyten und subhalophyten Vegetation der ČSSR“.
54IA319663
Lektorský posudok práce Planderová, E. – Gabrielová, N.: „Palynologická charakteristika a korelácia tortonských sedimentov na Slovensku a v Južných Čechách“.
55IA319673
Lektorský posudok práce Bosáčková, E.: „Kvetena a rastlinné spoločenstvá štátnej prírodnej rezervácie „ABROD“ na Záhorí“.
56IA319673
Lektorský posudok heslára skupiny paleontológia.
57IA319673
Oponentský posudok práce Schmidt, Z.: „Paleobiogeografia fosílnych Ursidae Slovenska a geografia Medvedej jaskyne“.
58IA319673
Posudok práce Urbán, A.: „Čarovné tŕne“.
59IA319673
Posudok práce Čorná, O.: „Palynologický výskum aptu a albu Západných Karpát“.
60IA319673
Lektorský posudok práce Rybníček, K. – Rybníčková, E.: „The history of Flora and Vegetation on the Blatomire in south-eastern Bohemia“.
61IA319683
Posudok kandidátskej dizertačnej práce Schmidt, Z.: Náčrt paleogeografických pomerov pleistocénu Slovenska na základe fauny vertebrát.“
62IA319683
Posudok práce Schmidt, Z.: „Zloženie fauny treťohôr a štvrtohôr na Slovensku“.
63IA319683
Posudok kandidátskej dizertačnej práce Jankovská-Kotoučková, V.: „Vývoj vegetace Třebonské pánve na základě pylové a makroskopické analýzy v pozdním glaciálu a v holocénu“.
64IA319683
Oponentský posudok práce Snopková, P.: „Záverečná správa o palynologickom výskume Dukelskej jednotky“.
65IA319683
Posudok práce Opravil, E.: „Vývoj buku (Fagus Silvatica L.) počnúc československým kvartérom“.
66IA319683
Posudok kandidátskej dizertačnej práce Žuková-Čorná, O.: Stratigraficko-mikropaleobotanické štúdium niektorých komplexov Západných Karpát“.
67IA319683
Posudok práce Rybníčková, E.: „Die Entwicklung von Vegetation und Flora im südlichen Teil Bömisch-Mährischen Höhe, während des Spätglazials und Holozäns“.
68IA319683
Posudok práce Němeje, F.: „Paleobotanika III“.
69IA319693
Posudok kandidátskej dizertačnej práce Ilavská, Ž.: „Stratigraficko-palynologická štúdia z mladšieho paleozoika Západných Karpát“.
70IA319693
Lektorský posudok práce Jankovská, V.: „Ergebnisse der Pollen und grossrestanalyssen des Moores Velanská cesta (Südböhmen)“.
71IA319693
Oponentský posudok práce Ružička, M.: „Pôvodné lesné spoločenstvá a rekonštrukčná geobotanická mapa Záhorskej nížiny“ a „Pôvodné lesné spoločenstvá a rekonštrukčná geobotanická mapa Veľkej Fatry“.
72IA319693
Posudok diplomovej práce Katrinec, J.: „Morfológia peľových zŕn čeľade Ranunculaceae“.
73IA319693
Posudok práce Schmidt, Z.: „Výskyt a geografické rozšírenie medveďov (Ursidae) na území Slovenských Karpát“.
74IA319693
Posudok záverečnej správy čiastkovej úlohy výskumu III-0-1/1,5 „Fenologická regionalizácia Slovenska“ od M. Kurpelovej.
75IA319703
Posudok práce Planderová, E.: „Palynologický výskum terciérnych sedimentov z Tunisu“.
76IA319703
Posudok práce Hajnálová, E.: „Obilniny pestované 1600 rokov pred naším letopočtom v okolí Spišského Štvrtku.
77IA319703
Posudok práce Jankovská, V.: „The Development of Vegetation on the Western Slopes of the Bohemian-Moravian Upland during the Younger Holocene Period“.
78IA319703
Posudok práce Schmidt, Z.: „Fosílne mäkkýše“.
79IA319713
Posudok diplomovej práce Záhradníková, L.: „Pôvodnosť lesných drevín z hľadiska miestnych názvov v oblasti: Rohožník, Jablonica, Šaštínske Stráže.“
80IA319713
Posudok diplomovej práce Delinčáková, A.: „Pôvodnosť drevín v západnej časti Javorníkov“.
81IA319714
Posudok dielčej záverečnej správy Háberová, I.: „Rastlinné spoločenstvá rašelinných lúk Horehronia“.
82IA319714
Posudok súboru prác Rybníčkovej, E. a Rybníčka, K. navrhnutých na mimoriadnu odmenu ČSAV.
83IA319714
Posudok práce Balátová-Tuláčková, E.: „Riede und Sumpfwiesen...“.
84IA319724
Posudok príspevku Čorná, O.: „Neben dem Fund einer jurasisch - untercretacischen Palynoflora etc.“.
85IA319724
Posudok diplomovej práce Kozová, M.: „Rozloženie drevín na západnej úboči Malých Karpát so zvláštnym zreteľom na jeho vzťah k nadmorskej výške a expozícii“.
86IA319724
Posudok diplomovej práce Ševčíková, Z.: „Původnost lesních dřevín z hlediska místnich názvů“.
87IA319724
Posudok diplomovej práce Slezáková, Ľ.: „Vegetačné pomery Pajštúnskeho krasu“.
88IA319724
Posudok práce Bosáčková, E. – Cvachová, A. – Urbanová, V.: „Floristický a fytocenotický náčrt štátne prírodnej rezervácie Súľovské skaly“.
89IA319724
Posudok práce Plesník, P.: „Vegetačné pomery na Korzike“.
90IA319724
Posudok práce Balátová, E.: „Rieder Sumpfwiesen der Ordnung Magnocaricetalia in der Záhorie–Tiefebene und dem nördlich angrenzenden Gebieten“.
91IA319724
Pripomienky k osnove učebnice Sitár, V.: „Základy fytopaleontológie“.
92IA319724
Oponentský posudok práce Rybníčková, E.:„Pollenanalytisch Unterlagen für die Rekonstruktion...“.
93IA319734
Návrh na realizáciu krátkeho dokumentárno-populárneho filmu o Záhorí.
94IA319734
Posudok článku Sitár, V. – Vozár, J.: „Prvý nález flóry v karbóne chočskej jednotky v Nízkych Tatrách“.
95IA319734
Posudok článku Sitár, V.: „Nové poznatky o fosílnej flóre v Turčianskej kotline“.
96IA319734
Posudok diplomovej práce Kováč, R.: „Pôvodnosť drevín z hľadiska chotárnych názvov v pohorí Tribeč a okolí“.
97IA319734
Posudok diplomovej práce Žilková, H.: „Geografické podmienky dubových lesov na Slovensku“.
98IA319734
Posudok kandidátskej dizertačnej práce Háberová, I.: „Rastlinné spoločenstvá rašelinných lúk Horehronia“.
99IA319734
Posudok záverečnej správy A-VII-6-4/4 Križo, M.: „Mikrosporogenéza a morfológia sporomorf“.
100IA319734
Posudok správ o plnení čiastkových úloh „Výskum biocenóz karpatského systému“ (VI-1-4) za polrok.
101IA319734
Posudok priebežnej správy za roky 1971–1973 Sitár, V.: „Terciérna flóra z lokalít Handlová, Vyšný a Nižný Skalník, z vrtov GHŠ-1, BP-H a Nižnej Boce“.
102IA319734
Posudok štúdie Zlatník, A.: „Územný priemet funkcií z hľadiska ochrany prírody v širšej tatranskej oblasti. Skupiny lesných typov“.
103IA319744
Posudok správy Plesník, P.: „K problému fytogeografického členenia ČSSR“.
104IA319744
Posudok práce Plesník, P.: „Vegetácia Hornej Nitry z hľadiska rekreačných činností“.
105IA319744
Posudok diplomovej práce Feranec, J.: „Fyzickogeografické pomery okolia Piešťan z hľadiska ochrany prírody“.
106IA319744
Posudok diplomovej práce Caňová, M.: „Pôvodnosť drevín z hľadiska chotárnych názvov v Hornonitrianskej kotline“.
107IA319744
Posudok diplomovej práce Červeňová-Korbašová, T.: „Pôvodnosť drevín podľa miestnych názvov južnej časti Žilinskej kotliny a priľahlých pohorí“.
108IA319744
Posudok diplomovej práce Urválková, O.: „Borovicové porasty na západných svahoch Veľkej Fatry“.
109IA319744
Posudok práce Plesník, P.: „Diferenciácia vegetácie v krasových oblastiach“.
110IA319744
Recenzný posudok práce Plesník, P.: „Hlavné činitele priestorovej diferenciácie vegetácie Slovenska“.
111IA319744
Posudok práce Rybníčková, E. – Rybníček, K. – Jankovská, V.: „Paleoecological Investigation of Buried Peat Profiles from the Zbudzovská blata Marshes, Southern Bohemia“.
112IA319744
Posudok záverečnej správy Michalko, J.: „Mapa potenciálnej prirodzenej vegetácie Záhorskej nížiny 1:50 000“.
113IA319744
Posudok práce Zatkalík, F.: „Vplyv pomerov na charakter lesnej pokrývky v západnej časti Nízkych Tatier“.
114IA319754
Posudok práce Plesník, P.: „Spomienky na slnečnú Arméniu“.
115IA319754
Posudok diplomovej práce Horváthová, E.: „Pôvodnosť drevín z hľadiska chotárnych názvov v oblasti Banskej Bystrice“.
116IA319754
Posudok série máp Plesník, P.: „Horná hranica lesov“.
117IA319754
Poznámky k „Osnove biologického plánu krajiny, záujmového územia výstavby sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros“.
118IA319754
Posudok výsledkov paleogeobotanického výskumu za roky 1971–1975 paleogeobotanickej skupiny Botanického ústavu ČSAV.
119IA319754
Posudok na preklad diela Jarošenko, P. D.: „Obščaja biogeografija“ do slovenčiny.
120IA319764
Revízny posudok hesiel „prírodné rezervácie“ do „Malej zemepisnej encyklopédie ZSSR“.
121IA319764
Stanovisko k praktickej aplikácii sadzobníka na určovanie výšky škody spôsobenej na chránených druhoch rastlín.
122IA319764
Odborné stanovisko k ťažbe rašeliny na Belianskych lúkach – ochrannom pásme PIENAP-u.
123IA319764
Posudok na záverečnú správu o riešení čiastkovej úlohy II-8-5/6 Sitár, V. – Čierna, E. – Schaleková, A.: „Výskum terciérnej flóry Západných Karpát“ za roky 1971–1975.
124IA319764
Posudok záverečnej práce Šomšák, L.: „Lesné spoločenstvá glacifluviálu Vysokých Tatier“.
125IA319764
Posudok záverečnej práce Dúbravcová, Z. – Foltínová, J. – Paclová, L. – Turečková, J.: „Vegetácia subalpínskeho a alpínskeho stupňa Západných Tatier“.
126IA319764
2 posudky súboru máp Vaškovský, I.: „III-16 Paleogeograrafické mapy pleistocénu, mierka 1:2 000 000“.
127IA319764
Posudok diplomovej práce Mojzeš, M.: „Horná hranica lesa v Západných Tatrách“.
128IA319784
Posudok záverečnej správy vedecko-výskumnej úlohy VI-3-3/3 za 1. etapu 1976–1977.
129IA319784
Správa z obhliadky objektu r.k. kostola v Devíne.
130IA319784
Správa o rozbore nálezu rastlinného zvyšku z lokality r.k. kostola v Devíne.
131IA319785
Posudok diplomovej práce Ťavoda, O.: „Morfológia peľových zrniek čeľade Apiaceae“.
132IA319785
Posudok diplomovej práce Buberníková, D.: „Vegetačné pomery strednej časti Malých Karpát medzi Smolenicami a Plaveckým Mikulášom“.
133IA319785
Posudok na scenár stolového kalendára „Krasy ČSSR“.
134IA319785
Posudok prekladu práce Grunert, CH. – Viedt, G. – Kaufmann, H. G.: „Kakteen und andere schöne Sukkulenten“.
135IA319795
Posudok prác V. Jankovskej k výberovému pokračovaniu na udelenie odmeny Kolégia biológie ČSAV.
136IA319795
Posudok čiastkovej správy úlohy VI-1-4/4 „Subalpínska a alpínska vegetácia Západných Tatier“.
137IA319795
Posudok rigoróznej práce Szoboňová, K.: „Rekonštrukcia vegetácie Spišskej kotliny na základe peľovej analýzy a vplyv človeka na vegetáciu“.
138IA319795
Posudok na obrazový kalendár Krásy ČSSR „Les a rekreačné oblasti“.
139IA319795
Posudok článku „Rok s kaktusmi“.
140IA319795
Posudok práce Ostromecká, B.: „Poznatky a metódy výskumu vegetačnej pokrývky horských oblastí juhozápadného Slovenska“.
141IA319795
Posudok kandidátskej dizertačnej práce Konětopský, A.: „Fytogeografické elementy ve floře jižní Moravy“.
142IA319805
Posudok kandidátskej dizertačnej práce Peichlová, M.: „Historie vegetace Broumovska“.
143IA319805
Posudok vedúceho diplomovej práce na M. Servátkovú.
144IA319805
Posudok záverečnej správy úlohy VI-3-3/3 „Zmeny vo flóre modelového územia v dôsledku znečistenia životného prostredia“.
145IA319805
Posudok záverečnej správy k čiastkovej úlohe VI-1-4/4 „Flóra a vegetácia CHKO Západné Tatry“.
146IA319815
Posudok na štúdiu Cuker, P.: „Vegetačný kryt v areáloch sprístupnených jaskýň“.
147IA319815
Posudok štúdií Šomšák, L. – Maláriková, M.: „Problémy diferenciácie zväzu Juneion trifidi Krajina 1933 v Západných Tatrách; Miadok, D.: „Náhradné nelesné spoločenstvá Fabovej hole II“; Majzlanová, E.: „Fytocenologicko-ekologická charakteristika lesných spoločenstiev podzvázu Vaccinio-Abietion Oberd 1962 v Skorušinských vrchoch“; Nižnanská, M: „Príspevok k rekonštrukcii lesných porastov východnej časti Slovenského rudohoria pomocou uhlíkovej analýzy“.
148IA319815
Posudok príspevku Rybníčková, E.: „Absolute C14 Dates of the Profiles from the Zbudzovská blata Marshes, Southern Bohemia“.
149IA319815
Posudok práce Šomšák, L. – Majzlanová, E. – Dostál, Ž.: „Jedliny severovýchodnej časti Nízkych Beskýd“.
150IA319825
Posudok práce Miadok, D.: „Trávne porasty Sitlianskej planiny“.
151IA319825
Posudok kandidátskej práce G. Gašpara.
152IA319825
Posudok na kalendár „Príroda“.
153IA319835
Posudok na pohľadnicový kalendár „Naše hory“.
154IA319835
Stanovenie vzácnosti jednotlivých druhov vegetácie a fytocenóz v katastri a regióne Bratislavy.
155IA319835
Posudok prác pre zborník teta facultatis RNUC Botanica XXXII.
156IA319845
Lektorský posudok na prácu Bedrna, Z.: „Antropogénne pôdy a umelé substráty pre rastliny“.
157IA319845
Stanovisko E. Krippela k pripomienkam člena korešpondenta Hejného k práci (necitovanej) F. Benčaťa.
158IA319845
Posudok doktorskej dizertačnej práci Šomšák, L.: „Jedliny Západných Karpát“.
159IA319845
Stanovisko E. Krippela k recenznému posudku vedeckého redaktora na jeho prácu.
160IA319855
Lektorský posudok na prácu Křísa – Jaroš: „Atlas našich rastlín“.
161IA319855
Posudok recenzného príspevku Plesník, P.: P. Ozenita: „La végetation etc.“.
162IA319855
Posudok práce Majzlanová, E.: „Strom“.
163IA319855
Posudok súboru fotografií Rubišová, J. – Slivka, D.: „Ruža“.
164IA319855
Posudok práce Plesník, P.: „Človek ako vegetačný faktor na Slovensku“.
165IA319855
Odpoveď redakcii Geografického časopisu na stanovisko autora P. Plesníka na recenzný posudok E. Krippela na prácu „Človek ako vegetačný faktor na Slovensku“.
166IA319855
Posudok na návrh hlavnej úlohy ŠPZV VI-4-7 „Vývoj ekosystémů a přírodního prostředí ČSSR v kvartéru“.
167IA319865
Posudok Plesník, P.: „Zákonitosti diferenciácie vegetácie v pohoriach severnej pologule“.
168IA319865
Posudok osnovy publikácie Chorvát, F. a kol.: „Aktinídie – pestovanie a zúžitkovanie“.
169IA319875
Posudok práce Bedrna, Z.: „Substráty pre pestovanie rastlín“.
170IA319875
Posudok práce Rybníčková, E. – Rybníček, K.: „Holocene paleovegetation and paleovironment of the Kameničská kotlina (Czechoslovakia)“.
171IA319875
Posudok práce Šefferová, E.: „Úvod do numerických metód v paleoekológii“.
172IA319875
Posudok hesiel pre časopis Pyramída.
173IA319875
Posudok diplomovej práce Rácová, I.: „Floristicko-taxonomické pomery ŠPR Bezedné“.
174IA319875
Posudok rukopisu 196. čísla časopisu Pyramída.
175IA319875
Posudok čiastkovej záverečnej správy Papšíková, M: Biostratigrafické vyhodnotenie a interpretácia kvartéru a pliocénu na základe palynologického výskumu z územia veľkej Bratislavy“.
176IA319885
Odpoveď k pripomienke odberateľa ku kapitole správy „Ekologický generel“, „Antropogénne premeny vegetácie“.
177IA319885
Odpoveď na polemiku dr. Michalka v časopise Biológia.
178IA319885
Posudok kandidátskej dizertačnej práce Konětopský, A.: „Vybrané geoelementy ve floře Jižní Moravy“.
179IA319885
Posudok návrhu na rozvoj rekreácie a zelene v Petržalke.
180IA319905
Posudok príspevku Šarmírová: „Ekologicko-priestorové aspekty...“
181IA319906
Posudok rukopisu učebnice Plesník, P. – Zatkalík, F.: „Biogeografia“.
182IA319906
Posudok práce Jankovská, V. „Změny vegetačního krytu podtatranských kotlín od konce doby ledové po současnost“.
183IA319906
Posudok záverečnej správy úlohy VI-6-1/06 „Vývoj lesních ekosystémů v kvartéru“.
184IA319916
Posudok práce Plesník, P.: „Systém lesných hraníc na Zemi“.
185IA319926
Posudok projektu a metodiky spracovania regionálnych hydrologických plánov. Podkladová štúdia pre úlohu č. SKŽP-101-03.01.
186IA319926
Posudok monografie o Karlovej Vsi.
187IA3s.d.6
Pripomienky k hesláru Encyklopédie Slovenska.
188IA3s.d.6
Hodnotenie rašeliniska Riečnica.
189IA3s.d.6
Posudok záverečných správ kontrolovateľnej etapy čiastkovej úlohy VI-1-5/03 Šomšák, L. a kol.: „Vegetácia horských a vysokohorských polôh SSR – časť lesné spoločenstvá“.
190IA3s.d.6
Recenzia článku Michalková: „Tetraploidná populácia druhu Corydalis cava“.
191IA31976–19806
Zoznam posudkov E. Krippela za r. 1976–1980