Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Krippel, Eduard
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

218IC19487
Prírodopisec a fotografovanie. (Fragment časopisu)
219IC19497
Išen Macek ...? (denník Práca, 10.IV.)
220IC19517
Prechádzka po bývalom morskom dne. (Týždenník Sloboda, 5.VIII.)
221IC19517
Šetríme Tatranský národný park. (denník Práca, 9.VIII.)
222IC19527
Z dejín liečivých rastlín. (Týždenník Sloboda, 1.V.)
223IC19527
Rastliny, ktoré sa živia mäsom. (Týždenník Sloboda, 28.IX.)
224IC19527
Tatranský národný park. (Týždenník Sloboda, 26.X.)
225IC19547
Rozšírenie Zlatej brady (Chrysopogon gryllus trin.) na Slovensku. (časopis Biológia, IX., s. 248–262)
226IC19618
Spoločenstvo topoľa bieleho a borievky obyčajnej pri Štúrove. (časopis Biológia XVI, č. 7, s. 481–492)
227IC19638
Zaujímavé územie „Bezedné“ na Záhorskej nížine. (Ochrana přírody 18, č. 9, s. 138–141)
228IC19758
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV roku 1974. (Správy SAV, roč. XI., č. 7, s. 38–40)
229IC19758
2. zjazd Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV. (Správy SAV, roč. XI, č. 9, s. 24–27)
230IC19788
Vývoj vegetácie východného Slovenska v poľadovom období. (Acta botanica Slovaca, ser. A, 4, s. 35–42)
231IC19788
Fotografie k článku „Prírodný skvost Bratislavy. (časopis Príroda a spoločnosť, roč. XXVII, č. 7, s. 32–35)
232IC19798
Die Funktion des Grüns in unseren Siedlungen (Geografický časopis, roč. XXXI. č. 1, s. 88–91)
233IC19818
Ide o zeleň našich sídlisk. (Týždenník Sloboda, roč. XXXVI., č. 15, 9.IV.)
234IC19828
Príspevok k pôvodnosti stepi v Strednej Európe. (Geografický časopis, roč. XXXIV., č. 1., s. 20–33)
235IC19828
Kde sa pivo varí ... (Týždenník Sloboda, č. 19., 6.V.)
236IC19828
Obilie – základ chleba. (Týždenník Sloboda, č. 38., 16.IX.)
237IC19828
Jedlička z doby ľadovej (rozhovor s E. Krippelom) (Týždenník sloboda)
238IC19838
Patrí Vihorlat do fytogeografickej oblasti východné Karpaty? (časopis Biológia, roč. XXXVIII, č. 5, s. 505–510)
239IC19838
Pajaseň nenáročný strom miest? (Bratislava, roč. X., č. 64)
240IC19848
Katalóg paleobotanických nálezov z paleolitu Slovenska. (Acta interdisciplinaria archeologica III., s. 304–317)
241IC19848
Hodnotenie rastlinných druhov zelene mestskej na príklade Bratislavy. (Zborník zo sympózia na tému „Tvorba a ochrana zelene v urbanizovanej krajine“)
242IC19848
Vegetácia juhozápadného Slovenska v rímskom a slovanskom období. (Zborník prác SNM, s. 137–149)
243IC19848
O čom svedčia peľové zrnká. (Pravda na nedeľu, 23.III.)
244IC19848
Maxiúžitok z mikrokrásy. O čom svedčí peľové zrnko. (Smena, roč. XXXVII., 11.XII.)
245IC19868
Overview of the natural condition of the Little Carpathians. (In Nosek, J, edit.: The soil fauna of the Little Carpathians. Results of Research Program MAB, No. 2; s. 9–26)
246IC19878
Zomrel Prof. RNDr. Michal Lukniš, DrSc. (časopis Biológia, roč.XLII., č. 5., s. 519–527)
247IC19888
Slatinné rašelinisko Zelenka na Záhorskej nížine. (Geografický časopis, roč. XL, č. 3., s. 174–186)
248IC19898
Kliešte Ixode Ricinus, Haemaphysalis Concinna a Dermacenta Reticulatus (Acarina, Ixodidae) na drobných zemných cicavcoch vybraných lokalít západného Slovenska. (časopis Biológia, roč. XLIV, č. 10., s. 897–909)
249IC19898
Z knihy dejín nášho lesa. (rozhovor s E. Krippelom) (Roľnícke noviny, roč. XLV, č. 59, 10.III.)
250IC19898
(Priveľmi?) krátke dejiny lesa. (Technické noviny, roč. XXXVII., č. 14)
251IC19908
Vývoj životného prostredia človeka v poľadovej dobe (na základe peľových a uhlíkových analýz). (Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, č. 26., s. 31–38)
252IC19908
Pribinu sa nedočkáme. (denník Práca, 19.II.)
253IC19908
Les tu bol skôr ako človek (Slovenský denník, 7.VIII.)
254IC19908
Longitudinal study of natural foci of central European encephalitis virus in west Slovakia. (Acta virologica, XXXIV, s. 537–544)
255IC19918
Vývoj vegetácie a životného prostredia človeka vo Východoslovenskej nížine. (Geografický časopis, roč. XLIII., č. 4., s. 276–295)
256IC19918
Mlyny a mlynári na Záhorí. (časopis Maľovaný kraj, roč. XXVII., č. 1., s. 6–7 a č. 2., s. 6)
257IC19918
Múka a chlebík z nej ... LAHÔDKA. (Technické noviny, roč. XXXIX., č. 18)
258IC19929
Vplyv človeka na vegetáciu Slovenska. (Geografický časopis, roč. XLIV., č. 1., s. 5–17)
259ICs.d.9
Murované stromy. (časopis Príroda, roč. V., č. 10., s. 154)
260IC1954–19819
Tri zväzky separátov prác E. Krippela; na začiatku každého zväzku sa nachádza zoznam prác.