Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Krippel, Eduard
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

284IIA21979–198621
Archeologický ústav ČSAV – Interdisciplinárna racionalizačná komisia pro dejiny pravekého zemedelství (pozvánky a zápisnica).
285IIA21977–199121
Botanický ústav ČSAV – člen obhajobných komisií.
286IIA21968, 198521
Geografický ústav ČSAV – člen prípravného výboru československej účasti na monografii Spraš–periglaciál a paleolit strednej Európy; člen kolektívu riešiteľov mapy „Přírodní prostředí“.
287IIA2198421
Ustav experimentálnej fytotechniky ČSAV – žiadosť koordinujúceho pracoviska o spoluprácu E. Krippela na hlavnej úlohe ŠPZV „Vývoj ekosystémů“ a přírodního prostředí ČSSR v kvarteru a jejich přirozené i antropogenní změny“.
288IIA2195122
Ústav pre prírodné vedy Slovenskej akadémie vied a umení (SAVU) – poverenie fytocenologickým výskumom Tatranského národného parku.
289IIA21961–198422
Arborétum Mlyňany – Ústav dendrobiológie SAV – člen pracovnej skupiny pre zostavenie normatív tvorby sídelnej zelene na Slovensku ako podklad urbanistických ukazovateľov; spolupráca pri rastlinnej analýze.
290IIA21956–198522
Archeologický ústav SAV – uhlíkové analýzy, školenie pracovníkov Archeologického ústavu.
291IIA21971–197422
Botanický ústav SAV – spolupráca na jednotlivých zväzkoch Flóry Slovenska; oponovanie čiastkových úloh hlavnej úlohy VI-1-4 „Výskum biocenóz karpatského systému“.
292IIA21966–199022
Geografický ústav SAV – zápisnice zo zasadaní Ústavnej rady, zo schôdzí Koordinačnej komisie pre fyzickú geografiu pri Geografickom ústave SAV, z porád pre prípravu správy za kontrolovateľnú etapu; prognóza vývoja geosystémov a životného prostredia do r. 2000; čiastkové správy výskumných úloh; stanovisko k otvorenému listu J. Čiačuru.
293IIA2197222
Člen obhajobnej komisie z odboru paleontológia menovaný vedeckou komisiou geológie a geografie SAV.