Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Belluš, Emil
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

80IIA3/1961/4
Štátna plánovacia komisia:
Návrh pracovnej komisie na postup riešenia otázok vývoja bývania, urbanizmu a architektúry, spoločenskej efektívnosti investícií tak, aby bolo zaistené vytvorenie kultúrneho, pracovného a životného prostredia rozvíjajúcej sa socialistickej spoločnosti.
81IIA319664
Slovenská komisia pre techniku:
Rokovanie o výstavbe mosta cez Dunaj, 12.XII.: pozvánka.
82IIA319664
Štátna komisia pre techniku:
3. zasadnutie Štátnej komisie pre techniku, 5.IV.: pozvánka.
83IIA31967–19695
Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave - Hrad:
Puškár, I., Blahunka, J.: Návrh perspektívneho plánu finančných nákladov v oblasti pamiatkovej starostlivosti na Slovensku do r. 1980; zasadnutie VR úseku pamiatkovej starostlivosti Ústavu, 12.V.1967: pozvánka, príloha: Rokovací poriadok VR Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti, menovaní členovia VR Ústavu, rokovací poriadok Architektonickej rady Ústavu; zápisnica a závery z komisie odborníkov o otázkach konzervácie a výskumov hradného areálu Devín, 1.VIII.1967; pracovné zasadnutie architektonickej rady Ústavu, 26.X.1967: pozvánka, príloha: plán hlavných úloh Ústavu na rok 1967; pracovné zasadnutie VR úseku pamiatkovej starostlivosti Ústavu, 19.III.1969: pozvánka.
84IIA3/1965/5
Architektonický poradný zbor:
Organizačný a rokovací poriadok.