Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Belluš, Emil
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

1IA19551
Vedecké práce – články, štúdie, prejavy, tézy
Otvárací prejav na pracovnej konferencii o rajónovom plánovaní, Smolenice.
2IA19581
Vedecké práce – články, štúdie, prejavy, tézy
Veda pomocníkom architektonickej tvorby (Naša veda, SAV, č. 9).
3IA19581
Vedecké práce – články, štúdie, prejavy, tézy
Otvárací prejav na pracovnej konferencii československých vedecko-technických pracovníkov, Smolenice.
4IA19581
Vedecké práce – články, štúdie, prejavy, tézy
Úlohy vedy v architektúre: hlavný referát na konferencii o vedeckých problémoch architektúry, Smolenice, 7.VI.–9.VI.
5IA19591
Vedecké práce – články, štúdie, prejavy, tézy
Industrializácia povstaleckého kraja (Architektura ČSR, č. 9) (vyšiel pod názvom: Industrializácia povstaleckého Pohronia).
6IA19591
Vedecké práce – články, štúdie, prejavy, tézy
Na okraj potrieb výstavby VSŽ: prejav na XI. Valnom zhromaždení SAV.
7IA19591
Vedecké práce – články, štúdie, prejavy, tézy
Niektoré problémy budovania miest v konečnej fáze budovania socializmu (Niektóre problemy budowania miast w końcowej fazie budowania socjalizmu): referát na konferencii Vývoj stavby miest v 20. storočí a dejiny urbanizmu, Varšava, 14.X.–17.X.
8IA19621
Vedecké práce – články, štúdie, prejavy, tézy
Vedecké problémy v oblasti zabezpečovania kultúrneho životného prostredia v socialistickej a komunistickej spoločnosti pod zorným uhlom XXII. zjazdu KSSS a XIV. Valného zhromaždenia ČSAV: náčrt E. Belluša a poznámky V. Procházku k náčrtu vedeckých problémov.
9IA19631
Vedecké práce – články, štúdie, prejavy, tézy
Vedúce problémy investičnej výstavby vo svetle XII. zjazdu KSČ: prednáška na vedeckej konferencii Stavebnej fakulty SVŠT, 24.X.
10IA19641
Vedecké práce – články, štúdie, prejavy, tézy
Belluš, E., Mucha, V., Ružička, M.: Zabezpečenie výskumu vzťahov medzi človekom a prostredím: pracovný materiál pre referát na sympózium, 30.I.
11IA19641
Vedecké práce – články, štúdie, prejavy, tézy
Úvodný referát na 1. zasadnutí Komisie pre tvorbu životného prostredia pri P SAV, 5.XI.
12IA19641
Vedecké práce – články, štúdie, prejavy, tézy
Súčasné problémy architektúry: úvod do diskusie na Vedeckom kolégiu pre vedy o umení ČSAV, 21.XII.
13IA19641
Vedecké práce – články, štúdie, prejavy, tézy
Z diskusného príspevku E. Belluša predneseného na II. zjazde Slovenských architektov.
14IA/1963–1966/1
Vedecké práce – články, štúdie, prejavy, tézy
O úlohe vedy pri tvorbe životného prostredia.
15IA19671
Vedecké práce – články, štúdie, prejavy, tézy
Úvaha o koncepcii vedeckých problémov tvorby a ochrany životného prostredia (Životné prostredie, SAV, č. 1, str. 6–9).
16IA19671
Vedecké práce – články, štúdie, prejavy, tézy
Životné prostredie vo svetle IX. kongresu UIA a úlohy vedy (Životné prostredie, SAV, str. 180–183).
17IA19671
Vedecké práce – články, štúdie, prejavy, tézy
Základné otázky tvorby a ochrany životného prostredia: prednáška na celoslovenskom seminári Vývojové tendencie v tvorbe životného prostredia, Jasná, 3.V.–5.V.
18IA19671
Vedecké práce – články, štúdie, prejavy, tézy
Štúdia (náčrt) systému kritérií nového poňatia tvorby a ochrany kultúrneho životného prostredia ako národného aj svetového problému.
19IA19671
Vedecké práce – články, štúdie, prejavy, tézy
Skica téz koncepcie na realizovanie medzinárodného projektu v rámci UNESCO Človek a jeho prostredie.
20IA19681
Vedecké práce – články, štúdie, prejavy, tézy
Pamiatky (Životné prostredie, SAV, roč. II, č. 1).
21IA19681
Vedecké práce – články, štúdie, prejavy, tézy
O žiadúcej integrácii vedy v určitých prirodzených celkoch: diskusný príspevok na Valnom zhromaždení SAV.