Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Belluš, Emil
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

47IE1954–19552
Vedecké podujatia
Konferencia o cieľoch a metodike rajónového plánovania, Smolenice, 16.XII.–17.XII.1954: návrh na zvolanie schôdze prípravných výborov pre usporiadanie Konferencie o rajónovom plánovaní a Konferencie o prestavbe historických miest a ich jadier, príloha: odôvodnenie a priebeh konferencií; referáty: Hruška, E.: Ku konferencii o cieľoch a metodike rajónového plánovania (SAV). Čo je rajónové plánovanie?, Problematika územného rajónového plánovania, Dub, O.: Rajónové plánovanie a prírodné vedy so zvláštnym zreteľom na vodohospodárske problémy, Fiala, F.: Urbanistické úlohy rajónového plánovania, Cihlář, M.: Súčasné problémy komplexnej investičnej výstavby a organizácie územia z hľadiska rajónového plánovania, Janiš, J.: Väzba rajónového plánovania na hospodárske plánovanie.
48IE19552
Vedecké podujatia
Konferencia o prestavbe historických miest a ich jadier, 7.X.–9.X.: pozvánka, pokyny pre účastníkov konferencie, ustanovenia a organizácia ochrany pamiatok, zápisnica zo schôdzky prípravného výboru.
49IE19562
Vedecké podujatia
Konferencia o dejinách stavby miest a o pamiatkovej starostlivosti mestských celkov (Geschichte der Stadtbaukunst und urbanistische Denkmalpflege), Erfurt, 16.X.–20.X.: správa z konferencie, záverečný protokol.
50IE19572
Vedecké podujatia
Konferencia Dejiny stavby miest a výstavba v historických mestách, Dobříš, 29.IX.–5.X.: Šlechta, E.: úvodný prejav.
51IE19582
Vedecké podujatia
Konferencia Vedecké problémy architektúry, Smolenice, 7.VI.–9.VI.: pozvánka, rezolúcia.
52IE19592
Vedecké podujatia
Konferencia Vývoj a stavby miest v 20. storočí a dejiny urbanizmu (Historia Budowy Miast i Aktualne Zagadnienia Historycznych Ośrodków Miast), Varšava, 14.X.–17.X.: návrh programu a organizácie konferencie, program konferencie, prihláška diskusného príspevku E. Belluša, správa E. Belluša a T. Zalčíka z konferencie, referáty: Maksimović, B.: Charakternyje projawlenija pribliźenija źiwoj prirody k obszczestwennym centram iz renessansa (Charakteristické prejavy približovania živej prírody k spoločenským centrám z renesancie), Geró, L.: Pozostałości średniowiecznych budowli i murów miejskich w miastach węgierskich (Pozostatky stredovekých mestských hradieb a budov v maďarských mestách), Fuchs, B.: Urbanistický vývoj v Československu počas prvej polovice dvadsiateho storočia.
53IE19632
Vedecké podujatia
Pracovné sympózium spoločného zasadania Vedeckej rady (VR) SAV a Výskumného ústavu výstavby a architektúry (VÚVA), Smolenice, september 1963: náčrt programu.
54IE19632
Vedecké podujatia
Konferencia o teórii plošných a priestorových konštrukcií, Smolenice, 1.X.–4.X.: oznámenie o uskutočnení konferencie.
55IE19632
Vedecké podujatia
Sympózium o problematike exhalátov na Slovensku, Smolenice, 7.XI.–8.XI..: rezolúcia.
56IE19632
Vedecké podujatia
Konferencia o vedeckých základoch hygieny životného prostredia, Liblice, 18.XII.–20.XII.: rezolúcia.
57IE19652
Vedecké podujatia
IV. svetový kongres medzinárodnej lekárskej spoločnosti pre štúdium životných podmienok a zdravia, Karlove Vary, 2.IX.–5.IX.: pozvánka a program.
58IE19652
Vedecké podujatia
Sympózium Projekt sústavy vodných diel na Dunaji a tvorba životného prostredia, Bratislava, 29.IV.–30.IV.: pozvánka a program.
59IE19662
Vedecké podujatia
Medzinárodné sympózium o regenerácii historických miest, Praha, 20.VI.–22.VI.: pozvánka a program.
60IE19712
Vedecké podujatia
Semináre ekológie krajiny, Praha, 1971: pozvánka.