Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Belluš, Emil
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

61IIA119612
Technická sekcia ČSAV:
94. plenárna schôdza, 31.V.: zápisnica; 95. plenárna schôdza, 5.VII.: pozvánka a zápisnica, príloha: návrh na usporiadanie vedeckovýskumných pracovísk v odvetví dopravy a spojov, ospravedlnenie neúčasti E. Belluša.
62IIA11962–19682
Vedecké kolégiá (VK) ČSAV:
oznámenie o zriadení Ústavu pre teóriu a ochranu krajiny ČSAV; návrh opatrení vo veci: Koordinácia a zaistenie základného vedeckého výskumu na úseku výstavby a architektúry z hľadiska súčasných a perspektívnych úloh; Dôvodová správa komplexného výskumu investičnej výstavby, príloha: Tematika komplexného výskumu investičnej výstavby (štátne úlohy IX-1-5); Návrh opatrení v organizácii vedeckého výskumu v oblasti investičnej výstavby a architektúry; zasadnutie Vedeckého kolégia mechaniky (VKME) ČSAV, 21.VI.1968: materiál aktívu výchovy; plán práce VKME ČSAV na 2. polrok 1968; zoznam hlavných úloh a zapojených pracovísk komplexnej úlohy X-0 až X-16; Architektúra a pozemné staviteľstvo – prehľad odborov.
63IIA11964–1971, s.d.2
Komisia pre vedu o architektúre a tvorbe životného prostredia pri Vedeckom kolégiu (VK) vied o umení ČSAV a Kabinet teórie architektúry a tvorby životného prostredia pri Ústave teórie a dejín umenia ČSAV:
1. ustanovujúca schôdza Komisie, 13.III.1964: pozvánka a zápis; zasadnutie Komisie, 29.V.1964: podkladové materiály k zasadnutiu (Úvodná rozvaha o zmysle a cieľoch základného výskumu v oblasti architektúry a tvorby životného prostredia, Náčrt tematických a metodických problémov v oblasti základného výskumu architektúry a tvorby životného prostredia, Podrobná osnova činnosti Kabinetu teórie architektúry a tvorby životného prostredia v r. 1964 na úlohe Inventarizácia dosažiteľných vedeckých poznatkov pre riešenie otázok rozvoja životného prostredia); správa o postupe prác Komisie a Kabinetu pri plnení vládneho uznesenia č. 915/63 v r. 1964, príloha: návrh uznesenia z 13. zasadnutia Prezídia ČSAV, návrh vedeckých pracovísk ČSAV, s ktorými je žiadúca spolupráca pri plnení úlohy 1b) vládneho uznesenia č. 915/63; Návrh prevádzacieho plánu bádateľského výskumu na r. 1966 k úlohe X-10 Koncepcia rozvoja životného prostredia z hľadiska potrieb človeka a spoločnosti; štúdia 1. varianta hypotetickej koncepcie perspektívnych tendencií vývoja životného prostredia v ČSSR: žiadosť o pripomienkovanie, pozvánka a zápisnica zo spoločného zasadnutia členov Komisie a Komisie tvorby životného prostredia SAV vo veci korektúry štúdie, 1.III.1967, príloha: výpis zo zápisu z 20. zasadnutia Prezídia ČSAV; zasadnutie Komisie, 21.IX.1967, pozvánka; Lakomý, Z.: Predbežný návrh na symetrické riešenie českej a slovenskej komisie pre životné prostredie; zasadnutie Komisie, 8.I.1969: pozvánka, príloha: Spresnenie prevádzacieho plánu bádateľského výskumu v oblasti spoločenských vied na r. 1969 – Architektúra a tvorba životného prostredia, ospravedlnenie E. Belluša zo zasadnutia Komisie; zasadnutie českej Komisie, 29.IX.1969: zápis; 2. porada prípravnej komisie pracovného sympózia k problematike Podiel jednotlivých vedných disciplín na tvorbe životného prostredia, 21.XI.1969: zápis; zasadnutie Komisie, 19.XII.1969: pozvánka; porada členov Komisie, 22.XII.1970: zápis; porada neodvolaných členov Komisie, 3.I.1971: pozvánka; zasadnutie Komisie, 19.I.1971: pozvánka a zápis; ospravedlnenie E. Belluša z neúčasti na zasadnutí Komisie dňa 19.II.1971; zloženie Komisie; úloha Koncepcia tvorby životného prostredia z hľadiska potrieb človeka a spoločnosti: Metodické problémy vedeckovýskumnej práce v oblasti tvorby životného prostredia v rámci riešenia úlohy, príloha: Návrh pojmového triedenia predmetu skúmania v oblasti tzv. životného prostredia, architektúry a urbanizmu, Východiskové hľadiská skúmania potrieb človeka a spoločnosti, ich vzájomných vzťahov a ich vzťahov k hmotnému životnému prostrediu, Metodika postupu skúmania problematiky tvorby životného prostredia; stručné námety pre vypracovanie Úvahy o perspektívnom vplyve vedy na život spoločnosti.