Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Belluš, Emil
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

64IIA21955–19693
Valné zhromaždenie SAV
6. Valné zhromaždenie SAV, 20.XII.–21.XII.1955: pozvánka; výťah z organizačného poriadku SAV; 25. Valné zhromaždenie SAV, 28.IV.1967: uznesenie; návrh zákona SNR o SAV, návrh zákona o ČSAV, žiadosť Š. Lubyho o pripomienkovanie návrhov; plán hlavných úloh SAV na rok 1969, príloha: návrh akčného programu a zmien štruktúry akadémie vied a uznesení z 25. Valného zhromaždenia členov ČSAV.
65IIA21954–19613
Sekcia technických vied SAV
11. zasadnutie, 18.I.1955: pozvánka; 12. zasadnutie, 15.II.1955: zápisnica, výklad E. Belluša o niektorých problémoch architektúry na Slovensku; 34. zasadnutie, 26.XI.1957: záznam, správa E. Belluša o ukončených vedecko-výskumných úlohách oddelenia architektúry; pripomienky E. Belluša ku vedeckej konferencii Dejiny architektúry a ochrana pamiatok v Budapešti; 37. zasadnutie, 24.VI.1958: záznam, referát E. Belluša o konferencii Úlohy vedy v architektúre v Smoleniciach; 38. zasadnutie, 5.IX.1958: záznam; 39. zasadnutie, 17.X.1958: pozvánka, plán úloh na r. 1959, plán činnosti pracovníkov odboru architektúry na rok 1959, prehľad o pláne vedecko-výskumnej činnosti; návrh zástupcov biologických a lekárskych vied do koordinačnej Komisie pre oblasť východného Slovenska; pozvánka a návrh uznesení z plenárneho zasadnutia SAV vo veci výberu a vyhodnocovania vedecko-výskumných úloh; 47. zasadnutie, 22.X.1959: pozvánka; Výročná správa o činnosti sekcie technických vied SAV za rok 1959; 58. plenárne zasadnutie, 26.V.1961: záznam.
66IIA21964–19663
Vedecké kolégium pre vedy o umení SAV:
zasadnutie, 27.IV.1964: zápisnica, návrh na zriadenie Ústavu teórie tvorby architektonického prostredia SAV; zasadnutie, 13.V.1964: výpis zo zápisnice; zasadnutie, 21.XII.1964: pozvánka, referát E. Belluša o súčasných problémoch architektúry, príloha: správa o činnosti Odbornej komisie pre teóriu a dejiny umenia SAV za r. 1964; koncept správy k návrhu na zabezpečenie výskumu v oblasti architektúry a urbanizmu; návrhy E. Belluša k námetom na výskum v rámci kolégia pre vedu o umení; pripomienky E. Belluša do zápisnice k 1. bodu rokovania zasadnutia kolégia dňa 5.XII.1966; odporučenie Vedeckým kolégiám SAV doplniť plán činnosti na r. 1967, príloha: hlavné úlohy činnosti SAV v r. 1967, plán hlavných úloh Predsedníctva SAV na r. 1967, plán zasadnutí Predsedníctva SAV na r. 1967.
67IIA21954–1966, s.d.3
Ústav stavebníctva a architektúry SAV (ÚSTARCH SAV):
Organizačné
Pavlík, O.: Perspektívny plán rozvoja vedeckých pracovísk SAV v rokoch 1956–1960 (skrátené znenie); hlavná úloha na rok 1955 č. 8A/55: Hlavné zásady výstavby mesta Bratislavy, odôvodnenie, čiastkové úlohy; oznámenie o možnostiach spolupráce s Poľskou akadémiou vied; nesúhlasné stanovisko Predsedníctva sekcie technických vied SAV s návrhom ÚSTARCH-u SAV na vydávanie bulletinu o skončených výskumných úlohách; žiadosť J. Kapustu o riešenie jeho bytovej situácie; žiadosť o spoluprácu s redakciou Vestníka Akadémie vied SSSR; výťah zo 74. zasadnutia P SAV; schéma 2. konceptu ÚSTARCH-u SAV – stav r. 1960; žiadosť o pripomienkovanie návrhu československej štátnej normy Názvoslovie v územnom plánovaní; nesúhlasné stanovisko Predsedníctva sekcie technických vied s návrhom ÚSTARCH-u SAV na rozšírenie vedných odborov o stavebnú fyziku; plán výchovy vedeckých kádrov; zasadnutie Ústavnej rady ÚSTARCH SAV, 4.V.1964: náčrt E. Belluša Aktuálne tézy na okraj perspektívneho rozvoja dvoch smerov ÚSTARCH-u SAV; zasadnutie Ústavnej rady ÚSTARCH SAV, 3.VI.1964: zápisnica; Ústav teórie tvorby architektonického prostredia v rámci ÚSTARCH-u SAV – podkladové materiály k jeho zriadeniu, zameraniu, činnosti; Zalčík, T.: námety pre diskusiu s akademikom Blaškovičom; žiadosť o zabezpečenie plánu pre úlohu Súborná teória progresívnych konštrukčných systémov a odpoveď na žiadosť; pozvánka na spoločnú poradu členov odborných ústredných orgánov vlády z ČSAV; členenie a vedecké obsadenie odboru architektúry.
Zasadnutia Vedeckej rady (VR) odboru architektúry ÚSTARCH-u SAV
 1954
8.IX. a 12.XI.: zápisnice.
 1955
2.III. a 24.IV.: zápisnica; 27.X.: zápisnica, príloha: prejav O. Pavlíka prednesený na zasadnutí SNR.
 1956
20.VI. a 31.X.: zápisnice.
 1957
20.II.: zápisnica, príloha: Stručný pracovný program 2. čiastkovej úlohy hlavnej úlohy 7-A/57 Výskum prírodného osvetlenia architektonických interiérov so zvláštnym zreteľom na reflexiu vnútorných povrchov; 4.VI.: pozvánka, príloha: Hladký, M.: oponentský posudok k úlohe Vývoj urbanistických foriem miest a mestečiek Liptova a Oravy; 15.XI.: zápisnica.
 1958
14.I.: zápisnica; 28.V.: pozvánka, príloha: Tryzna, M.: oponentská správa k vedecko-výskumnej úlohe 7 A/57; 2.VII.: zápisnica zo schôdze pracovníkov odboru architektúry SAV; 8.X.: zápisnica.
 1959
14.I.: zápisnica.
 1960
19.I.: pozvánka.
 1962
29.III.: zápisnica.
Zasadnutia VR odboru stavebníctva ÚSTARCH-u SAV
24.II.1955: zápisnica.
Plány činnosti, Správy o činnosti ÚSTARCH-u SAV
Plány vedecko-výskumných úloh, správy o činnosti a podkladové materiály k nim, 1957–1962.
Vedecká činnosť
Úloha: IX-1 Vývojové tendencie prestavby osídlenia: zasadnutia rady úlohy, 1961–1962; pracovná porada zodpovedných pracovníkov úlohy, 7.II.1962: podkladové materiály k zasadnutiu; spoločné zasadnutie VR ÚSTARCH-u SAV a rady úlohy, 12.VI.1962: zápisnica; Úloha: Zabezpečenie bádateľského výskumu pre komplexné riešenie otázok rozvoja hmotnej kultúry a životného prostredia (na základe vládneho uznesenia 915/1963): podkladové materiály k úlohe.
Práce vedeckých pracovníkov
Kittler, R.: Špecifický charakter architektonickej fotológie a stavebnej svetlotechniky ako samostatnej vedeckej špecializácie, Čo je to architektonické prostredie a niektoré problémy jeho výskumu, Architektonická fyzika ako súčasť teórie tvorby architektonického prostredia (publikované v časopise Architektúra ČSSR, 1964, str. 444); Franců, S.: Správa o úlohe 7 A/55 Zjednotenie konštruktívnych systémov obytných domov v cudzine; vedecko-výskumná úloha IX A/56 Veľkopanelové obytné domy v ČSR: oponentské posudky od V. Synka, L. Kostelkovej; výskumná čiastková úloha Štúdia montovaných prízemných rodinných domov pre mesto a vidiek hlavnej úlohy Panelové skeletové stavby: oponentský posudok od J. Lacka, J. Harvančíka a V. Chrobáka; Janáč, K., Halahyja, M.: vedecko-výskumná úloha IX-3-4.7.2. Výskum mikroklímy poľnohospodárskych stavieb pre živočíšnu výrobu (stavby hovädzí dobytok): odovzdávajúci protokol, oponentský posudok od S. Šnajdra, Z. Bažanta; Halahyja, M.: úloha 6B-6.7.1.1. Zdokonalenie teplotechnického výpočtu posudzovania obvodových konštrukcií za ustáleného stavu s prihliadnutím na klimatické zvláštnosti nášho územia: oponentské posudky od V. Krcha a V. Chrobáka, odovzdávajúce protokoly.
Vedeckí ašpiranti: plány štúdia, materiály ku dizertačným prácam
školiteľ E. Belluš: Beňuška, M., Dorotiak, D., Janáč, K., Kapusta, J., Zemko, J.; ostatní školitelia: Mrázik, A., Rigan, J., Zalčík, T.
68IIA2/1958–1965/4
Kabinet teórie a dejín umenia SAV:
Porada zástupcov ústavov zaoberajúcich sa výskumom architektúry, zápisnica, 1.IV.1958; mimoriadne zasadnutie Vedeckej rady (VR) Kabinetu teórie a dejín umenia, zápisnica, 18.IV.1958; prehľad výsledkov, úloh, vnútornej skladby a prognóz Kabinetu.
69IIA21954, s.d.4
Komisia pre súpis pamiatok pri oddelení pre teóriu a dejiny umenia pri Historickom ústave (HÚ) SAV:
Návrh na zriadenie komisie pre Súpis pamiatok na Slovensku pri Oddelení pre teóriu a dejiny umenia pri HÚ; správa o súpise a výskume pamiatok na Slovensku; zloženie, materiálne zabezpečenie a pracovná náplň Skupiny pre výskum historickej architektúry.
70IIA21955, 19594
Komisia pre investičnú výstavbu pri Predsedníctve SAV:
Zasadnutie Komisie, 20.X.1955: podklady: Správa pre Komisiu, Plán investičnej výstavby do r. 1960, Návrh výhľadového plánu stavebných investícií SAV; zasadnutie Komisie, 25.III.1959: pozvánka, príloha: Spresnenie plánu decentralizovanej investičnej výstavby na rok 1959, Plán investičnej výstavby na rok 1960, Výhľadový plán investičnej výstavby na roky 1961–1965, Výstavba výskumných ústavov na Patrónke.
71IIA21955–1962, s.d.4
Komisia pre územné plánovanie pri SAV:
1. a 2. schôdza Komisie, 31.V.1955 a 30.VI.1955: zápisnica; žiadosť o pripomienkovanie analýzy Ekonomicko-technickej schémy východného Slovenska, príloha: Základné podklady pre rajónový plán východného Slovenska; zasadnutie Komisie, 10.IV.1956: pozvánka; správa o činnosti Komisie za rok 1956 a 1957; zasadnutie Komisie, 13.III.1958: zápisnica; zasadnutia Komisie, 26.III.1959 a 27.III.1959: pozvánka a program; náčrt uznesení vo veci pomoci výstavby VSŽ a veľkých Košíc; zasadnutie Komisie, 2.IV.1959: zápisnica; Dub, O.: Návrh na zriadenie Komisie pre pomoc výstavbe Východoslovenských železiarní ustanovenej pri P SAV, 15.IV.1959; zasadnutie Komisie, 19.II.1960: zápisnica; správa o činnosti Komisie; výzva P SAV na predloženie návrhu na zloženie Komisie; Belluš, E.: Návrh koncepcie a náplň práce Komisie; návrh na doplnenie členov Komisie.
72IIA219574
Komisia pre rajónové plánovanie pri SAV:
Žiadosť sekcie technických vied SAV o predloženie správy o činnosti Komisie za rok 1956.
73IIA21959–19604
Odborná komisia pre stavebníctvo pri Predsedníctve SAV:
Zasadnutie Komisie, 17.XII.1959: zápisnica; zasadnutie Komisie, 7.I.1960: pozvánka, zápisnica.
74IIA21958–19604
Komisia pre posudzovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie pri Predsedníctve SAV:
Zasadnutia Komisie, 1.X.1958 a 8.X.1958: pozvánka; zasadanie Komisie, 6.V.1959: zápisnica; zasadnutie Komisie, 27.V.1959: pozvánka; zasadnutie výboru Predsedníctva, 15.VI.1959: návrh uznesení; zápisnica z prerokovania náčrtu zastavovacieho plánu areálu SAV na Patrónke, 4.VII.1959; zasadnutie Komisie, 26.VIII.1959: pozvánka; zasadnutie Komisie, 22.X.1959: pozvánka, zápisnica; zasadnutia Komisie, 28.I.1960, 8.III.1960 a 22.III.1960: pozvánka; úlohy Komisie.
75IIA21962–19694
Komisia pre posudzovanie dokumentácie stavieb SAV:
Organizačný poriadok Komisie; zasadnutie Komisie, 28.VI.1963: zápisnica, príloha: 10kV vedenie Skalnaté Pleso – Lomnický Štít, trafostanica na Lomnickom Štíte a uzemnenie, Správa pre Komisiu o prístavbe Ústavu experimentálnej medicíny SAV (ÚEM) na Sienkiewiczovej ulici v Bratislave, odpis vyjadrenia Úradu P SAV k projektovej dokumentácii prístavba ÚEM, Správa Riaditeľstva výstavby pracovísk SAV pre Komisiu k projektu Laboratórium fyziky kovov SAV, odpis vyjadrenia Úradu P SAV k projektovej dokumentácii Laboratória fyziky kovov SAV; investičná úloha pre VŠ internát v Mlynskej doline: návrh; návrh E. Belluša na odmeny členov Komisie, príloha: žiadosť E. Špaldona o návrh odmien členov Komisie, správa k návrhu smerníc pre odmeňovanie funkcionárov a členov pomocných orgánov Predsedníctva SAV, Smernice Predsedníctva SAV č. 10 o odmeňovaní funkcionárov a členov pomocných orgánov Predsedníctva SAV; žiadosť o predloženie stručného zhodnotenia činnosti Komisie za rok 1966, plánu práce komisií P SAV na rok 1967 a návrhov na zmeny v zložení komisií P SAV, príloha: hodnotenie činnosti za rok 1966, plán práce Komisie na rok 1967, zmeny v zložení Komisie; prehľad o prezencii členov Komisie za rok 1965 a 1966; udelenie odmeny E. Bellušovi ako predsedovi Komisie za rok 1967; námety E. Belluša na reorganizáciu Komisie nadväzne na akčný program; Správa o činnosti Komisie za rok 1968 a plán hlavných úloh Komisie na rok 1969.
76IIA219644
Komisia tvorby hmotnej kultúry a životného prostredia SAV:
Úloha Zabezpečenie bádateľského výskumu pre komplexné riešenie otázok rozvoja hmotnej kultúry a životného prostredia v rámci pôsobnosti SAV: návrh uznesení z 1. zasadnutia P SAV, návrh zloženia Komisie SAV pre zabezpečenie bádateľského výskumu komplexného riešenia otázok rozvoja hmotnej kultúry a životného prostredia, Blaškovič, D.: list členom Komisie; menovanie E. Belluša predsedom Komisie; 1. zasadnutie Komisie, 21.I.1964: pozvánka, zápisnica; 2. zasadnutie Komisie, 1.II.1964: pozvánka, záznam, príloha: Náplň a zameranie výskumu vzťahov medzi človekom a prostredím, Ružička, M., a kol.: Formy organizácie výskumu vzťahov medzi človekom a prostredím, Maňák, V., a kol.: Návrh na vytvorenie Ústavu biológie krajiny SAV, Ústavu teórie tvorby architektonického prostredia SAV a Ústavu experimentálnej hygieny SAV, návrh uznesení a záznam zo zasadnutia P SAV; vyjadrenie ÚSTARCH-u SAV k pripomienkam Komisie k podkladovému materiálu na rokovanie P SAV.
77IIA21964–1971, s.d.4
Komisia pre tvorbu životného prostredia pri Predsedníctve SAV
 1964
Informácie o postupe prípravných prác pre ustanovenie Komisie v podmienkach SAV; zasadnutie Komisie, 5.XI.: zápisnica: podkladové materiály k zasadnutiu; zasadnutie predsedníctva Komisie, 1.XII.: zápisnica: podkladové materiály k zasadnutiu.
 1965
Podkladové materiály k úlohe Zabezpečenie bádateľského výskumu pre komplexné riešenie otázok rozvoja hmotnej kultúry a životného prostredia; návrh prof. Krcha na riešenie Teórie služieb a žiadosť o zaradenie úlohy do výskumu; zasadnutie predsedníctva Komisie, 2.IV.: zápisnica, podkladové materiály k zasadnutiu; zasadnutie Komisie, 3.V.: podkladové materiály k zasadnutiu; informácia o pracovnom stretnutí vo veci nadviazania spolupráce so Slovenskou komisiou pre techniku; návrh výskumnej úlohy Komplexný výskum krajinného prostredia v záujmovej oblasti sústavy vodných diel na Dunaji; zasadnutie predsedníctva Komisie, 1.IX.: zápisnica, podkladové materiály k zasadnutiu; koncepcia hlavných smerov vedeckých problémov – hodnotiacich kritérií tvorby životného prostredia nadväzne na dimenzionálny a intelektuálny základný výskum; zasadnutie predsedníctva Komisie, 22.IX.: zápisnica; Belluš, E.: Organizačná schéma pre účinné zaistenie vedeckého výskumu a pomoci vedy praxi v procese riadenia, tvorby, realizácie a kontroly určujúceho problému tvorby životného prostredia v ČSSR, námety; návrhy opatrení a hospodárskeho plánu a rozpočtu Komisie na r. 1966 a výhľadovo na r. 1967; zasadnutie predsedníctva Komisie, 29.IX.: zápisnica, podkladové materiály k zasadnutiu.
 1966
Návrh plánu práce Komisie pre obdobie 1966–1967; zasadnutie P SAV, 10.I.: podkladové materiály k zasadnutiu; oznámenie R. Kočiškovi o vyplácaní odmien za vykonávanie práce tajomníka Komisie; zloženie Komisie schválené P SAV, záznam z 11. zasadnutia P SAV; prehľad kritérií hodnotenia tvorby životného prostredia podľa čiastkových smerov výskumu; zasadnutie Komisie, 30.IX.: zápisnica, podkladové materiály k zasadnutiu; výzva na vybavenie uznesenia P SAV č. X/2 zo dňa 10.X.1966; zasadnutie Komisie, 12.XII.: zápisnica, podkladové materiály k zasadnutiu.
 1967
Správa o činnosti Komisie za rok 1966; zasadnutie predsedníctva Komisie, 17.II.: zápisnica, podkladové materiály k zasadnutiu; zasadnutie predsedníctva Komisie, 28.II.: podkladové materiály k zasadnutiu; poznámky E. Belluša k hlavným smerom bádateľského výskumu vývoja životného prostredia v ČSSR; zasadnutia predsedníctva Komisie, 4.IV. a 25.IV.: zápisnica; zasadnutie predsedníctva Komisie, 22.V.: pozvánka; zasadnutie Komisie, 25.V.: pozvánka, zápisnica; žiadosť Z. Lakomého o pripomienkovanie práce Úvaha o rozvoji bádateľského výskumu a štúdia rozvoja Akadémie v dlhodobom výhľade do r. 1980; podkladové materiály k plánu výstavby tepelného zdroja pre oblasť Bratislava – západ; zasadnutie predsedníctva Komisie, 29.VIII.: zápisnica; námety E. Belluša a členov predsedníctiev prezidiálnych komisií ČSAV a SAV k štúdii Úvaha o rozvoji bádateľského výskumu a štúdia rozvoja Akadémie v dlhodobom rozvoji do r. 1980; zasadnutie predsedníctva Komisie, 14.IX.: pozvánka; Belluš, E.: Koncepcia predsavzatých úloh Komisie, Životné prostredie, jeho tvorba a ochrana; udelenie odmeny E. Bellušovi ako predsedovi Komisie za rok 1967.
 1968
Návrh programu zasadnutia rozšíreného predsedníctva Komisie; Belluš, E.: Námet na koncepciu práce Komisie vo svetle akčného programu KSČ; Belluš, E.: Námet na koncepciu práce Komisie vo svetle akčného programu KSČ – realizovateľných za pomoci centra SAV – ČSAV ako partnerov vedenia a riadiacich orgánov v štáte; zasadnutie predsedníctva Komisie, 19.IX.: program; zasadnutie predsedníctva Komisie, 9.XII.: zápisnica.
 1969
Zasadnutie predsedníctva Komisie, 7.I.: pozvánka, námet programu zasadnutia; Belluš, E.: Námet na koncepciu činnosti Komisie k zasadnutiu predsedníctva dňa 3.II.
 1970
Námety na informatívne stretnutie riaditeľov vedeckých ústavov SAV s členmi predsedníctva Komisie; stanovisko Komisie k štúdii C. Blattného o biologickom pláne krajiny; zasadnutie rozšíreného predsedníctva Komisie, 8.VI.: zápisnica; Belluš, E.: Náčrt aktuálnych otázok pracovného zamerania Komisie a časopisu pre teoretické a praktické problémy rozvoja životného prostredia v socialistickej spoločnosti; návrh E. Belluša na zloženie Komisie; zasadnutie znovuustanovenej Komisie, 12.XI.: zápisnica, Správa zo zasadnutia; zasadnutie Komisie, 15.XII.: zápisnica.
 1971
Zasadnutie rozšíreného predsedníctva Komisie, 12.I.: zápisnica, podkladové materiály k zasadnutiu; zasadnutie Komisie, 25.II.: zápisnica, podkladové materiály k zasadnutiu; podkladové materiály k žiadosti K. Šišku o stanovisko pracovísk SAV k podielu pracovísk a pracovníkov SAV na perspektívnom rozvoji životného prostredia socialistickej spoločnosti.
 bez dátumu
Opravený zoznam členov Komisie; návrh Komisie na vytvorenie Komisie pre životné prostredie pri Predsedníctve vlády SSR (Vládna komisia); program zasadania predsedníctva Komisie.
78IIA21967–19684
Komisia pre posúdenie návrhu na vybudovanie areálu spoločenských vied v historickom jadre Bratislavy:
Zasadnutia P SAV, 6.V.1967 a 26.VI.1967: záznam; Správa o príprave rekonštrukcie časti historického jadra mesta Bratislavy pre pracoviská spoločenských vied: žiadosť o pripomienkovanie, pripomienky E. Belluša k správe, návrh uznesení zo zasadnutia P SAV.
79IIA21969–19724
Komisia pre investičnú výstavbu pri Predsedníctve SAV:
Návrh na zriadenie Komisie z dôvodov federalizácie SAV, príloha: návrh uznesení zo zasadnutia P SAV; vymenovanie E. Belluša za predsedu Komisie; návrh na zloženie členov Komisie; Organizačný a rokovací poriadok Komisie; Vložka do organizačného a rokovacieho poriadku – štatútu pre investičnú výstavbu SAV; rokovanie Komisie, 17.XII.1970: zápisnica, prezenčná listina; zasadnutie Komisie, 24.XI.1971: program; návrh na rozdelenie odmien členom Komisie za rok 1971; zasadnutie Komisie, 5.V.1972: pozvánka; zápisnica z porady na odbore územného plánovania Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy vo veci námietok E. Belluša voči výstavbe Ústavov spoločenských vied na Dunajskej ulici.