Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Gonda, Ján
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár

Úvod k inventáru

Ján Gonda pochádzal z Banskej Štiavnice, kde aj v roku 1924 maturoval. Po maturite sa prihlásil na České vysoké učenie technické v Prahe a v roku 1931 úspešne ukončil štúdium strojného inžinierstva. V období hospodárskej krízy začal pracovať ako učiteľ na východnom Slovensku v Snine. V roku 1933 sa zapísal na dvojsemestrový kurz pre letectvo a po jeho absolvovaní získal miesto technika v aerodynamickom laboratóriu Vojenského leteckého ústavu v Prahe–Letňanoch. Od roku 1937 pracoval ako statik leteckých konštrukcií v továrni na lietadlá Letov v Prahe a aj ako komisár leteckej služby na letisku Ruzyň. V roku 1939 sa J. Gonda vrátil na Slovensko a pracoval ako hlavný technický komisár leteckej výkonnej služby na Ministerstve verejných prác a národnej obrany. V roku 1941 ho povolali za suplenta a správcu stolice strojníckej mechaniky na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT). Prednášal dynamiku, náuku o pružnosti a pevnosti a mechaniku plynov a pár. V r. 1942 bol menovaný za mimoriadneho bezplatného profesora, o rok neskôr za mimoriadneho plateného profesora a v roku 1946 za riadneho profesora SVŠT. V rokoch 1943–1946 vykonával funkciu dekana Odboru strojného a elektrotechnického inžinierstva a v rokoch 1947–1953 funkciu rektora. Vo výskumnej práci sa J. Gonda začal viac orientovať na dynamiku, mechaniku strojov a najmä na teóriu mechanického kmitania. Napísal učebnice Dynamika pre inžinierov a Základy dynamiky strojov a tri monografie s tematikou kmitania pružných telies: Kmitanie pružných telies, Kmitanie nosníkov a hriadeľov a Ohybové kmitanie nosníkov. Je autorom viacerých vysokoškolských učebných textov a vedeckých prác, ako aj odborno-populárnych kníh a brožúr, napr. Od fantázie ku skutočnosti, Ako lietajú vtáci, Od lietania ku kozmonautike ai.

J. Gonda sa priamo podieľal na prípravách a vzniku SAV ako člen Komisie zboru povereníkov pre vybudovanie SAV a subkomisie SAV pre technické vedy. Po zriadení akadémie bol J. Gonda zvolený za člena korešpondenta SAV a tajomníka sekcie technických vied SAV a v roku 1964 za akademika SAV. Pôsobil na viacerých jej technických pracoviskách: v Laboratóriu teoretickej a aplikovanej mechaniky SAV, v Ústave strojov a automatizácie SAV a v Ústave mechaniky strojov SAV ako jeho riaditeľ.

J. Gonda sa zaujímal aj o veci verejné. Pôsobil ako poslanec v Dočasnom národnom zhromaždení a v SNR.

Písomný materiál z činnosti J. Gondu prevzal Ústredný archív SAV v rokoch 1980 a 1983, kedy bol k nemu aj vyhotovený preberací zoznam. V roku 2016 sa písomnosti roztriedili a spracovali formou inventára a doplnili o materiál z výstavy Učení muži, ktorú pripravila Ústredná knižnica SAV v roku 2004.

Osobný fond J. Gondu je rozdelený do šiestich základných vecných skupín.

Prvou sú Materiály z vedeckej činnosti – I. Obsahujú tieto podskupiny: Rukopisy nepublikované, ktoré sa členia na Články – označené IA1, Prednášky a prejavy – IA2 a Posudky, stanoviská, návrhy – IA3; Rukopisy publikované sa tiež delia na Monografie – IB1 a Články a štúdie – IB2. Nasledujú Tlačené práce – IC, pri ktorých sa nachádza aj bibliografický údaj. Ďalšia podskupina Vedecká dokumentácia – ID obsahuje koncepty prác a výpočty. Posledná podskupina Vedecké podujatia – IE sa skladá z Konferencií a kongresov – IE1, pri ktorých je uvedený názov podujatia, miesto a čas konania a druh zachovanej písomnosti, napr. správa o priebehu, program, resumé prednášok; pri Správach zo služobných ciest – IE2 je uvedená navštívená krajina a pracovisko, časový rozsah a hodnotenie cesty.

Druhou vecnou skupinou sú Materiály z funkcií – II. Delia sa na funkcie vedecké, pedagogické, redaktorské a celospoločenské. Funkcie vedecké zachytávajú pôsobenie J. Gondu v Umeleckej a vedeckej rade (UVR) – IIA1, v Slovenskej akadémii vied a umení (SAVU) – IIA2, v SAV – IIA3, v ČSAV – IIA4, vo vedeckých spoločnostiach – IIA5, v komisiách – IIA6, v rôznych rezortných organizáciách – IIA7. Funkcie pedagogické – IIB hovoria o pôsobení J. Gondu predovšetkým na SVŠT – IIB1, ale i na ďalších vysokých školách – IIB2. Funkcie celospoločenské – IIC predstavujú J. Gondu napr. ako poslanca, či predsedu Slovenského národného aeroklubu. Funkcie redaktorské – IID sú zastúpené funkciou zodpovedného redaktora Strojníckeho časopisu.

Treťou vecnou skupinou sú Biografické materiály – III. Pozostávajú z Osobných dokladov – IIIA, Osvedčení – IIIB, Životopisu – IIIC, a Udelení vedeckých hodností – IIID.

Štvrtú vecnú skupinu tvorí Korešpondencia – IV. Je usporiadaná abecedne, inventárnu jednotku tvorí meno adresáta, resp. odosielateľa, miesto, časový rozsah a počet kusov korešpondencie.

Piata vecná skupina Fotografie – V obsahuje portrét J. Gondu a príležitostné fotografie na pracovisku, prípadne z oficiálnych udalostí.

Poslednú vecnú skupinu tvoria písomnosti O pôvodcovi fondu – VI. Sú to príležitostné články k jubileám J. Gondu, prípadne recenzie jeho prác.

Celkový rozsah Osobného fondu J. Gondu je 184 inventárnych jednotiek zachytávajúcich obdobie rokov 1938–1993 a uložených v 8 archívnych škatuliach.