Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Gonda, Ján
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

34IA319492
Doplňovací návrh do osnovy zákona o titule inžinier.
35IA319552
Posudok práce z ašpirantského minima Š. Petráša „Dynamika jednoparametrových lineárnych regulačných obvodov“.
36IA319552
Posudok práce z ašpirantského minima I. Plandera „Metódy riešenia torzných kmitavých sústav“.
37IA319562
Odborný posudok na O. Haška, zástupcu profesora Elektrotechnickej fakulty ČVUT.
38IA31960–19612
Posudok na I. Ballu, posudok jeho kandidátskej práce a posudok pre jeho menovanie za docenta technickej mechaniky na Vysokej škole dopravnej v Žiline.
39IA319602
Posudok na prácu z ašpirantského minima J. Stradiota „Porovnanie približných metód ...ohybových kmitov nosníkov s hmotou spojite rozloženou“ a posudok jeho kandidátskej dizertačnej práce „Chvenie vysokootáčkového skacieho vretena“.
40IA319612
Oponentský posudok kandidátskej dizertácie V. Kopřivu.
41IA319622
Odporučenie na zaradenie M. Halahyju do kategórie samostatných vedeckých pracovníkov.
42IA31963, po 19702
Posudok habilitačnej práce K. Juliša a posudok na neho pre zaradenie do konkurzu na miesto riadneho profesora.
43IA319622
Oponentský posudok na výskumnú správu L. Půsta „Přejíždění resonanční oblasti u kmitajících mechanických systémů s uvažováním vlivu vibrátoru“.
44IA319632
Posúdenie kandidátskej dizertačnej práce Ing. Pětrovského „Výpočet vlastných frekvencií axiálneho kmitania turbínových kol“.
45IA319632
Odporučenie Kancelárii predsedníctva vlády na udelenie štátnej ceny K. Gottwalda pracovníkom Štátneho výskumného ústavu tepelnej techniky v Prahe K. Julišovi a V. Kopřivovi.
46IA319642
Posudok na prácu z ašpirantského minima J. Tomáša.
47IA319642
Návrh tém na uverejňovanie pre denník Hlas ľudu.
48IA319642
Posudok doktorskej dizertačnej práce L. Půsta „Metodika výzkumu dynamických vlastností strojních konstrukcí“; expertíza návrhu na udelenie štátnej ceny L. Půstovi.
49IA31965?2
Posudok kandidátskej dizertačnej práce M. Michalíčku.
50IA319662
Posudok doktorskej dizertačnej práce A. Tondla „Some problems of Rotor Dynamics“.
51IA319662
Vyjadrenie pre denník Pravda k článku akademika Kapicu o možnosti zavádzania novej techniky do výroby.
52IA319662
Vyjadrenie k oponentskému posudku kandidátskej práce Z. Šebelu pre Vysokú školu banskú v Ostrave.
53IA319672
Posudok doktorskej dizertačnej práce R. Breptu „Vlny napětí a rázy v tělesech“.
54IA319672
Posudok kandidátskej práce M. Michálka „Výpočet torzného kmitania silno tlmenej lineárnej sústavy“.
55IA319672
Stanovisko k zriadeniu komisie pre kandidátske obhajoby v odbore Časti strojov a mechanizmov na Vysokej škole banskej v Ostrave.
56IA319682
Oponentský posudok habilitačnej práce R. Kaloča „Příspěvek k dynamice soustavy obsahující Cardanovy klouby“.
57IA319722
Posudok kandidátskej dizertačnej práce P. Puchmajera „Prostorové vlastní kmitání klikových hřídelů“.
58IA319772
Oponentský posudok dizertačnej práce P. Adamuva „Strojársky priemysel a strojnícke školstvo na Slovensku v rokoch 1900–1945“.
59IA3s.d.2
Posudok na Ing. Š. Béluša.
60IA3s.d.2
Základy letectva.