Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Gonda, Ján
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

73IC19464
Náš program (Slovenský národný aeroklub, č. 2).
74IC19574
Kmitanie pružných telies (vysokoškolská učebnica SVŠT).
75IC19584
Vlastné ohybové kmitanie hmotného nosníka o N poliach (Strojnoelektrotechnický časopis, roč. IX, č. 1).
76IC19594
Príspevok k odvodeniu diferenciálnej rovnice ohybového kmitania nosníka o stálom priemere (Strojnícky časopis, X, č. 1).
77IC19594
Stodola v spomienkach súčasníkov (Strojnícky časopis, X, č. 2).
78IC19594
Súčasný stav výpočtovej techniky vo svete a v ČSR (Naša veda, VI, č. 8–9).
79IC19594
Náš výskum sa pripravuje na automatizáciu (Technické noviny, VII, č. 46).
80IC19604
Dnešný stav teórie kmitania a jej úlohy v strojníctve (Strojnícky časopis, XI, č. 1).
81IC19604
Vplyv rotačnej zotrvačnosti a priečnej sily na vlastné kmitanie prostého nosníka o stálom priereze (Strojnícky časopis, XI, č. 4)
82IC19614
Rýchlosť šírenia ohybového vlnenia v nosníkoch (Strojnícky časopis, XII, č. 5).
83IC19634
Slovenská vysoká škola technická – nositeľka Radu republiky (Svet vedy, X, č. 11).
84IC19664
Ohybové vlastné kruhové frekvencie krátkych prostých nosníkov pri rôznych okrajových podmienkach (Strojnícky časopis, XII, č. 4).
85IC19684
Rozvoj vedecko-výskumnej a vývojovej základne na Slovensku za existencie ČSSR (Strojírenství, 10–11).
86IC19694
Na ďalšiu cestu. Vynútené ohybové kmitanie prostých nosníkov s uvažovaním o rôznych vplyvoch zaťaženia (Strojnícky časopis, XX, č. 1).
87IC1970–19715
Prehľad prác z odboru dynamiky strojov uverejnených v rokoch 1968–1970 v ČSSR [aj anglicky a rusky]; prehľad prác z odboru dynamiky strojov uverejnených v rokoch 1968–1971 v ČSSR.
88IC19725
Analytický výpočet ohybových frekvencií nosníkov s rovnakými poľami (Strojnícky časopis, XXIII, č. 2).
89IC19725
Vplyv rotačnej zotrvačnosti a priečnej sily na vlastné ohybové kmitanie nosníka na viacerých podperách (Strojnícky časopis, XXIII, č. 3).
90IC19725
Spolupráca ústavov SAV v oblasti matematicko-fyzikálnych a technických vied s vedeckými ústavmi ZSSR (Svet vedy, č. 12).
91IC19745
Výkonnejší, rýchlejší, spoľahlivejší, stále lepší (Nové slovo).
92IC19745
Analytický výpočet ohybových frekvencií spojitých nosníkov s nerovnakými poľami (Strojnícky časopis, XXV, č. 1).
93IC19795
40 rokov SVŠT v Bratislave (Strojnícky časopis, 30, č. 5).
94IC19795
Počiatky organizovania vedeckého života na Slovensku (Věda v Československu 1918–1952).