Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár

Úvod k inventáru

Botanikov na Slovensku združovala Československá botanická spoločnosť pri ČSAV do r. 1955. Československá botanická spoločnosť na Slovensku bola založená 11.III.1955. Od 7.III.1960 je uvádzaná ako Československá botanická spoločnosť pri SAV. Uznesením č. 202 Predsedníctva SAV zo dňa 14.II.1966 bola Československá botanická spoločnosť pri SAV premenovaná na Slovenskú botanickú spoločnosť pri SAV.

Hlavným poslaním spoločnosti je rozširovať poznatky vedeckého výskumu medzi členmi, poskytovať im pomoc pri vedeckej práci a podporovať záujmy ochrany prírody. Slovenská botanická spoločnosť pri SAV zameriavala svoju činnosť na organizovanie prednášok a sympózií, na ktorých oboznamovala svojich členov s novými vedeckými poznatkami, vedeckými metódami. K významným akciám so zahraničnou účasťou patrili zjazdy Slovenskej botanickej spoločnosti, ku ktorým spoločnosť vydávala Zborníky referátov. V rámci odbornej činnosti členovia spoločnosti vypracovávali stanoviská a pripomienky k ochrane prírody.

Od r. 1979 vydáva spoločnosť informačný Bulletin a uverejňuje výročné správy o svojej činnosti v časopise Biológia.

Slovenská botanická spoločnosť spolupracuje s Československou botanickou spoločnosťou vzájomnou výmenou prednášateľov a zastúpením svojich členov v hlavných výboroch.

Najvyšším orgánom Slovenskej botanickej spoločnosti je valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré volí hlavný výbor spoločnosti pre riadenie činnosti medzi valnými zhromaždeniami. Rastúci počet členov a špecializácia odborníkov ovplyvnili organizačnú štruktúru spoločnosti. Slovenská botanická spoločnosť má sekcie (systematickej botaniky a geobotaniky, rastlinnej fyziológie, pre výskum synantropnej flóry a vegetácie, algologická, dendrologická), odborné pracovné skupiny (rastlinných explanátov, rastlinnej cytológie), komisie (terminologická, pedagogická, pre prácu s mládežou, pre ochranu prírody). V pedagogicko-výskumných strediskách boli založené pobočky spoločnosti (v Nitre, vo Zvolene, v Košiciach). Ich činnosť je riadená výbormi pobočiek. Slovenská botanická spoločnosť mala k 5.I.1982 428 členov.

Písomný materiál Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV zahrňuje roky 1955–1982. Do Ústredného archívu SAV bol prevzatý 3.III.1989 a ročníky 1955–1962 2.V.1989.

Je rozdelený do dvoch skupín. Knihy sú obsahom skupiny (A), ktorú tvorí Podací denník (A I) a Kronika akcií Slovenskej botanickej spoločnosti (A II).

Skupina Spisy (B) obsahuje sedem podskupín. Obsahom podskupiny Organizačný materiál (B I) je organizačný poriadok spoločnosti a návrhy na organizačné zmeny. Podskupinu Valné zhromaždenia Slovenskej botanickej spoločnosti (B II) tvoria zápisnice z valných zhromaždení. Písomný materiál je zoradený chronologicky podľa valných zhromaždení. Každé valné zhromaždenie tvorí jednu inventárnu jednotku. Obsahom podskupiny Hlavný výbor Slovenskej botanickej spoločnosti (B III) sú chronologicky zoradené zápisnice zo zasadnutí Hlavného výboru Slovenskej botanickej spoločnosti. Každý rok tvorí jednu inventárnu jednotku.

Odborná činnosť (B IV) obsahuje výročné správy o činnosti spoločnosti, materiály sympózií, zjazdov, prednášky, stanoviská a pripomienky, zápisnice z redakčných rád, Bulletiny Slovenskej botanickej spoločnosti.

Podskupina Členská agenda (B V) obsahuje prihlášky nových členov, odhlásenie členstva, zoznamy členov, zmeny adresy a bydliska, návrhy na odmenu.

Spolupráca s ČSAV (B VI) obsahuje zápisnice zo zasadaní Ústredného výboru Československej botanickej spoločnosti, zápisnice z Valných zhromaždení Československej botanickej spoločnosti a zápisnice zo spoločných schôdzí predsedníctva Československej botanickej spoločnosti a Slovenskej botanickej spoločnosti.

Obsahom poslednej podskupiny je Hospodárska agenda (B VII). Podskupinu tvorí finančný rozpočet spoločnosti na jednotlivé roky, oznámenia o pridelení finančných prostriedkov, záznamy o odovzdaní spisového materiálu a majetku spoločnosti, zápisnice z revízie hospodárenia spoločnosti.

Materiál fondu Slovenská botanická spoločnosť pri SAV poskytuje dostatočné informácie o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti a jej členoch. Je uložený v siedmich archívnych škatuliach a obsahuje 123 inventárnych jednotiek.