Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

35B IV19593
Odborná činnosť
Správa o činnosti Československej botanickej spoločnosti pri SAV za r. 1959.
36B IV19603
Odborná činnosť
Správa o činnosti Československej botanickej spoločnosti pri SAV za r. 1960.
37B IV19623
Odborná činnosť
Správa o činnosti Československej botanickej spoločnosti pri SAV za r. 1961; zápisnica zo zjazdu Československej botanickej spoločnosti pri SAV.
38B IV19633
Odborná činnosť
Správa o činnosti Československej botanickej spoločnosti pri SAV za r. 1962.
39B IV19643
Odborná činnosť
Správa o činnosti Československej botanickej spoločnosti pri SAV za r. 1963.
40B IV19653
Odborná činnosť
Správa o činnosti Československej botanickej spoločnosti pri SAV za obdobie 1962–1965; zápisnica zo slovenského zjazdu Československej botanickej spoločnosti pri SAV.
41B IV19663
Odborná činnosť
Správa o činnosti Československej botanickej spoločnosti pri SAV za r. 1965; rezolúcia z Celoslovenských biologických dní.
42B IV19673
Odborná činnosť
Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV za r. 1966.
43B IV19683
Odborná činnosť
Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV za r 1967.
44B IV19693
Odborná činnosť
Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV za r. 1968; plán činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV na r. 1968; stanovisko RNDr. Hindáka k pripomienkam „Perspektívy a orientácia výskumu nižších rastlín na Slovensku“.
45B IV19703
Odborná činnosť
Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV za r. 1969; I. zjazd Slovenskej botanickej spoločnosti.
46B IV19713
Odborná činnosť
Správa o činnosti pobočky Slovenskej botanickej spoločnosti v Nitre za r. 1970; zápisnice zo zasadnutí redakčnej rady časopisu Biológia.
47B IV19723
Odborná činnosť
Zápisnice zo zasadnutí redakčnej rady časopisu Biológia; návrh na prehlásenie areálu Botanickej záhrady v Košiciach za chránené územie; správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV za r. 1972.
48B IV19733
Odborná činnosť
Prednáška O. Majerníka: „Štúdium fyziologických procesov rastlín vo vzťahu k toxickej koncentrácii exhalátov a možnosti preventívnej ochrany“; návrh na opatrenia v ochrane prírody Liptova; zoznam preparátov od profesora Milovidova.
49B IV19744
Odborná činnosť
Vyjadrenie RNDr. Magica k vydaniu publikácie „Kľúč na určovanie rastlín“; II. zjazd Slovenskej botanickej spoločnosti.
50B IV19754
Odborná činnosť
Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV za r. 1974; I. mykologické dni na Slovensku; II. seminár o výsledkoch v patologickej fyziológii.
51B IV19764
Odborná činnosť
Sympózium „Synantropná flóra a vegetácia Slovenska“.
52B IV19774
Odborná činnosť
Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV za r. 1976.
53B IV19784
Odborná činnosť
Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV za r. 1977; Kryptomatologické sympózium; pripomienky doc. Ing. Benčaťa, CSc. k riešeniu vzťahov k celoštátnym sekciám; správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti za r. 1978.
54B IV19794
Odborná činnosť
Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV v r. 1979; III. zjazd Slovenskej botanickej spoločnosti. [ 7 ks fotografií vo fotodokumentácii pod č. A 992/1–7 ]
55B IV19804
Odborná činnosť
Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV za r. 1980; II. medzinárodné sympózium „Štruktúra a funkcia koreňov“; Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV č. 2/1980.
56B IV19814
Odborná činnosť
Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV za r. 1981; Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV č. 3/1, 3/2, r. 1981.
57B IV19824
Odborná činnosť
Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV za r. 1982; návrh Štatútu na udeľovanie pamätnej Holubyho medaily; vyjadrenie k prebudovaniu Ondrejského cintorína v Bratislave; stanovisko k ochrane Devínskej Kobyly.