Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy právnych predchodcov » Umelecká a vedecká rada
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

1S11946, 1948–19501
Nariadenie SNR o Umeleckej a vedeckej rade
 1946
Osnova nariadenia Slovenskej národnej rady o Umeleckej a vedeckej rade;
 1948
zmena osnovy zákona o Umeleckej a vedeckej rade a pripomienky Umeleckej a vedeckej rady k nej;
 1949
návrh Predsedníctva Umeleckej a vedeckej rady; otázka rozporov medzi rokovacím poriadkom Umeleckej a vedeckej rady a nariadením Slovenskej národnej rady o Umeleckej a vedeckej rade;
 1950
Záznam z porady tajomníkov tried Umeleckej a vedeckej rady o činnosti a úlohách na r. 1950.
[ 175 fol. ]
2S21946–19491
Rokovací poriadok Umeleckej a vedeckej rady
 1946
Návrh rokovacieho poriadku Umeleckej a vedeckej rady;
 1947–1948
doplnky k rokovaciemu poriadku Umeleckej a vedeckej rady;
 1949
vydanie rokovacieho poriadku Umeleckej a vedeckej rady.
[ 116 fol. ]
3S31946–19491
Zasadania pléna Umeleckej a vedeckej rady
 1946–1949
Zasadnutie pléna Umeleckej a vedeckej rady z 23.XI.1946 – program a zoznam pozvaných;
 1948
zvolanie mimoriadneho pléna Umeleckej a vedeckej rady 26.IV.1948 o návrhu na novú ústavu ČSR; zápisnice z r. 1946–1948.
[ 219 fol. ]
4S41946–19511
Predsedníctvo Umeleckej a vedeckej rady
 1946
Návrh Umeleckej a vedeckej rady na menovanie nového Predsedníctva Umeleckej a vedeckej rady;
 1947
zloženie nového Predsedníctva a programy schôdzí;
 1948–1950
schôdzky Predsedníctva Umeleckej a vedeckej rady, programy, účasť členov;
 1949
pracovný plán orgánov Umeleckej a vedeckej rady na 1. polrok 1950 – schôdzky Predsedníctva, tried, pléna, sekcií;
 1950
schôdzka členov Predsedníctva Umeleckej a vedeckej rady – komunistov; pracovný plán Umeleckej a vedeckej rady na rok 1950;
 1946–1951
zápisnice zo schôdzí Predsedníctva;
 
zoznam členov Predsedníctva Umeleckej a vedeckej rady.
[ 796 fol. ]
5S51946, 19482
Štátny umelecký inštitút a Štátna rada pre umenie a vedu
Nariadenie Slovenskej národnej rady na zriadenie Štátneho umeleckého inštitútu; návrh systemizácie a finančný rozpočet pre Štátny umelecký inštitút; návrh Umeleckej a vedeckej rady na zriadenie Štátnej rady pre umenie a Štátnej rady pre vedu. [ 23 fol. ]
6S61946–1947, 1949–19502
Kultúrny zbor republiky Československej
 1946
Memorandum prípravného výboru k ustanovujúcemu zjazdu Kultúrneho zboru republiky Československej;
 1947
rezolúcia Kultúrnej jednoty s výzvou o spoluprácu k Umeleckej a vedeckej rade;
 1949
pozdravný list Umeleckej a vedeckej rady sovietskym umelcom a vedcom z príležitosti Stalinových narodenín;
 1950
poďakovanie Akadémie vied ZSSR za pozdravný list z príležitosti narodenín Stalina.
[ 53 fol. ]
7S71946–19502
Členovia predsedníctva Umeleckej a vedeckej rady, funkcia generálneho tajomníka Umeleckej a vedeckej rady
 1946
zoznam vedúcich činiteľov Umeleckej a vedeckej rady;
 1947
funkcie generálneho tajomníka a tajomníkov tried – zastupovanie;
 1948, 1949
reprezentácia Umeleckej a vedeckej rady v kultúrnom zbore Slovenskej národnej rady; čestné vstupenky pre zástupcov Umeleckej a vedeckej rady na filmových a divadelných predstaveniach;
 1950
výmena generálneho tajomníka Umeleckej a vedeckej rady.
[ 97 fol. ]
8S81946–19492
Reprezentácia a účasť zástupcov Umeleckej a vedeckej rady na kultúrnych podujatiach
 1946–1948
Účasť Umeleckej a vedeckej rady na reprezentačných podnikoch domácich i zahraničných;
 1949
účasť zástupcov Umeleckej a vedeckej rady na mierovom kongrese v Paríži; ohlas Umeleckej a vedeckej rady na Pražský mierový kongres; zastúpenie Umeleckej a vedeckej rady na XIX. Jiráskovom Hronove.
[ 64 fol. ]
9S919472
Spolupráca Umeleckej a vedeckej rady s Povereníctvom informácií
Usporiadanie pomerov medzi Umeleckou a vedeckou radou a Povereníctvom informácií; vymedzenie kompetencie Umeleckej a vedeckej rady. [ 7 fol. ]
10S111946–1947, 1949–19502
Zriadenie Kultúrneho fondu, Divadelnej a literárnej ústredne, pôsobnosť Krajských národných výborov v otázkach umenia
 1946
Otázka zriadenia Kultúrneho fondu, Divadelnej a literárnej ústredne a o novelizácii autorského zákona;
 1947
ochrana autorského práva v pomere k USA; osnovy autorského zákona, návrh zákona o zriadení československého kultúrneho fondu;
 1949
presun pôsobnosti PŠVU v otázke umenia a vedy na krajské národné výbory;
 1950
akcia „Umelci ľudu“.
[ 47 fol. ]
11S1219462
Vzťah Umeleckej a vedeckej rady k SAVU
Umelecká a vedecká rada informuje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady o svojej pôsobnosti a vzťahu k SAVU. [ 3 fol. ]
12S141947–19512
Národné slávnosti na Devíne a Červenom Kameni, daň z literárnej a umeleckej činnosti
 1947
Návrh Umeleckej a vedeckej rady na poriadanie národných slávností na Devíne a pri hrade Červený Kameň;
 1948
osnova zákona o vydávaní neperiodických publikácií;
 1949
memorandum Umeleckej a vedeckej rady k zmene osnovy návrhu zákona o dani z umeleckej a literárnej činnosti;
 1950
správa o legislatívnom prejednaní zákona o dani z umeleckej a literárnej činnosti v Prahe; osnovy zákona o dani z literárnej a umeleckej činnosti;
 1951
obežník Zväzu československých spisovateľov o zdanení príjmov zo spisovateľskej činnosti dosiahnutých v kalendárnom roku 1950.
[ 172 fol. ]
13S151947–19512
Pozvánky pre zástupcov Umeleckej a vedeckej rady na kultúrne podujatia
 1947–1951
Pozvania pre Umeleckú a vedeckú radu na koncerty, výstavy, tlačové porady, slávnostné zasadnutia a porady;
 1949
štátny pohreb národného umelca P. Jilemnického;
 1950
gratulácie Predsedníctva Umeleckej a vedeckej rady k jubileám svojich členov; oznámenia o úmrtiach;
 1951
pozdravný telegram I. Erenburgovi k 60. narodeninám; sústrastný telegram AN SSR k úmrtiu prezidenta akadémie S. I. Vasilova; pozvánka pre zástupcov Umeleckej a vedeckej rady na valné zhromaždenie Štefánikovej astronomickej spoločnosti slovenskej v Bratislave.
[ 156 fol. ]
14S161946, 1948–19502
Zápisy do registra Umeleckej a vedeckej rady
 1946
Výzva Umeleckej a vedeckej rady slovenským vedcom a umelcom k zaslaniu prihlášok do registra Umeleckej a vedeckej rady (Spolku slovenských spisovateľov, členom ND); zoznam slovenských výtvarníkov zaregistrovaných v Umeleckej a vedeckej rade;
 1948
zoznam odoslaných potvrdení o zápise do registra Umeleckej a vedeckej rady podľa sekcií; (potvrdenia) oznámenia Umeleckej a vedeckej rady o zápise do registra Umeleckej a vedeckej rady; žiadosti o zápis do registra Umeleckej a vedeckej rady;
 1949
doplnenie registra Umeleckej a vedeckej rady;
 1950
vytvorenie odboru slovenských pôdohospodárskych spisovateľov.
[ 109 fol. ]
15S171946–19513
Preverovanie slovenských výtvarných umelcov
 1946–1947
Zápisnice z preverovania výtvarníkov;
Dotazníky o osobných pomeroch a k zisteniu štátoobčianskej a národnej spoľahlivosti
zoznam preverených: ALEXY, Janko; ÁLLO, Július; AUGUSTA, Jaroslav; BÁN, Pavol; BEZOVSKÝ, Miloš; BEDNÁR, Štefan; BENDÍK, Jozef; BENKA, Martin; BUKOVINSKÝ, Július; CPIN, Štefan; ČERNICKÝ, Ladislav; ČIČÁTKO, Oskar; DJURAČKA, Anton; DRAŠKOVIČ, František; DREXLER, Anton; DROPPA, Vladimír; DUBAY, Orest; DUCHAJOVÁ-ŠVEHLOVÁ, Žela; FABINI, Jozef; FIKÁR, Oskár; FEDORA, Jozef; FULLA, Ľudovít; GIBALA, František; GUDERNA, Ladislav; GWERK, Edmund; HÁLA, Ján; HLOŽNÍK, Vincent; HOFFSTÄDLER-HORSKÝ, Bedřich; HOLLÝ, Anton; HORNÁK, Rudolf; HUČKO, Ján; CHMEL, VIliam; CHRIEN, Eugen; IHRISKÝ, Vojtech; ILEČKO, Ľudovít; JAKOBY, Július; JASUCH, Anton; JORDÁN, Mikuláš; KALICH, Aurel; KERN, Peter Július; KLIMÁČEK, Fedor; KOLLÁR, Jozef; KONIAREK, Ján; KOSTKA, Jozef; KOVÁČIK, Andrej; KOVÁČIKOVÁ-HOROVÁ, Mária; KRAHU, Milovan; KRUPEC, Viktor; KRUTEK, Juraj; KUDLÁČ, František; LADVENICA, Ján; LEHOCKÝ, Eugen; LŐRINZ, Gustav; MAJERSKÝ, Ladislav; MAJKUT, Jozef; MAKOVICKÝ, Emil; MALLÝ, Gustav; MARSÁNY, Edmund; MATEJKA, Peter; MAZÁN, Jozef; MEDVEĎOVÁ, Zuzana; MILLY, Dezider; MRÁZOVÁ, Lea; MUDROCH, Ján; NEMČÍK, Július; NEMČÍKOVÁ-ŠPENNEROVÁ, Júlia; NEVAN, Eugen; ONDREJIČKA, Karol; ORAVEC, Imrich; PETRAŠOVIČ, František; PODOLAY, František; POLKORÁB, Štefan; POLLÁK, Ľudovít; POSPÍŠIL, Jozef; PRIBIŠ, Rudolf; REICHENTÁL, František; REINER, Štefan; RUTTKAY, Viliam; SATIN, Jozef; SEMIAN, Ervín; SIVKO, Viktor; SLAMKA, Ľudovít; STAŠÍK, Vojtech; STRUHÁR, Vojtech; STUDENÝ, František; SZALAY, Gejza; ŠLOSIARIK, Ján; ŠIMEROVÁ, Ester; ŠIMKO, Ivan; ŠNAJDER, Ľudovít; ŠTEFUNKO, Fraňo; ŠTURDÍK, Jozef; SCHEMANN, Max; TAUBEROVÁ, Blanka; TEKL, Teodor; VANÍČEK, Ľudovít; VAVRO, Valerian; VESTENICKÝ, Vladimír; VYCHODIL, Ladislav; VOTRUBA, Jaroslav; WEINER-KRÁĽ, Imrich; ZÁBORSKÝ, Ladislav; ZMETÁK, Ernest; ŽELIBSKÝ, Ján.
[ 969 fol. ]
16S181947–19513
Služobné úľavy, študijné dovolenky
 1947–1948
Služobné úľavy tvorivým pracovníkom – odporúčania Umeleckej a vedeckej rady;
 1948–1950
žiadosti o odporúčanie študijných dovoleniek.
[ 147 fol. ]
17S191946–19504
Daňové úľavy tvorivým pracovníkom
 1946
Pripomienky P. Jilemnického k zákonu o zdanení literárnej činnosti;
 1947–1948
obežník Povereníctva financií o zdanení nadčasovej práce; otázka daňových znalcov u výtvarných umelcov; daňová úľava tvorivým pracovníkom;
 1948–1949
daň dôchodková a všeobecno zárobková u spisovateľov;
 1948
zoznam zaregistrovaných v Umeleckej a vedeckej rade; akademický maliar Martin Benka – daňové nezrovnalosti;
 1950
potvrdenia Umeleckej a vedeckej rady na daňové úľavy.
[ 76 fol. ]
18S201946–19514
Bytové úľavy tvorivým pracovníkom
Žiadosti o odporúčania Umeleckej a vedeckej rady k bytovej úľave pre tvorivých pracovníkov; potvrdenia Umeleckej a vedeckej rady k bytovej úľave. [ 172 fol. ]
19S211947–19494
Rôzne distribučné úľavy pre tvorivých pracovníkov
 1947
Vzájomné zľavy na podnikoch umelcov – návrh hudobnej komory;
 1947–1948
žiadosť Umeleckej a vedeckej rady povereníkovi priemyslu a obchodu o udelenie výnimiek z nariadenia o obmedzení spotreby elektrického prúdu;
 1948
žiadosť Umeleckej a vedeckej rady o výnimku spod úsporných opatrení s elektrickým prúdom pri osvetľovaní výkladov kníhkupectiev; zoznam registrovaných v Umeleckej a vedeckej rade;
 1949
žiadosť ÚAV slovenských vysokých škôl v Bratislave o priznanie mimoriadnych prídelových lístkov pre profesorov vysokých škôl.
[ 46 fol. ]
20S221946–19504
Kultúrne využitie štátnych kultúrnych objektov (hradov a kaštieľov)
 1949
Návrh Umeleckej a vedeckej rady na zriadenie rekreačného strediska pre slovenských umelcov a vedcov na hrade Červený Kameň;
 1950
žiadosť dr. Ľudovíta Hontiho o umiestnenie na Červenom Kameni;
 
návrh na zriadenie rekreačného strediska v kaštieli v Gombe.
[ 65 fol. ]
21S231948–1949, 19514
Národné poistenie
 1948
Obežník Národnej poisťovne o národnom poistení osôb samostatne zárobkovo činných a ich rodín;
 1949
účasť zástupcov Umeleckej a vedeckej rady na porade v Národnej poistovni o vymeriavacích základoch umelcov a vedcov.
[ 31 fol. ]
22S241947–19504
Gratulácie Umeleckej a vedeckej rady svojim členom k význačným životným jubileám
[ 47 fol. ]
23S251946, 1948–19494
Životopisy a zoznamy prác slovenských umelcov a vedcov
 1946
Žiadosť Povereníctva školstva a osvety o zaslanie životopisných údajov a správ o umeleckej, resp. vedeckej činnosti členov Umeleckej a vedeckej rady;
 1948–1949
životopisy a zoznamy prác – vyžiadania Umeleckej a vedeckej rady.
[ 22 fol. ]
24S261946–19474
Osnova školského zákona
 1946
Prezídium Ministerstva školstva a osvety odvoláva osnovu školského zákona (okrem vysokých a vojenských škol);
 1947
pripomienky Ministerstva sociálnej starostlivosti, zboru právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, dekanstva Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne k osnove školského zákona; osnova školského zákona – návrh.
[ 71 fol. ]
25S271947, 19494
Demokratizácia vysokých škôl
 1947
Návrh Umeleckej a vedeckej rady na zriadenie Vysokej školy sociálnej v Bratislave na výchovu novinárov;
 1949
návrh prírodovedeckej a technickej sekcie Umeleckej a vedeckej rady na demokratizáciu vysokých škôl.
[ 4 fol. ]
26S281947–19484
Štátoobčianska výchova na vysokých školách
 1947
Návrh Predsedníctva Umeleckej a vedeckej rady na zavedenie štátoobčianskej výchovy na vysokých školách;
 1948
súhlas Povereníctva školstva so zavedením semestrálnych prednášok štátoobčianskej výchovy na vysokých školách.
[ 2 fol. ]
27S2919484
Návrh Umeleckej a vedeckej rady na zriadenie štúdia novinárstva pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
[ 1 fol. ]
28S3019484
Reorganizácia rumunských vysokých škôl
Správa Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave o reogranizácii rumunských vysokých škôl. [ 4 fol. ]
29S3419494
Správa o činnosti a potrebách SAVU
[ 22 fol. ]
30S351946, 19484
Komisia pre reorganizáciu výtvarného života na Slovensku. Slovensko-poľská spoločnosť
 1946
Zloženie Komisie; činnosť – rozpustenie Umeleckého spolku v Bratislave a Spolku bratislavských umelcov a učiteľov rečí;
 1948
Slovensko-poľská spoločnosť – stanovy; zmluva s Poľskom o hospodárskej spolupráci.
[ 41 fol. ]
31S361946–19504
Spolupráca s UNESCO
 1947
Výber slovenských literárnych diel pre UNESCO; súbeh na obsadenie voľných miest v UNESCO;
 1948
návrh členov do národnej komisie v UNESCO;
 1949
program prác národných komisií UNESCO; zasielanie časopisov z UNESCO; tretia generálna konferencia UNESCO v Beyrute – rezolúcia;
 
doplnky Umeleckej a vedeckej rady k zborníku UNESCO z r. 1948
[ 447 fol. ]
32S371947–19505
Dohody o kultúrnej spolupráci s Francúzskom, Poľskom, Bulharskom
 1947
Správa o zasadaní zmiešanej komisie o kultúrnej dohode francúzsko-československej;
 1948
plán kultúrnej spolupráce československo-bulharskej na rok 1948; návrh štatútu Ústavu československej kultúry v Poľsku.
[ 49 fol. ]
33S381946, 1948–19495
Pobyt slovenských kultúrnych pracovníkov v zahraničí
Delegovanie slovenských kultúrnych pracovníkov na medzinárodné konferencie a zjazdy; žiadosti o sprostredkovanie študijných pobytov v zahraničí.
Sekcia pre kultúrne vedy
BAKOŠ, Ján; BAKOŠ, Mikuláš; BÁLENT, Boris; BANÍK, Oto; BAŠÁNYI, Miroslav; BEBLAVÝ, Ján; BEDNÁRIK, Rudolf; BLAHO, Ján; BLANÁR, Vincent; BOKES, František; BRIŠKA, Rudolf; BRTÁŇ, Rudolf; BUDIL, Václav; BUDINSKÝ-KRIŠKA, Vojtech; CLEMENTIS, Vladimír; CIEVÁREK, Ladislav; CIGER, Juraj; DÉRER, Ivan; DUBAY, Anton; DUBNICKÝ, Jaroslav; ĎUROVIČ, P. Ján; FAJNOR, Vladimír; FELBER, Stanislav; FRÝDECKÝ, Ján; GERYK, Ján; GOLÁŇ, Karol; GÜNTHEROVÁ-MAJEROVÁ, Alžbeta; HIRNER, Alexander; HORECKÝ, Ján; HRUŠOVSKÝ, Igor; HÚŠČAVA, Alexander; ISAČENKO, Alexander; JERŠOVÁ, Mária; JURKOVIČ, Miloš; JUROVSKÝ, Anton; JÓNA, Eugen; KALDA, František; KARPAT, Jozef; KARVAŠ, Imrich; KIZLINK, Karol; KOCHOL, Viktor; KOSTOLNÝ, Andre; KOLEČÁNYI-KOSTOLNÁ, Mária; KOTVAN, Imrich; KRÁLIČEK, Vladimír; KRASKOVSKÁ, Ľudmila; LUBY, Štefan; MARKUŠ, Michal; MARKOV, Jozef; MARTÁK, Ján; MATURA, Alojz; MELICHERČÍK, Andrej; MRLIAN, Jozef; MILAN, Mikuláš; MIŠIANIK, Ján; MRÁZ, Andrej; NOVÁK, Ľudovít; OBERUČ, Ján; OKÁL, Miloslav; ONDROUCH, Vojtech; ORMIS, Ján; OSUSKÝ, Samuel; PALLOVÁ-BUNČÁKOVÁ, Viera; PARDEL, Tomáš; PAULÍNY, Eugen; PAVLÍK, Ondrej; PAVLOVIČ, Gustáv; PECIAR, Štefan; PIŠÚT, Milan; PÚČIK, Jozef; RATICA, Jozef; SIRÁCKY, Andrej; STANISLAV, Ján; SVETOŇ, Ján; ŠAMKO, Jozef; ŠTEFÁNIK, Anton; ŠTOLC, Jozef; ŠTÚR, Svätopluk; TOPOLSKÝ, Michal; VAJCIK, Peter; VARSIK, Branislav; WAGNER, Vladimír; ZAŤKO, Peter.
Sekcia pre technické vedy
AMENA, Ferdinand; BELLA, Štefan; CIGÁNEK, Ladislav; ČABELKA, Jozef; ČENĚK, Gabriel; DÉRER, Ladislav; DUB, Oto; DUŠEK, Bohumil; FERÉNYI, Juraj; FIGUŠ, Viliam; GAŠPERÍK, Juraj; GEORGIAVSKY, Alexander; GREGOR, Mikuláš; GONDA, Ján; HAVELKA, Karol; HEBKÝ, Alojz; HONTI, Ľudovít; CHOMKOVIČ, Gregor; KNAPO, Alexander; KNEPPO, Ľudovít; KOŽOUŠEK, Jozef; KREJČI, Ján; KRATOCHVÍL, Stanislav; KRIŠKA, Samuel; KŘIVANEC, Karel; KRÝSL, Ladislav; MIKUŠA, Ján; MINICH, Ľudovít; NEMESSÁNY, Július; NOVÁK, Otakar; PAPÁNEK, František; PROKEŠ, Gustáv; POLIAK, František; REISS, Ladislav; STALLER, Karel; ŠIŠOLÁK, Ernest; ŠUJANSKÝ, Ferdinand; TRUCHLÍK, Rudolf; TURECKÝ, Anton; VAŠÁTKO, Jozef; ZANZOTTO, Mikuláš; ZELENKA, Stanislav.
Sekcia pre prírodné vedy
ANDRUSOV, Dimitrij; ANTAL, Juraj; BABOR, Jozef; BEČVÁŘ, Anton; BELLUŠ, Martin; BESEDA, Vincent; BLAŠKOVIČ, Dionýz; ČÁRSKY, Konštantín; ČERNÁČEK, Jozef; ČERVEŇANSKÝ, Ján; DÉRER, Jozef; DILLINGER, Miloslav; DRAGULA, Ferdinand; DUSL, Karol; FEKETE, Štefan; FERIANC, Oskár; FRIEDMANN, Imrich; FUTÁK, Ján; HASÍK, Alfréd; HAVIAR, Vladimír; HEČKO, Ivan; HENSEL, Juraj; HOVORKA, Ján; HOUDEK, Ivan; HRONEC, Juraj; HUBA, Anton; HYMPÁN, Jaroslav; CHMEL, Ladislav; ILAVSKÝ, Ján; ILKOVIČ, Dionýz; JAKŠY, Jozef; JURGA, František; KAMENICKÝ, Jakub; KADLEČÍK, Samuel; KLAUČO, Pavel; KLIMO, Zoltán; KŇAZOVICKÝ, Ján; KRIŽAN, Žigmund; KOLLÁR, Kazimír; KONČEK, Mikuláš; KORBEL, Ladislav; KREMPASKÝ, Teodor; KRSEK, Herman; KUNZL, Viliam; KUTHAN, Miroslav; LUKÁČ, Rudolf; LUKNIČ, Michal; MALÁČ, Bohuslav; MARTINKA, Jozef; MUCHA, Vojtech; NÁBĚLEK, František; NĚMEC, Bohumil; NĚMEC, Pavel; NOSÁĽ, Miloš; NORACKÝ, Martin; ONDREJIČKA, Gejza; PAULINYI TÓT, Ilja; PAJTÁŠ, Jozef; PETROVIČ, Štefan; PTÁČOVSKÝ, Klement; PUSKALIER, Jozef; SEČANSKÝ, Imrich; SIĽAJ, Štefan; STANEK, Ivan; STARÍČEK, Imrich; STEHLÍK, Blahoslav; SVITEK, Viktor; STRÁŇAI, Karol; SCHIDLAY, Eugen; ŠIŠKA, Karol; ŠTEFÁNIK, Svetozár; ŠTEPÁN, Jaromír; ŠUSTER, Jozef; SCHWARZ, Jozef; TRÁVNIK, Karol; TRÉGER, Ján; VANOVIČ, Ján; VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján; VRŠANSKÝ, Vladimír; ZMORAY, Ivan; ŽUCHA, Jozef.
Sekcia pre literatúru
BARČ, Ivan Július; BEZEK, Kazimír; BODENEK, Ján; BREZINA, Ján; BUNČÁK, Pavol; FÁBRY, Rudolf; FELIX, Jozef; FIGULI, Margita; GABAJ, Ferdinand; GOJ, Ervín; HORÁK, Jozef; HOROVČÁK-HOROV, Pavol; HORVÁTH, Ivan; HEČKO, František; CHORVÁT, Michal; CHROBÁK, Dobroslav; IZAKOVIČ-PODOLINSKÝ, Karol; JESENSKÁ, Zora; JILEMNICKÝ, Peter; KARVAŠ, Peter; KAVEC, Matúš; KOSTRA, Ján; KRÁĽ, Fraňo; KRÁLIK, Štefan; KRASKO, Ivan; KUSÝ, Ivan; LAHOLA, Leopold; LENKO, Július; LUKÁČ, Emil Boleslav; MATUŠKA, Alexander; MISTRÍK-ONDREJOV, Ľudo; NOVOMESKÝ, Ladislav; PLÁVKA, Andrej; POVAŽAN, Michal; PONIČAN, Ján; RAK, Ján; RAMPÁK, Zoltán; RÁZUSOVÁ-MARTÁKOVÁ, Mária; REISEL, Vladimír; RUSKO, Emil; SMREK-ČIETEK, Ján; STODOLA, Ivan; ŠVANTNER, František; TATARKA, Dominik; ZÚBEK, Ľudovít; ŽÁRY, Štefan.
Sekcia pre výtvarné umenie
ALEXY, Janko; BEDNÁR, Štefan; BENDÍK, Jozef; BENKA, Martin; BELLUŠ, Emil; ČENICKÝ, Ladislav; DRAŠKOVIČ, František; DUBAY, Orest; FEDORA, Jozef; FULLA, Ľudovít; GUDERNA, Ladislav; GIBALA, Fraňo; HÁLA, Ján; HOFFSTÄDTER-HORSKÝ, Bedřich; HOLLÝ, Anton; HORNÁK, Rudolf; HLOŽNÍK, Vincent; CHMEL, Viliam; ILEČKO, Ľudovít; KOVÁČIKOVÁ-HOROVÁ, Júlia; KUSÝ, Martin; KERN, Július Peter; KOSTKA, Jozef; KRAMÁR, Eugen; KUDLÁK, Ľudovít; LEHOCKÝ, Július; LEHOTSKÝ, Eugen; LUKAČOVIČ, Štefan; MALLÝ, Gustáv; MAKOVICKÝ, Emil; MATEJKA, Peter; MERGANEC, Jindřich; MILLY, Dezider; MRÁZOVÁ, Lea; MUDROCH, Ján; NEMČÍK, Julo; NEVAN, Eugen; ONDREJIČKA, Karol; POLKORÁB, Štefan; PRIBIŠ, Rudolf; REICHENTÁL, František; RUTTKAY-NEDECKÝ, Viliam; SEMIAN, Ervín; SILVAN, Ferdinand; SIVKO, Václav; SLATINSKÝ, Artúr; SOKOL, Koloman; STUDENÝ, František; SVETLÍK, Ján; ŠKORUPA, Milan; ŠTEFUNKO, František; ŠTURDÍK, Jozef; TVAROŽEK, Juraj; VACULÍK, Karol; WEINER-KRÁĽ, Fraňo; VAVRO, Valerián; VYCHODIL, Ladislav; ŽELIBSKÝ, Ján.
Sekcia pre hudobné umenie
BABUŠEK, František; BLAHO, Ján; BOKESOVÁ, Zdenka; CIKKER, Ján; FERENCZY, Oto; FLŐGL, Anton; FREŠO, Tibor; GALČOVÁ, Janka; GAŠPAREK, Tibor; HOLOUBEK, Ladislav; HOZA, Štefan; HRDINA, Ladislav; HUBOVÁ-KIŠOŇOVÁ, Mária; HUDCOVÁ-FREŠOVÁ, Zita; HUDEC, Konštantín; JUROVSKÝ, Šimon; KAFENDA, Frico; KAFENDOVÁ-ZOCHOVÁ, Anna; KARDOŠ, Dezider; KRESÁNEK, Jozef; MACUDZINSKÁ, Sylvia; MOYZES, Alexander; OČENÁŠ, Andrej; PARÁKOVÁ-STRNADOVÁ, Zita; RAJTER, Ľudovít; RUTH-MARKOV, Zdenek; STRELEC, Ján; SUCHOŇ, Eugen; SCHIMPL, Kornel; VILEC, Michal; ZUNA, Michal; ŽURAVLEVA, Darina; CZESZÁNYI-DANIEHOLOVÁ, Margita.
Sekcia pre divadlo a film
BAHNA, Vladimír; BAGAR, Andrej; BACHLETOVÁ, Frída; BANCÍKOVÁ, Mária; BERAN, Miroslav; BIELIK, Pavol; BORODÁČ, Ján; BUDSKÝ, Jozef; ČERNICKÁ, Marta; DIBARBORA, František; FIGURA, Štefan; FILČÍK, Ctibor; GREGOR, Martin; HUBA, Mikuláš; HOLLÝ, Martin; HURBANOVÁ, Terézia; CHMELKO, Andrej; CHUDÍK, Ladislav; JAMNICKÝ, Ján; KALINA, Ján; KELLO, Jozef; KUDLÁČ, František; LATKA, Rudolf; LICHARD Ivan; MEDEK, Eugen; ORSZÁGHOVÁ-BORODÁČOVÁ, Oľga; PÁNTIK, Július; PLICKA, Karol; PONIČANOVÁ, Beata; PORUBSKÁ-HRUŠOVSKÁ, R.; RELL, František; SÝKOROVÁ, Mária; SÝKOROVÁ, Oľga; THURZO-NOSICKÝ, Ivan; VANČO, Bohuš; ZÁBORSKÝ, Viliam.
[ 363 fol. ]
34S391946–1948, 19505
Kultúrne styky s Juhosláviou
 1947–1948
Výmena kultúrnych pracovníkov medzi ČSR a FRNJ;
 1950
prerušenie kultúrnych stykov s Juhosláviou.
[ 27 fol. ]
35S401948–19505
Kultúrne styky československo-poľské
 1948–1949
Pracovný plán zmiešanej československo-poľskej kultúrnej komisie na rok 1948, 1949;
 1950
kultúrna dohoda o spolupráci v divadelníctve medzi ČSR a PĽR.
[ 63 fol. ]
36S411948–19495
Kultúrne dohody československo-bulharské
Plán kultúrnej spolupráce na rok 1948 a 1949. [ 34 fol. ]
37S421948–19495
Kultúrna dohoda československo-rumunská
 1948
Zoznam rumunských literárnych diel preložených od r. 1945 do slovenčiny;
 1949
pracovný plán zmiešanej kultúrnej československo-rumunskej komisie na r. 1949
[ 20 fol. ]
38S4319495
Československý ústav v Londýne
Návrh Umeleckej a vedeckej rady na obsadenie miesta riaditeľa Československého ústavu v Londýne. [ 8 fol. ]
39S441947, 19495
Údaje o slovenských kultúrnych pracovníkoch pre sovietsku encyklopédiu
 1947
Slovenskí prednášatelia pre Anglicko;
 1949
údaje o významných slovenských kultúrnych pracovníkoch pre sovietsku encyklopédiu.
[ 285 fol. ]
40S451946–19495
Kultúrni pridelenci v zahraničí
 1946–1947
Návrhy Umeleckej a vedeckej rady na menovanie kultúrnych pridelencov v zastupiteľských úradoch ČSR;
 1948
žiadosť Umeleckej a vedeckej rady na zvýšenie počtu Slovákov v zastupiteľských úradoch ČSR;
 1949
kultúrna dohoda československo-britská.
[ 25 fol. ]
41S461947–19495
Recipročné štipendiá
 1947
Zoznam štipendijných miest pre odborných školských pracovníkov na školský rok 1948 vo Francúzsku;
 1948
recipročné štipendiá do USA;
 1949
konkurz na prázdninové štipendiá do Francúzska a Anglicka.
[ 79 fol. ]
42S471946–19516
Udeľovanie cien za vedu a umenie
 1946
Zostavenie poroty na udeľovanie umeleckých a vedeckých cien mesta Bratislavy;
 1950
založenie základiny J. Jesenského; zoznam umelcov a vedcov odmenených cenami mesta Bratislavy od r. 1936–1948; udelenie cien Riegrovej nadácie.
[ 170 fol. ]
43S511947–19486
Plán kultúrneho rozvoja
 1947
Otázka zriadenia „Ústredného zväzu kultúrnej výstavby“.
[ 11 fol. ]
44S521946, 1948–19496
5-ročný kultúrny plán
 1946
Príspevky slovenských umelcov k dvojročnici;
 1948–1949
päťročný plán na poli vedy a umenia.
[ 97 fol. ]
45S5319496
Výstavba kultúrnych domov
[ 26 fol. ]
46S5419496
Akčný plán Umeleckej a vedeckej rady na r. 1949
[ 8 fol. ]
47S5619476
Otázka kultúrnej autonómie v ústave ČSR
[ 5 fol. ]
48S571947–19486
Pripomienky Umeleckej a vedeckej rady k návrhu ústavy ČSR
[ 25 fol. ]
49S611948–19506
Ústredný akčný výbor slovenského národného frontu
 1948
Zastúpenie akčného výboru slovenského národného frontu v Umeleckej a vedeckej rade;
 1950
akčný plán Slovenského výboru obrancov mieru.
[ 37 fol. ]
50S6219486
Zjazd národnej kultúry v Prahe
Požiadavky slovenských kultúrnych pracovníkov. [ 2 fol. ]
51S6319476
Zastúpenie Umeleckej a vedeckej rady v Národnej kultúrnej komisii
[ 2 fol. ]
52S641946, 19506
II. a III. zjazd slovenských umelcov a vedcov
[ 256 fol. ]
53S6519466
Rezolúcia z II. zjazdu slovenských umelcov a vedcov
[ 28 fol. ]
54S661946–1949, 19517–8
Zborníky zo zjazdov Umeleckej a vedeckej rady
 1947
Účty a upomienky za nedoplatky za „Zborník I. zjazdu umelcov a vedcov“;
 1949
Zborník Umeleckej a vedeckej rady – korektúra;
 1950
zoznam publikácií Umeleckej a vedeckej rady;
 
údaje pre Zborník Umeleckej a vedeckej rady.
[ 268 fol. ]
55S691950–19518
Slovenský výbor obrancov mieru – účasť kultúrnych pracovníkov
 1950
Účasť Umeleckej a vedeckej rady na krajskej konferencii Slovenského výboru obrancov mieru;
 1951
účasť Umeleckej a vedeckej rady na I. zjazde obrancov mieru v Prahe.
[ 18 fol. ]
56S711946–1948, 19518
Časopis Kultúrny život
 1947
Zmena vydavateľa „Kultúrneho života“;
 1948, 1951
návrhy Umeleckej a vedeckej rady na vydanie poštových známok s portrétmi význačných osobností.
[ 44 fol. ]
57S721947–19488
Storočnica Slovenského národného povstania r. 1848
Prípravy osláv stého výročia Slovenského národného povstania r. 1848. [ 34 fol. ]
58S731947–19488
Zbierka zákonov – príprava slovenského prekladu
 1947
Zisťovanie stavu dokumentácie vo vedeckých a praktických odboroch;
 1948
účasť Umeleckej a vedeckej rady na slovenskom preklade zbierky zákonov.
[ 7 fol. ]
59S7519478
Repatriácia slovenských vedcov a umelcov
Informácie a zoznam slovenských umelcov a vedcov prihlásených na presídlenie z Maďarska. [ 43 fol. ]
60S761947–19488
Tatranský národný park
 1947
Osnova nariadenia
 1948
a zákona Slovenskej národnej rady o Tatranskom národnom parku.
[ 63 fol. ]
61S771946–19498
Slovenské múzeum v Bratislave a Múzeum S. H. Vajanského v Martine
 1946
Návrh umeleckej a vedeckej rady na zriadenie Múzea S. H. Vajanského v Martine;
 1948
osnova zákona Slovenskej národnej rady o poštátnení Slovenského národného múzea v Martine a Slovenského múzea v Bratislave;
 1949
spolok Slovenské múzeum – schválenie stanov.
[ 77 fol. ]
62S7819488
Matica slovenská
Návrh osnovy zákona o Matici slovenskej. [ 19 fol. ]
63S791948–19508
Ústav SNP v Banskej Bystrici
 1948
Návrh organizačného a rokovacieho poriadku Ústavu SNP v Banskej Bystrici
 1950
a jeho osnova.
[ 106 fol., 1 brožúra ]
64S801947–19499
Správy o činnosti Umeleckej a vedeckej rady
 1947
Žiadosť Povereníctva školstva a osvety o podávanie úradných správ o činnosti Umeleckej a vedeckej rady;
 1948
informatívna porada Predsedníctva Umeleckej a vedeckej rady pre tlač o 3-ročnej činnosti Umeleckej a vedeckej rady.
[ 115 fol. ]
65S8119489
Akcia „Sto otázok Slovákov Sovietskemu zväzu“.
[ 5 fol. ]
66S8219489
Nakladateľstvo dr. J. Orlovského
Žiadosť o prídel papiera; zoznam diel vydaných v nakladateľstve J. Orlovského; odvolanie žiadosti Ing. M. Kusého o povolenie nakladateľskej a vydavateľskej živnosti
67S8319489
Spolupráca Umeleckej a vedeckej rady s Povereníctvom informácií a osvety
[ 10 fol. ]