Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Ruttkay-Nedecký, Gabriel
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár

Úvod k inventáru

Písomnú pozostalosť chemického inžiniera Gabriela Ruttkay–Nedeckého CSc. odovzdala do Ústredného archívu SAV jeho manželka v roku 2015. Písomnosti sú spracované formou inventára a roztriedené do základných vecných skupín; v rámci nich do podskupín.

Prvou vecnou skupinou sú Materiály z vedeckej činnosti označené I. Obsahujú tieto podskupiny: Rukopisy nepublikované, pozostávajúce zo Štúdií a článkov – IA1 a z Posudkov – IA2 ; Rukopisy publikované tvoria tiež Štúdie a články – IB1 a Prednášky – IB2. Ďalšou podskupinou sú Tlačené Práce – IC. Všetky materiály sú usporiadané chronologicky. Nasleduje podskupina Vedecká dokumentácia – ID. Sú to záznamy z pokusov, ich vyhodnotenie, poznámky a koncepty. Podskupina Vedecké podujatia – IE sa delí na Konferencie a semináre – IE1 (inventárny záznam obsahuje názov, miesto a čas podujatia, údaj o druhu zachovanej písomnosti, napr. program, príspevok, zoznam účastníkov) a na Správy zo služobných ciest – IE2.

Druhou základnou vecnou skupinou sú Materiály z funkcií, označené II. Členia sa na Vedecké funkcie – IIA z pôsobenia vo Virologickom ústave SAV, na Pedagogické funkcie z pôsobenia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave – IIB.

Treťou vecnou skupinou sú Biografické materiály – III. Sú zastúpené veľmi skromne písomnosťami o ašpirantskej príprave a návrhom na udelenie mimoriadnej ceny ČSAV, resp. zoznamom udelených plakiet a medailí.

Korešpondencia – IV tvorí štvrtú základnú vecnú skupinu. Pozostáva iba z ôsmich adresátov usporiadaných abecedne s uvedením počtu kusov a časovým rozsahom.

Piata vecná skupina Fotografie nie je zastúpená.

Šiestu vecnú skupinu O pôvodcovi fondu – VI predstavuje jeden posudok na odbornú prácu G. Ruttkay–Nedeckého.

Poslednou skupinou sú Práce iných autorov – VII. Je to niekoľko ročníkov zborníka Heyrovského polarografického ústavu a práce z odboru venované autormi.

Celkový rozsah Osobného fondu G. Ruttkay–Nedeckého je 171 inventárnych jednotiek uložených v 27 krabiciach.