Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Hajko, Vladimír
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

20I B19741
Vyjadrenie V. Hajka v rozhlase 29.IV. pri jeho zvolení do funkcie predsedu SAV.
21I B19741
Diskusný príspevok predsedu SAV na pléne ÚV KSČ uverejnený v Pravde a v Rudom práve.
22I B19741
Rozhovor na pléne ÚV KSS 23.V. pre Nedeľnú pravdu.
23I B19741
Odpovede predsedu SAV na otázky redaktora Pravdy.
24I B19741
Správa o aktíve riaditeľov a predsedov ZO KSS SAV pre ČTK.
25I B19741
Úvod predsedu SAV k druhému vydaniu knihy „KSČ a naše priateľstvo so Sovietskym zväzom“ pre vydavateľstvo Veda.
26I B19741
Odpovede predsedu SAV na otázky redaktorky Pravdy o vplyve májového zasadnutia ÚV KSČ na vedecko-technický rozvoj v SAV.
27I B19741
Článok „Rozvoj vedy a techniky v celkovom rozvoji Slovenska za uplynulých 30 rokov“ pre časopis Matematika a fyzika v škole.
28I B19741
Odpovede predsedu SAV na otázky redaktora Mladej fronty.
29I B19741
Článok o SAV ako reakcia na rezolúciu XIV. zjazdu KSČ o hľadaní cesty ďalšieho využitia vedeckej základne.
30I B19751
Odpovede na otázky ČSTK o výsledkoch 5. päťročného plánu SAV a hlavných smeroch v 6. päťročnici.
31I B19751
Odpovede predsedu SAV na otázky redakcie vedy a techniky Československého rozhlasu v Bratislave.
32I B19751
Odpoveď predsedu SAV na otázku Nového slova do slávnostného čísla k 30. výročiu oslobodenia.
33I B19751
Článok „Rýchlejšie a v širšom meradle uvádzať nové poznatky vedy do praxe“ pre Život strany.
34I B19751
Odpoveď predsedu SAV v relácii Teleskop Československého rozhlasu v Bratislave.
35I B19751
Vystúpenie predsedu SAV v relácii Teleskop Československého rozhlasu v Bratislave.
36I B19751
Odpovede predsedu SAV na otázky ankety ČSTK k Novému roku.
37I B19761
Príspevok predsedu SAV do ankety Pravdy na tému „Čim prispejeme k XV. zjazdu a rozvoju celej našej spoločnosti“.
38I B19761
Odpovede akademika V. Hájka na otázky redaktorky Pravdy.
39I B19761
Článok „Rozvoj vedy na Slovensku v 6. päťročnici“ pre vydavateľstvo Obzor.
40I B19771
Rukopis referátu „Fyzika a spoločnosť“ z 5. konferencie československých fyzikov v Košiciach pre časopis Fyzika v škole.
41I B19771
Príspevky do ankety Rudého práva k 60. výročiu VOSR.
42I B19771
Vystúpenie akademika V. Hajka v rozhlase pri príležitosti 60. výročia VOSR na tému: Sovietska veda – trvalý zdroj inšpirácie.
43I B19772
Odpovede akademika V. Hajka na otázky redakcie Tvorba.
44I B19772
Odpovede na otázky denníka Mladá fronta.
45I B19772
„Svetovosť sovietskej vedy“ – článok pre Nové slovo.
46I B19772
Rozhovor akademika V. Hajka pre mesačník Elektrón.
47I B19782
Článok „Za ďalší rozvoj našej vedy“ pre časopis Revue projekt slovenskej architektúry.
48I B19782
Príspevok pre ČTK pri príležitosti kozmického letu prvého československého kozmonauta.
49I B19782
Komentár pre Československý rozhlas pri príležitosti 25. výročia založenia SAV.
50I B19782
Vystúpenie predsedu SAV k 25. výročiu SAV v televízii.
51I B19782
Príspevok k štvrťročnici založenia SAV pre redakciu Tvorby pod názvom „Úlohy súčasnej vedy“.
52I B19782
„Na výslní“ – odpovede na otázky Nového slova.
53I B19782
Článok „Sviatok slovenskej vedy“ pre Novú mysl.
54I B19782
Článok „Základný výskum“ pre Pravdu.
55I B19782
Odpovede na otázky redaktorky zahraničného vysielania Československého rozhlasu v Bratislave.
56I B19782
Odpovede akademika V. Hajka na otázky čitateľov časopisu Elektrón.
57I B19782
Príspevok do vysielania Československého rozhlasu pre Tribúnu Hvězdy na tému „Za kvalitu a efektívnosť pracovnej iniciatívy“.
58I B19792
Vystúpenie v Československom rozhlase v relácii „Veda, technika a my“.
59I B19792
Príhovor predsedu SAV v Československom rozhlase na tému „K otázkam realizácie vedeckých výsledkov v spoločenskej praxi“.
60I B19792
Rozhovor s redaktorom Nového slova.
61I B19792
Predhovor predsedu SAV k zborníku o SNP.
62I B19792
Článok „Rozvoj vedeckého bádania na ústavoch SAV v Bratislave“ pre časopis Bratislava.
63I B19802
Prejav predsedu SAV v rozhlase o 40. Valnom zhromaždení SAV.
64I B19802
Prejav predsedu SAV v Československej televízii o Valnom zhromaždení SAV.
65I B19802
Odpoveď na anketu Pravdy k 110. výročiu narodenia V. I. Lenina.
66I B19802
Odpovede na otázky redakcie Smeny o SAV v 7. päťročnici.
67I B19802
Odpovede predsedu SAV na otázky redaktorky tlačovej agentúry ORBIS o úlohách SAV v 7. päťročnici.
68I B19802
Odpoveď predsedu SAV na anketu časopisu Správy SAV.
69I B19802
Článok predsedu SAV o svojom pracovnom dni pre týždenník Nové slovo.
70I B19812
Rozhlasový prejav predsedu SAV k vstupu do 7. päťročnice.
71I B19812
Článok „Veda v etape výstavby rozvinutej socialistickej špoločnosti“ pre Novú mysl.
72I B19812
Článok „Veda ako výrobná sila“ pre Nové slovo.
73I B19812
Odpovede predsedu SAV na otázky týždenníka Národná kultúra v Sofii.
74I B19812
Článok „Veda a jej spoločenské funkcie“ pre Nové slovo.
75I B19812
Článok predsedu SAV o otázke mieru pre časopis Slovenka.
76I B19812
Vystúpenie predsedu SAV v televíznej relácii „Perspektívy“.
77I B19812
Článok o možnosti existencie obmedzenej jadrovej vojny pre časopis Otázky míru a socialismu.
78I B19823
Článok „Príspevok SAV k rozvoju výrobnej funkcie vedy“ pre Rudé právo.
79I B19823
Článok „K otázkam integrácie vedy a výroby“ pre Nové slovo.
80I B19823
Článok „Sviatok Československej vedy“ k 30. výročiu vzniku ČSAV pre Pravdu.
81I B19823
Prejav predsedu SAV o vzájomnom vzťahu českej a slovenskej fyziky na slávnostnom zasadnutí „100 rokov českej novodobej fyziky“ uverejnený v Pokrokoch matematiky, fyziky a astronómie.
82I B19823
Článok „Podnetnosť sovietskej školy magnetizmu“ pre Pravdu.
83I B19823
Odpovede predsedu SAV a podpredsedu ČSAV na otázky redaktora časopisu Svět práce.
84I B19833
Rozhovor o Valnom zhromaždení SAV pre Československý rozhlas.
85I B19833
Rozhovor pre časopis Slovenka k 30. výročiu vzniku SAV.
86I B19833
Odpovede predsedu SAV na otázky expozitúry tlačovej agentúry ORBIS.
87I B19833
Rozhovor pre reláciu „Dialógy s vedou“ v Československom rozhlase. [ 5 častí ]
88I B19833
Vystúpenie v televízii k 30. výročiu vzniku SAV.
89I B19843
Odpovede akademika V. Hajka na otázky redaktora Nového slova.
90I B19843
Článok „Tvorivosť vedy a cesty jej využitia“ pre Novú mysl.
91I B19843
Odpovede akadmika V. Hajka na otázky časopisu Televízia.
92I B19843
Príspevok pre ČSTK o vstupe do r. 1984.
93I B19843
Odpovede na otázky Nového slova.
94I B19853
Príspevok „Prínos SAV k rozvoju československej vedy“ pre časopis Vesmír.
95I B19853
Článok „Za ďalší rozvoj vedeckej spolupráce“ písaný pre tlač Moldavskej SSR.
96I B19853
„Rozhovor s akademikom V. Hajkom nielen o fyzike“, článok písaný pre časopis Vesmír.
97I B19853
Článok predsedu SAV „Účasť SAV na vedeckej spolupráci s vedou ZSSR“ pre Pravdu.
98I B19853
Prednáška „Tvorivosť vedy a jej internacionálny charakter“ na pôde Štátnej univerzity v Užhorode.
99I B19853
Odpovede akademika V. Haka na otázky časopisu Slovenska.
100I B19853
Odpovede predsedu SAV na otázky časopisu Tvorba.
101I B19853
Odpovede predsedu SAV na otázky Československého rozhlasu.
102I B19853
Rozhovor akademika V. Hajka pre časopis Slovenka.
103I B19853
Článok o ženevskom stretnutí M. Gorbačova a R. Reagana pre redakciu ORBIS.
104I B19853
Rozhovor s akademikom V. Hajkom pre reláciu Československého rozhlasu – Rádiomaják.
105I B19863
Odpovede predsedu SAV pre medzinárodnú anketu „Otazníky doby“ uskutočnenú redakciou časopisu Květy.
106I B19863
Odpovede na otázky časopisu Príroda a spoločnosť o prínosoch uplynulej päťročnice.
107I B19863
Článok „Prínos SAV k rozvoju materiálovo a energeticky menej náročného typu československej ekonomiky“.
108I B19864
Príspevok predsedu SAV do ankety tlačovej agentúry ORBIS „Dávam svoj hlas mieru“ k začatiu Medzinárodného roka mieru.
109I B19864
Príspevok do ankety Nového slova.
110I B19864
Článok „Československá veda v podmienkach SAV v 8. päťročnici“ pre bulletin Slovenskej národnej rady.
111I B19864
Príspevok predsedu SAV „K otázkam spojenia vedy a výroby“ pre časopis Horizont.
112I B19864
Príspevok predsedu SAV „Úlohy SAV v 8. päťročnici“ pre časopis Praha – Moskva.
113I B19864
Článok „Na orbitách blízkej budúcnosti“ pre Pravdu.
114I B19864
Článok „K prvému výročiu vyhlásenia ZSSR o odstránení jadrových zbraní“ pre ORBIS.
115I B19874
Článok „Bilancujeme spoločne vykonanú prácu“ pre Učiteľské noviny.
116I B19874
Úvaha „Človek a veda“ pre Nové slovo.
117I B19874
Správa predsedu SAV o celoštátnom zhromaždení riaditeľov ústredne riadených organizácií VVZ pre Správy SAV.
118I B19874
Štúdiua predsedu SAV „Urýchlený rozvoj biotechnológií: význam nových foriem vzájomnej spolupráce“ pre časopis Hospodárska spolupráca krajín – členov RVHP.
119I B19874
Článok „Úroveň zapojenia SAV do realizácie Programu dlhodobej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce medzi ČSSR a ZSSR na obdobie do r. 2000“ pre Informácie pre poslancov SNR.
120I B19874
Článok „Jubileum ČSAV“ pre Nové slovo.
121I B19874
Beseda o prestavbe v rámci SAV v Československom rozhlase.
122I B19874
Odpovede na otázky ankety Nového slova.
123I B19874
Odpovede predsedu SAV na otázky šéfredaktora časopisu Televízia.
124I B19884
Polnočný príhovor predsedu SAV na Nový rok v rozhlase.
125I B19884
Odpovede na otázky ORBISu o úlohách vedy v prestavbe v podmienkach SAV.
126I B19884
Odpovede na otázky redakcie Ruštinár.
127I B19884
„Niekoľko poznámok k spolupráci SAV s vysokými školami“ – článok pre Nové slovo.
128I B19884
Vyhlásenie predsedu SAV k podpísaniu dohody SALT2 pre Prácu.
129I B19884
Odpovede predsedu SAV na otázky tlačovej agentúry ORBIS.
130I Bpo 19884
Beseda v Československej televízii o práci J. Lenárta: Vybrané prejavy a stave, zv. 1, 2. Účastníci besedy: Ľ. Pezlár, V. Hajko, M. Marko.
131I Bpo 19884
Základný výskum v SAV a spolupráca so ZSSR.