Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Svojchémia
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár

Úvod k inventáru

Svojpomocné družstvo Svojchémia bolo založené 9.III.1947 zapísaním vo firemnom registri Krajského súdu v Bratislave pod č. 4336-1/47, 3466-1. Jeho úlohou bolo podporovať Spolok chemikov Slovákov, úzko spolupracovať s chemickotechnologickým odborom Slovenskej vysokej školy technickej, priemyselnou školou v Banskej Štiavnici a inými inštitúciami, umožňovať nákup všetkých laboratórnych a prevádzkových potrieb za najvýhodnejšie podmienky, získať za členov zahraničné a domáce firmy, vydávať odbornú literatúru, podporovať štúdiá chemických odborníkov, financovať prednášky a študijné zájazdy a popularizovať chemickú vedu. Udelením živnostenského listu zo dňa 16.VII.1948 č. 75653-II/3-1948 družstvo bolo oprávnené nakupovať, predávať, sprostredkovať a vyrábať všetky laboratórne potreby, zaobstarávať spoločným alebo individuálnym nákupom potrebné suroviny a chemikálie, sprostredkovávať štátne aj súkromné dodávky a zriaďovať si filiálky a dielne pre spracovávanie materiálov na špeciálne výrobky.

Družstvo bolo podielovým vlastníctvom svojich členov a riadila ho správa pozostávajúca z 3–6 členov volených valným zhromaždením na 3 roky.

Vlastná činnosť družstva trvala úspešne až do r. 1949, kedy bolo prípisom Povereníctva priemyslu a obchodu č. IV/1-16/01/5-49 zo dňa 24.III.1949 nariadené zvolať valné zhromaždenie, ktoré by sa uznieslo na likvidácii družstva. Zamestnancov družstva a tovar za nákupné ceny mala prevziať firma Sanitas. Záležitosti s dodávateľmi a odberateľmi si Svojchémia vyriešila sama. Likvidácia družstva trvala až do konca r. 1951.

Písomnosti svojpomocného družstva „Svojchémia“ tvoria fondové oddelenie Spolku chemikov Slovákov a boli spoločne prebraté do Ústredného archívu SAV v r. 1967 počtom 17 archívnych krabíc.

Pri spracovávaní sme materiál rozdelili do 2 základných skupín: A – správno-hospodárska agenda a B – obchodná agenda.

Prvú skupinu tvoria písomnosti týkajúce sa organizácie družstva, členských a majetkoprávnych záležitostí.

Druhú skupinu tvorí vlastná činnosť družstva – obchodná agenda. Táto skupina je tematicky rozdelená na 2 časti a to: B 1 – predaj a nákup chemikálií, B 2 – predaj a nákup laboratórnych potrieb a zariadení. V každej z nich sú alfabeticky zoradené podniky s ktorými družstvo obchodovalo.