Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Šiška, Karol
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

463II A31962–196520
Československá komise pro spolupráci s UNESCO – menovanie za člena, pozvánka a program zasadania XVII. zasadania pléna.
464II A3197520
Hlavná problémová komisia – 31 – Chirurgia hrudníka a brucha – zápisnica zo zasadania a anotačné listy na zaradenie čiastkových úloh do odborového plánu lekárskeho a farmaceutického výskumu na Slovensku na r. 1975–1980 – K. Šiška predseda HPK.
465II A3195420
Chirurgická komisia Ministerstva zdravotníctva ČSR – zrušenie komisie – K. Šiška predseda.
466II A31958–196620
Komisia Predsedníctva SAV pre koordináciu výskumu vo Vysokých Tatrách – zápisnice zo zasadaní komisie; materiály do zasadní Predsedníctva SAV a zaistení komplexného výskumu Vysokých Tatier a zabezpečení jeho koordinácie SAV; správy o činosti komisie; správa o sympóziu SAV o výsledkoch výskumu vo Vysokých Tatrách – K. Šiška predseda.
467II A3197820
Komisia pre lekárske vedy pri vedeckom kolégiu pri SAV pre biologicko-lekárske vedy – zápisnica zo zasadnutia – K. Šiška člen komisie.
468II A3196620
Komisia pre obhajoby doktorských dizertácií v odbore 0608 chirurgie – úsek kardiochirurgie, urológie, ortopédie – K. Šiška predseda.
469II A3197520
Komisia pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v odbore 51-08-9 chirurgia – K. Šiška predseda.
470II A3197320
Komisia pre spracovanie prognostickej štúdie transplantácií životne dôležitých orgánov do r. 1990 (pri Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny v Prahe), štúdia priložená – K. Šiška člen komisie.
471II A3196620
Komisia pre techniku Výboru pre štátne ceny K. Gottwalda – menovanie a pozvánka.
472II A3195520
Komisia pre vedu pri Výbore pre štátne ceny K. Gottwalda – menovanie za člena.
473II A3195720
Odborná komisia pre zdravotníctvo pri Predsedníctva SAV – vymenovanie úloh, K. Šiška – predseda.
474II A3195920
Odborná komisia pre biológiu a zdravotníctvo pri SAV – zriadenie, K. Šiška – menovanie za predsedu.
475II A3195620
Preverovacia komisia Ministerstva školstva a kultúry ČSR v obore chirurgie – previerka návrhov na zriadenie vedecko-výskumných pracovísk (Laboratórium pre výskum chirurgickej patofyziológie pri Lekárskej fakulte UK v Bratislave a Vedecké laboratórium pri chirurgickej klinike Lekárskej fakulty UK, pobočka v Košiciach), K. Šiška predseda.