Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Hrabovec, Ivan
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

124IC19564
Zbierajme liečivé rastliny (Ľudové čítanie, roč. II, č. 10).
125IC19594
Dr. Štefan Györffy (Biológia, XIV, 9).
126IC19604
Spomienka na botanika Jána Fábryho (Biológia, XV, 7).
127IC19604
Prírodovedný spolok župy Trenčianskej (1877–1911) (Biologické práce, VI, 5).
128IC19624
Za akademikom S. Jávorkom (Acta F. R. N. Univ. Comen., VII, 6–7).
129IC19674
Štefan Endlicher (1804–1849) (Pravda, 19.VI.).
130IC19694
Správa zo 6. sympózia Spoločnosti pre dejiny vedy (Historický časopis, XVII, 2).
131IC19694
Ján Šalamún Petian – Petényi (Ochrana fauny, III, 1).
132IC19704
Správa z vedeckej konferencie pri príležitosti 200. výročia založenia Lekárskej fakulty Trnavskej univerzity (Biológia, 25, 3).
133IC19714
A növénytan tanítása a Nagyszombati egyetem orvosi fakultásán. Orvostörténeti közlemények (Communicationes de historia artis medicinae, č. 57–59).
134IC19724
Botanika na Lekárskej fakulte univerzity v Trnave (Z dejín vied a techniky na Slovensku VI).
135IC19734
Botanik Charles de l´Ecluse – Carolus Clusius (Dějiny věd a techniky).
136IC19735
Clusius im Tschechoslowakischen Raum (Festschrift anlässlich der 400 jährigen Wiederkehr der wissenschaftlichen Tätigkeit von Carolus Clusius im panonischen Raum. Burgenländischen Landesarchiv, sonderheft V).
137IC19745
Botanik Charles de l´Ecluse – Carolus Clusius (Biológia, 29, 1).
138IC19775
Spomienka na Karola Kalchbrennera (Správy hubárskej poradne, V, 1–2).
139IC19775
Príspevok k dejinám botaniky v prvej polovici 19. stor. na Slovensku (Z dejín vied a techniky na Slovensku VIII).
140IC19785
Odhalenie pamätnej tabule botanikovi K. Kalchbrennerovi (Biológia, 33, 7).
141IC19795
Ohlas a vplyv Matioliho diela na Slovensku (separát z vedeckého zasadania K dějinám biologie. Vývoj botaniky na Moravě. A. P. Mattioli).
142IC19795
Pavol Kitaibel a Slovensko (Balneologický obzor).
143IC19795
Slovenská botanička Izabela Textorisová (Z dejín vied a techniky na Slovensku, IX).
144IC19805
Slovenský geobotanik Dionýz Štúr – tvorivý priekopník darwinizmu (separát z vedeckého zasadnutia „Revoluční změny v oblasti vědy a techniky“ v Libliciach 18.X.–20.X.1979).
145IC19805
Významné životné jubileum Ing. Miloša Jurkoviča (Biológia, 35, 7).
146IC19805
Príspevok k dejinám Prírodovedného ústavu Slovenského národného múzea v Bratislave, VII. časť (Acta R. N. M. N. S., XXVI).
147IC19815
Matej Piller, profesor prírodopisu na Trnavskej univerzite (Balneologický spravodaj).
148IC19825
Botanika a zoológia v prácach Daniela G. Licharda (Zborník zo spomienkovej oslavy v Nitre 1.XII. v Nitre).
149IC19825
Profesor Ján Roubal ako botanik (Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti, SAV, 2).
150IC19825
Dionýz Štúr – slovenský priekopník darwinizmu (Biológia, 38, 1).
151IC19825
Dejiny botanického výskumu Považského Inovca (Balneologický spravodaj).
152IC19835
Dejiny botaniky na Slovensku. 1. časť (Zborník Slovenského záhradkárskeho zväzu).
153IC19835
Príspevok k botanickému výskumu Malých Karpát v minulosti (Veda a technika v dejinách Slovenska).
154IC19835
Botanické a zoologické rukopisy Jozefa Kvetoslava Holuba (Práce z dějin přírodních věd).
155IC19845
Thirty years of botany in the Slovak academy of sciences (Folia geobotanica et phytotaxonomica, vol. 18, no. 4).
156IC19855
Prvá tlačená správa z dejín mykológie v slovenskom časopise (Česká mykologie, 39).
157IC19855
Bádatelia tatranskej flóry do konca 19. storočia (Veda a technika v dejinách Slovenska, 2).
158IC19855
Biologické vedy na univerzite v Trnave (Vesmír, 64, č. 12).
159IC19855
Počiatky botaniky na Slovensku (Biológia, 40, 5).
160IC19865
Všeobecná biológia na univerzite v Trnave v 17. a 18. storočí (Biológia, 41, 11).
161IC19865
Spomienková slávnosť a seminár venovaný A. W. Scherfelovi (Farmaceutický obzor, LV).
162IC19875
Botanické a zoologické rukopisy Jozefa Kvetoslava Holuba (Obzor Gemera, roč. XVIII., č. 3).
163IC19875
Ján Evangelista Purkyně a Slovensko (Československá fysiologie, 36, č. 5).
164IC19885
MUDr. Gustáv Reuss, život a dielo (Obzor Gemera, XIX, č. 3).
165IC19885
J. E. Purkyně and Slovakia (Separát z konferencie J. E. Purkyně in science and culture 26.VIII.–30.VIII. Praha).
166IC19916
Seminár na počesť botanika doc. Jána Futáka (Dějiny věd a techniky, Acadamia, roč. 24, č. 1).
167IC19916
Textbooks on Zoology published in Slovakia in the 18th century (Acta F. R. N. univ. Comen. Zoologia, 35).
168IC19926
A tiro of the oldest botanists of East Slovakia (Thaiszia, Košice, 2).
169IC19936
Prínos prírodovedných spoločností k výskumu flóry a fauny Slovenska v druhej polovici 19. storočia (Biológia, 48, 4).
170IC19936
Storočnica zabudnutého nitrianskeho ornitológa (Tichdroma, vol. 5).
171IC19946
Botanické práce Dionýza Štúra (D. Štúr, geológ, botanik, slovenský národovec (1827–1893), Geologický ústav D. Štúra, Bratislava).
172IC19956
Slovák Dionýz Štúr – priekopník evolučnej teórie (Biologický vývoj vo svetle vedy a viery, Združenie pre vedu a vieru).
173IC19966
Slovenská botanická spoločnosť včera a dnes (Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV).