Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy právnych predchodcov » Slovenská učená spoločnosť
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4IB1939–19401
Organizačno-odborná agenda
Problematika prevzatia majetku zrušenej Učenej spoločnosti Šafárikovej.
5IB1939–19401
Organizačno-odborná agenda
Stanovy Slovenskej učenej spoločnosti.
6IB19391
Organizačno-odborná agenda
Pozvanie Ministerstva školstva a národnej osvety na poradu týkajúcu sa riešenia právneho postavenia Slovenského národného divadla v Bratislave.
7IB1940–19411
Organizačno-odborná agenda
Členská základňa Slovenskej učenej spoločnosti.
8IB1940–19431
Organizačno-odborná agenda
Správy o činnosti kancelárie generálneho tajomníka Slovenskej učenej spoločnosti Ľudovíta Nováka.
9IB19401
Organizačno-odborná agenda
Žiadosť Slovenskej učenej spoločnosti o zakúpenie publikácií katedrami Slovenskej univerzity v Bratislave.
10IB19401
Organizačno-odborná agenda
Oznámenie o delegovaní generálneho tajomníka Slovenskej učenej spoločnosti Ľudovíta Nováka a tajomníka duchovednej triedy Andreja Mráza do Kultúrnej rady.
11IB19401
Organizačno-odborná agenda
Žiadosť Slovenskej učenej spoločnosti o získanie povolenia Ministerstva vnútra pre sústreďovanie objednávok a predplatiteľov na vydávané knihy a časopisy.
12IB19401
Organizačno-odborná agenda
Rozposlanie prípisu o návšteve zástupcu Slovenskej učenej spoločnosti v školských zariadeniach v Prešove a Nitre.
13IB19401
Organizačno-odborná agenda
Kúpa kníh zo Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Bratislave.
14IB19401
Organizačno-odborná agenda
Informácia predsedu Slovenského najvyššieho súdu Martina Mičuru o riešení záležitosti Jána Ormisa na Ministerstve pravosúdia.
15IB19401
Organizačno-odborná agenda
Žiadosť Slovenskej učenej spoločnosti Jánovi Bakošovi o zaslanie konceptu pozvánky pre Časopis evanjelickej teológie.
16IB19401
Organizačno-odborná agenda
Žiadosť Krajinského grémia kníhtlačiarov na Slovensku o spoluúčasť pri usporiadaní osláv 500. výročia vynájdenia kníhtlače.
17IB19401
Organizačno-odborná agenda
Oznámenie dekanovi katolíckej teologickej fakulty a predsedovi duchovednej triedy Alexandrovi Speszovi o vzájomnej spolupráci.
18IB19401
Organizačno-odborná agenda
Informácia Klubu slovenských turistov a lyžiarov o momentálnej nemožnosti zistiť miesto pobytu pána Markova vo Vysokých Tatrách.
19IB19401
Organizačno-odborná agenda
Zaslanie odborného článku Ľudovítom Novákom do redakcie kultúrnej rubriky novín Slovenská politika.
20IB19401
Organizačno-odborná agenda
Poďakovanie Kancelárie prezidenta republiky za blahoželanie k voľbe prezidenta Slovenskej republiky za predsedu Katolíckej akadémie.
21IB19401
Organizačno-odborná a vedecká agenda
Obežník prezídia Slovenskej učenej spoločnosti o zvolávaní triednych, výročných a slávnostných zhromaždení.
22IB19401
Organizačno-odborná a vedecká agenda
Pozvanie od ministra dopravy a verejných prác Júliusa Stana na slávnostné otvorenie dopravy na novej trati Banská Bystrica – Dolná Štubňa 19.XII.1940.
23IB1940–19411
Organizačno-odborná a vedecká agenda
Žiadosť riaditeľa kancelárie Slovenskej učenej spoločnosti Ladislava Kissa Ministerstvu hospodárstva o prevzatie zásielky kníh zo zahraničia bez dovozného povolenia.
24IB1940–19422
Organizačno-odborná a vedecká agenda
Nadviazanie spolupráce a kultúrno-vedeckých stykov – Kníhtlačiareň Andreja; Kníhtlačiarsky účastinný spolok; časopis Linguistica Slovaca; Matica slovenská; Slovenská muzeálna spoločnosť; časopis Slovenská vlastiveda; Spolok sv. Vojtecha; Tranoscius; Úrad propagandy; Chorvátsko.
25IB1940–19413
Organizačno-odborná a vedecká agenda
Zisťovanie informácií v súvislosti s fotografiou plukovníka Albína Krásnu.
26IB1940–19423
Organizačno-odborná a vedecká agenda
Pôsobenie Ladislava Kissa vo funkcii riaditeľa kancelárie Slovenskej učenej spoločnosti.
27IB19413
Organizačno-odborná a vedecká agenda
Pôsobenie Štefana Peciara vo funkcii riaditeľa redakcie Slovenskej učenej spoločnosti.
28IB19413
Organizačno-odborná a vedecká agenda
Negatívne stanovisko Slovenskej učenej spoločnosti k finančnej zbierke organizovanej Slovenskou ligou na zakladanie a udržiavanie slovenských škôl v pohraničí.
29IB19413
Organizačno-odborná a vedecká agenda
Podpora spolupráce s jazykovedcom Alexandrom V. Isačenkom.
30IB19413
Organizačno-odborná a vedecká agenda
Pozvanie rektorátu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave na slávnostnú inštaláciu prvého rektora.
31IB19413
Organizačno-odborná a vedecká agenda
Návrh prezídia Ministerstva školstva a národnej osvety na zriadenie Slovenského historického ústavu.
32IB19413
Organizačno-odborná a vedecká agenda
Návrh vládneho nariadenia, ktorým sa pri Ministerstve školstva a národnej osvety zriaďuje Štátny ústav slovenského jazyka a pričleňuje sa k Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity.
33IB19413
Organizačno-odborná a vedecká agenda
Informovanie Kancelárie prezidenta republiky o nedôstojnom prijatí delegáta Slovenskej učenej spoločnosti na kurze kultúrnych referentov Hlinkovej gardy v Trenčianskych Tepliciach 7.XI.1941.
34IB1941–19423
Organizačno-odborná a vedecká agenda
Poďakovanie riaditeľa gymnázia v Žiline J. M. Novackého Ľudovítovi Novákovi.
35IB19423
Organizačno-odborná a vedecká agenda
Potvrdenie redakcie Slovenskej učenej spoločnosti o odpracovanej dobe pre Pavla Tomana, zamestnanca pri triedení excerpt pre Slovenský náučný slovník.
36IB19423
Organizačno-odborná a vedecká agenda
Oznámenie komisionárovi Slovenskej obilnej účastinnej spoločnosti Kolomanovi Schindlerovi o zadaní nesprávnej adresy na listovej zásielke.
37IB19423
Organizačno-odborná a vedecká agenda
Poďakovanie predsedu prezídia Slovenskej učenej spoločnosti Františka Valentina za blahoželania k jeho 50. narodeninám.
38IB1942–19433
Organizačno-odborná a vedecká agenda
Súhlasné stanovisko členov prezídia Slovenskej učenej spoločnosti a členov prírodovednej triedy s možným zánikom spoločnosti, resp. so splynutím s novovzniknutou Slovenskou akadémiou vied a umení.
39IB19433
Organizačno-odborná a vedecká agenda
Telegram Ľudovíta Nováka o udelení pracovného voľna všetkým zamestnancom.
40IB19433
Organizačné-odborná a vedecká agenda
Sťažnosť členov profesorského zboru Právnickej fakulty Slovenskej univerzity zaslaná prezídiu Slovenskej učenej spoločnosti, s kritickými výhradami k celkovému účinkovaniu spoločnosti.
41IB(1935)–19443
Organizačno-odborná a vedecká agenda
Pôsobenie Zdenky Čunderlíkovej vo funkcii asistentky Slovenskej učenej spoločnosti.