Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Personal fonds » Cambel, Samuel - supplement
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

832IC1196842
Federace v programu a praxi naší revoluce. (Mladá fronta, 22.V.)
833IC1196942
Povojnová pozemková reforma na Slovensku. (Dějepis ve škole, č. 6)
834IC1197042
Cesta k Magne charte 1–4. (Pravda, bez dátumu)
835IC1197142
50-ročná cesta Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. (Príroda a spoločnosť, roč. XX, č. 6)
836IC1197342
Pomoc, ktorá nezlyhala. (Pravda, č. 31)
837IC1197442
Posledný list V. I. Lenina. (Nové slovo, 17. januára)
838IC1197442
Sedemdesiatka univ. prof. B. Varsika. Desaťročia činorodej práce.
839IC1197442
Československá štátna idea v SNP. (Príroda a spoločnosť, č. 13)
840IC1197742
Október a súčasnosť. (časopis Ruštinár, č. 7)
841IC11977–197842
Vklad V. I. Lenina k riešeniu otázky možnosti víťazstva socialistickej revolúcie v jednej krajine v podvečer Októbra. (Společenské vědy ve škole, č. 1)
842IC11977–197842
Vplyv ideí Veľkej socialistickej revolúcie na vznik svetovej socialistickej sústavy. (Společenské vědy ve škole, č. 4–5)
843IC1197842
Roky činorodej práce. K šesťdesiatke historika M. Kropiláka. (Práca, 12.VIII.)
844IC1197842
Slovenské národné povstanie a československá štátnosť. (Pravda, 29.VIII.)
845IC1197842
Za akademikom Milošom Gosiorovským. (Pravda, november)
846IC1197943
Stav a problémy historiografie našich najnovších dejín. (Nové slovo, 1.II.)
847IC1197943
Šesťdesiat rokov Univerzity Komenského – kolíska duchovnej kultúry. (Práca, 27.VI.)
848IC1197943
Agrárna otázka pri vzniku Československej republiky. (Roľnícke noviny, 27.X.)
849IC1197943
Východisko a základňa. (Pravda?)
850IC1198043
Ideové zdroje februára 1948. (Príroda a spoločnosť)
851IC1198043
Životom overené prístupy. (Pravda?, 24.VI.)
852IC1198143
Poznať korene, z ktorých rastie dnešok. (Pravda, 4.VIII.)
853IC1198143
Roľnícka otázka v politike KSČ. 60. (Nové slovo, 14.V.)
854IC1198143
SNP a slovenská štátnosť. (denná tlač)
855IC1198143
Cesta revolučných premien. (Roľnícke noviny, 15.V.)
856IC1198243
Aktuálne otázky regionálnej historiografie. (Obzor Gemera, roč. XIII., č. 3.)
857IC1198243
Národnostný program Októbra. (Nové slovo, 16.XII.)
858IC1198243
Skúsenosti a odkaz veľkého Októbra. (denná tlač)
859IC1198243
Vznik federácie sovietskych národov. (Pravda, ?)
860IC11982–198343
Dekrét o pôde a význam agrárnych reforiem v socialistických revolúciách. (Společenské vědy ve škole, č. 3)
861IC1198343
1948 februárja és a parasztkérdés. (Új szó, 2.III.)
862IC1198343
Príspevok na XLV. valnom zhromaždení členov SAV 10.VI.
863IC1198343
Sociálnopolitické a ekonomické aspekty vývoja v SNP. (Československý časopis historický, č. 4)
864IC1198343
Otázky kultúrnej revolúcie v stati V. I. Lenina O družstevníctve. (Osvetová práca. č. 13)
865IC1198343
Tvorivý odkaz Októbra. (Práca, 15.II.)
866IC1198343
Prevratná premena dediny. (Roľnícke noviny, ?)
867IC1198443
Miesto regionalistiky vo výskume najnovších dejín. (Vlastivedný zborník Stredné Slovensko, č. 3, str. 8–18)
868IC1198443
Leninská cesta prechodu k socializácii našej dediny. (Pravda?, 21.II.)
869IC1198443
Sociálny odkaz SNP a výstavba socializmu. (Sociológia 16, č. 3)
870IC1198543
Bezpečnosť národov Československa po skúsenostiach druhej svetovej vojny. (Revue Praha – Moskva, č. 3)
871IC1198543
Historická veda a naša súčasnosť. (Nové slovo, 14.III.)
872IC1198543
Štyridsiate výročie Košického vládneho programu. (Obzor Gemera, č. 2)
873IC1198743
Október 1917 a naša revolúcia. (Bratislava v číslach a faktoch, č. 10)
874IC1198743
Október 1917 a naše skúsenosti z boja za demokraciu a socializmus. (Obzor Gemera, č. 4)
875IC1198743
Zápas o väčšinu národa. (Práca, 4.IV.)
876IC11987–198843
K 70. výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. (Společenské vědy ve škole č. 1)
877IC1198843
Nitriansky program – tradícia a medzník. (Nitriansky hlas, 6.IV.)
878IC1198843
Zabudnutá história. (Pravda, 8.IV.)
879IC1198843
Od SNP k dnešku. (Pravda, 27.VIII.)
880IC1po 198843
Októbrová revolúcia a vznik Československej republiky v októbri 1918. (?)
881IC1198943
Demokraticky riešiť spoločenskú krízu. (Pravda, 25.XI.)
882IC1199443
Poľnohospodárske peňažníctvo. (Historický časopis č. 3)
883IC1199643
Historická veda a politika. (Predvoj, roč. II., č. 52)
884IC1199643
Slovenská dedina 1938–1944. (Slovak Academic Press, Bratislava)
885IC1199743
Začiatky rozmachu kúpeľov Dudince. (Balneohistorica Slovaca, roč. XXXV)
886IC1199743
Slovenská dedina a povstanie. (Hlas robotníkov, 10.I.–24.I.)
887IC1199943
Miesto Milana Hodžu v družstevnom hnutí na Slovensku. (25) (Družstevné noviny, 14.I.)
888IC1199943
Milan Hodža – jedna z veľkých postáv Európy v predvečer druhej svetovej vojny. (Práca, ?)
889IC1200144
Milan Hodža – priekopník družstevníctva a ľudového peňažníctva. (vyšlo na pokračovanie v týždenníku Družstevné noviny v r. 1996–1999 a pod názvom Štátnik a národohospodár Milan Hodža 1878–1944 v nakladateľstve Veda v r. 2001)
890IC1200244
Nitriansky roľnícky program z apríla 1948 – pokus o družstevnú cestu rekonštrukcie slovenského poľnohospodárstva. (Osudy zemědelského družstevnictví ve 20. století, Uherské Hradiště, Slovácké museum)