Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Personal fonds » Cambel, Samuel - supplement
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

826IB2198542
Miesto SNP v európskom protifašistickom a národnooslobodzovacom hnutí. (Zborník SNP, Bratislava)
827IB2198642
Odpovede do ankety Nového slova.
828IB2198942
Poľnohospodárska politika ľudovodemokratického Československa v predvečer kolektivizácie. (Nová mysl, č. 11)
829IB2198942
Der Beitrag der tschechoslowakischen Bodenreform zur Lösung der Agrarfrage nach dem II. Weltkrieg. (Sborník ÚČSD, Praha)
830IB2199742
„Pán správce...“ (Zborník „Pohľady do dejín ev. a. v. cirkevného zboru v Slovenskej Ľupči)
831IB2199842
Milan Hodža ako priekopník ľudového peňažníctva. (Biatec, č. 1)