Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Gregor, Mikuláš
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

575III D193281
Deutsche Technische Hochschule zu Prag udelila 20.VI.1932 doktorát technických vied. [ 2 fol., 2x ]
576III D195281
Uznanie Československej keramickej a sklárskej spoločnosti za vedeckú, publikovanú a pedagogickú činnosť. [ 2 fol. ]
577III D195581
Zvolenie za člena korešpondenta SAV 15.III.1955. [ 1 fol. ]
578III D1961
Udelenie plakety A. Nägella od Technische Universität, Drážďany, 5.X.1961. [ 1 fol., Zbierka medailí č. 28 ]
579III D1962
Medaila k 60. narodeninám M. Gregora od dekana Chemickotechnologickej fakulty SVŠT. [ 1 fol., Zbierka medailí č. 29 ]
580III D196281
Pochvalné uznanie za mimoriadne obetavú prácu pri budovaní Vysokej školy technickej v Košiciach. [ 1 fol. ]
581III D196381
Čestné uznanie za budovanie školy pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenskej vysokej školy technickej, pamätná medaila od Slovenskej vysokej školy technickej. [ 1 fol., Zbierka medailí č. 30 ]
582III D196481
Udelenie Vyznamenania za vynikajúcu prácu od prezidenta ČSSR. [ 3 fol., 2x fotokópia ]
583III D196481
Menovanie čestným tovarišom Cechu murárskeho pri príležitosti 25-ročného jubilea maturantov-stavárov. [ 1 fol. ]
584III D196581
Čestné uznanie za mimoriadne úsilie o rozvoj činnosti Československej vedecko-technickej spoločnosti a technický pokrok československého národného hospodárstva od Ústrednej rady Československej vedecko-technickej spoločnosti. [ 1 fol. ]
585III D1965–196681
Čestené uznanie za dlhoročnú obetavú prácu pri budovaní fakulty a za úspešnú pedagogicko-výchovnú a vedecko-výskumnú činnosť od vedenia Chemickotechnologickej fakulty SVŠT. [ 1 fol. ]
586III D196681
Čestné uznanie za mimoriadne úsilie o rozvoj činnosti Československej vedecko-technickej spoločnosti a technický pokrok československého národného hospodárstva od Ústrednej rady Československej vedecko-technickej spoločnosti. [ 1 fol. ]
587III D196781
Strieborná medaila SVŠT za zásluhy o rozvoj vedy a techniky a dlhoročnú úspešnú prácu na SVŠT. [ 1 fol., Zbierka medailí č. 31 ]
588III D196781
Čestný diplom za vynikajúce výsledky pracovnej iniciatívy v roku 50. výročia VOSR od vlády ČSSR a ÚRO. [ 1 fol. ]
589III D196781
Poďakovanie za pomoc pri výstavbe Kysličnikárne od Závodu SNP, Žiar nad Hronom. Medaila. [ 1 fol., Zbierka medailí č. 32 ]
590III D196881
Diplom doktora technických vied udelený 6.VI.1962. [ 1 fol. ]
591III D196881
Uznanie za prácu pri budovaní a vedení Katedry anorganickej chémie Chemickotechnologickej fakulty SVŠT pri príležitosti 30. výročia vzniku SVŠT. [ 1 fol. ]
592III D1968
Medaila k 50. výročiu vzniku ČSSR od ÚRO a Predsedníctva vlády. [ 1 fol., Zbierka medailí č. 33 ]
593III D196981
Diplom Veľmajstra cechu mašinárskeho od absolventov pri príležitosti 25. výročia. [ 1 fol. ]
594III D1969
Medaila pri príležitosti jubilejných osláv Vysokého učení technického, Brno. [ 1 fol., Zbierka medailí č. 34 ]
595III D197081
Štátna cena Klementa Gottwalda s čestným titulom Laureát štátnej ceny Klementa Gottwalda za výskum a priemyslové využitie bentonitov a za rozvoj silikátovej a anorganickej technológie 30.IV.1970. [ 2 fol., fotokópia ]
596III D1970
Medaila pri príležitosti zahájenia prevádzky Keramických závodov, n.p. Dlaždičkáreň od Rady ONV Michalovce. [ 1 fol., Zbierka medailí č. 35 ]
597III D1970
Medaila – Symbol arabsko-sovietskej družby od egyptskej vlády. [ 1 fol., Zbierka medailí č. 36 ]
598III D197181
Čestné členstvo v Československej spoločnosti chemickej pri ČSAV za zásluhy o túto spoločnosť.
599III D197181
Čestné uznanie Za zásluhy o rozvoj protikoróznej ochrany v ČSSR od Ministerstva hutníctva a strojárenstva ČSSR.
600III D197181
Medaila prof. Jozefa Hanuša od Československej spoločnosti chemickej. Zbierka medailí č. 37 ]
601III D197281
Diplom za dlhoročnú spoluprácu s Výskumným ústavom pre ropu a uhľovodíkové plyny, Bratislava, Vlčie hrdlo od vedenia, Medaila. Zbierka medailí č. 38 ]
602III D197281
Menovanie čestným členom Ústavnej rady Ústavu anorganickej chémie SAV pri príležitosti 70. narodenín M. Gregora. [ 2 fol. ]
603III D197281
Udelenie zlatej medaily SVŠT za vynikajúce výsledky vo vedeckej a pedagogickej práci pre rozvoj anorganickej technológie a chemickej technológie silikátov pri príležitosti 70. narodenín M. Gregora. Medaila. [ 1 fol., Zbierka medailí č. 39 ]
604III D197281
Vyznamenanie za zásluhy o výstavbu za celoživotnú vedecko-výskumnú, pedagogickú a spoločensky angažovanú činnosť a za zásluhy pri organizácii výskumu v oblasti anorganickej a silikátovej chémie a technológie (fotokópia). [ 1 fol. ]
605III D197281
Udelenie Medaily Emila Votočku za zásluhy o rozvoj vedy a techniky od rektora Vysokej školy chemickotechnologickej v Prahe. Medaila. [ 1 fol., Zbierka medailí č. 40 ]
606III D197381
Čestné uznanie za dlhoročnú spoluprácu pri príležitosti 20. výročia založenia ústavu od Ústavu anorganickej chémie SAV. [ 1 fol. ]
607III D197381
Čestné uznanie pri príležitosti 50. výročia založenia Českej vedecko-technickej spoločnosti - spoločnosti silikátovej; [2x]
Odznak. [Zbierka medailí č. 41]
[ 2 fol. ]
608III D197381
Čestné uznanie za záslužnú spoluprácu pri budovaní a rozvíjaní chemických pracovísk na Prírodovedeckej fakulte UK. [ 1 fol. ]
609III D1973
Medaila Závodu SNP v Žiari nad Hronom pri 20-ročnom jubileu závodu. [ 1 fol., Zbierka medailí č. 42 ]
610III D1973
Medaila Závodu SNP v Žiari nad Hronom za Vernosť a pracovnú obetavosť. [ 1 fol., Zbierka medailí č. 43 ]
611III D197481
Čestné uznanie za pomoc pri výstavbe závodu na kanalizačnú hospodársku kameninu v Tomašovciach od Československých keramických závodov, Generálne riaditeľstvo Praha-Hlubočepy. [ 1 fol. ]
612III D197681
Udelenie zlatej pamätnej medaily pri príležitosti 25-ročného trvania Výskumného ústavu geologického inžinierstva v Brne. Medaila. [ 1 fol., Zbierka medailí č. 44 ]
613III D197781
Udelenie čestného uznania a pamätnej medaily za dlhoročnú dobrú spoluprácu pri rozvoji vedeckovýskumnej činnosti a realizácii jej výsledkov v praxi od Výskumného ústavu pre ropu a uhľovodíkové plyny, Bratislava. Medaila. [ 1 fol., Zbierka medailí č. 45 ]
614III D197781
Čestné uznanie „Za zásluhy o rozvoj keramického a perlitového priemyslu“ od Keramických závodov, n.p. Košice. Preukaz, odznak. [ 2 fol., Zbierka medailí č. 46 ]
615III D197781
Udelenie pamätnej plakety za spoluprácu, rozvoj a činnosť podniku od Geologického prieskumu, n.p. Spišská Nová Ves. Medaila. [ 1 fol., Zbierka medailí č. 47 ]
616III D197781
Udelenie pamätnej medaily od Vysokej školy chemickotechnologickej v Pardubiciach. Medaila. [ 1 fol., Zbierka medailí č. 48 ]
617III D197781
Udelenie pamätnej medaily Vysokej školy technickej v Košiciach za zásluhy o rozvoj školy. Medaila. [ 2 fol., Zbierka medailí č. 49 ]
618III D1977
Zlatá čestná plaketa Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách. [ 2 fol., Zbierka medailí č. 117 ]
619III D197781
Čestné uznanie pri príležitosti 35 rokov Katedry anorganickej technológie Chemickotechnologickej fakulty SVŠT. [ 2 fol. ]
620III D1978
Strieborná medaila SAV za záslužnú prácu pre rozvoj vedy a Akadémie pri príležitosti 25. výročia založenia SAV. [ 1 fol., Zbierka medailí č. 118 ]
621III D1978
Pamätná medaila SAV pri príležitosti 25. výročia založenia SAV. [ 1 fol., Zbierka medailí č. 50 ]
622III D197881
Diplom Slovenskej vedeckotechnickej spoločnosti silikátovej za dlhoročnú aktívnu činnosť v spoločnosti. [ 1 fol. ]
623III D197981
Diplom doktora Honoris causa od Historickej spoločnosti v ČSAV. [ 1 fol. ]
624III Ds.d.
Plaketa Výskumního ústavu stavebních hmot, Brno. [ 1 fol., Zbierka medailí č. 51 ]