Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Personal fonds » Hajko, Vladimír
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

149III A1949–198914
Zápis do registra Umeleckej a vedeckej rady; žiadosť SAVU o prijatie členstva v komisii pre kozmologické vedy Ústavu pre prírodné vedy a pre technickú fyziku; menovanie za člena VK ČSAV a za člena VK SAV; menovanie za člena-korešpondenta SAV a za riadneho člena SAV; uvoľnenie z funkcie hlavného redaktora – predsedu Hlavnej redakcie Encyklopédie Slovenska; menovanie do funkcie predsedu Rady Predsedníctva SAV pre prognózy rozvoja a uplatnenia vedy; odvolanie z funkcie predsedu Komisie Predsedníctva SAV pre výskum a vývoj vedeckých prístrojov a automatizácie vedeckých experimentov; žiadosť akademika V. Hajka predsedovi ČSAV o uvoľnenie z funkcie predsedu Komisie pre spoluprácu so Spojenými ústavmi jadrového výskumu Dubna; oznámenie akademika V. Hajka o jeho uvoľnení z funkcie predsedu a člena Komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore Fyzika tuhých látok a akustika; žiadosť akademika V. Hajka prvému tajomníkovi ÚV KSS o uvoľnenie z funkcie predsedu SAV; oznámenie I. podpredsedovi vlády ČSSR o odvolaní z funkcie člena Výboru pre štátne ceny K. Gottwalda; oznámenie akademika V. Hajka generálnemu tajomníkovi ÚV KSS o vzdaní sa členstva v ÚV KSČ; žiadosť akademika V. Hajka predsedovi ČSAV o uvoľnenie z funkcie podpredsedu ČSAV.