Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Personal fonds » Frankovič, Baltazár
Information about fond
PDF file (slovak language)
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

184IIA21990–200017
Funkcie v SAV
Predsedníctvo SAV
Zápisnice zo zasadnutia Predsedníctva SAV; zápisnice zo zasadnutia Rady vedcov SAV; zákon o SAV; nadácia Aurela Stodolu; protokol o výsledku previerky činnosti a hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov SAV.
185IIA22000–2001, 200518
Funkcie v SAV
Vedecké kolégiá v SAV
Stanovisko k evaluácii pracovísk I. oddelenia vied SAV; námety a charakteristiky koncepcií vedného zamerania a výskumu SAV prerokované na zasadnutiach Vedeckého kolégia SAV pre matematiku, fyziku a informatiku.
186IIA21962–200718–20
Funkcie v SAV
Ústav teórie riadenia robotiky SAV
Zoznam zamestnancov; automatizácia technickej prípravy výroby; distribuovaný riadiaci systém robota; zápisnice z pracovných zasadnutí; zápisnice z porád vedúcich odborov; návrhy na zahraničné pracovné styky; podkladové materiály pre rokovania v zahraničí; smernica pre zaraďovanie zamestnancov do tarifných, platových tried; hodnotenie publikačných aktivít; zápisnice z pracovných schôdzí; telefónny zoznam; materiály z rokovania so zástupcami Royal Society; podkladové materiály vedúcich projektov; podklady pre vypracovanie plánu vysielania zamestnancov do zahraničia; návrhy rozpočtov, nových koncepcií a vedeckých výskumov a zabezpečenia rozvoja vedeckých disciplín; modulárny agentový distribuovaný riadiaci systém s akronymom MARABU.
187IIA21996–200821
Funkcie v SAV
Komisia VEGA
Návrh projektu Modelovanie, riadenie a simulácia distribuovaných výrobných systémov; súhlas s predĺžením doby riešenia; žiadosť o granty; hodnotiace správy návrhov projektov.
188IIA2200521
Funkcie v SAV
Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku SAV
Pozvánka na Valné zhromaždenie spoločnosti; program Valného zhromaždenia spoločnosti 4.XI.2005; správa o činnosti spoločnosti; kandidátska listina do volieb členov hlavného výboru a predsedu spoločnosti.