Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Personal fonds » Frankovič, Baltazár
Information about fond
PDF file (slovak language)
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

100IC19638
Posudky, expertízy, návrhy
Posudok diplomovej práce L. Poláček: Voľba umelej účelovej funkcie pri riešení systému nelineárnych rovníc krokovou metódou Gauss-Seidla.
101IC19638
Posudky, expertízy, návrhy
Lektorský posudok článku Ing. J. Paulik, A. Dribňák, M. Merva: Teoreticko-experimentálny rozbor metód automatického udržiavania smeru polohy uhoľných kombajnov.
102IC19638
Posudky, expertízy, návrhy
Posudok diplomovej práce R. Koňakovský: Dynamicko-statická optimalizácia spojitých výrobných procesov použitím číslicových počítačov.
103IC19648
Posudky, expertízy, návrhy
Individuálny posudok na Ing. J. Skákalu, CSc.
104IC19648
Posudky, expertízy, návrhy
Individuálny posudok na Ing. Š. Petráša, CSc.
105IC19658
Posudky, expertízy, návrhy
Oponentský posudok diplomovej práce R. Mičurec: Optimalizácia parametrov pri riadení výrobných procesov s použitím číslicových počítačov.
106IC19658
Posudky, expertízy, návrhy
Posudok diplomovej práce J. Marek: Overenie náhrady účelovej funkcie pri statickej optimalizácii funkciou kvadratickou.
107IC19658
Posudky, expertízy, návrhy
Posudok diplomovej práce N. Spurná: Overenie použiteľnosti pokutových funkcií.
108IC19668
Posudky, expertízy, návrhy
Lektorský posudok článku N. Szutor: Príspevok k definovaniu pohybu rovnice dobývacieho stroja.
109IC19688
Posudky, expertízy, návrhy
Recenzia knihy M. Popelka., N. A. Věnikov.: Úvod do kybernetiky elektroenergetických systémů (Strojnícky časopis, roč. XX, č. 3).
110IC/1991/8
Posudky, expertízy, návrhy
Zhodnotenie pedagogickej činnosti doc. Ing. J. Borošku, CSc.
111IC19938
Posudky, expertízy, návrhy
Oponentský posudok pre menovanie za profesora doc. Ing. J. Sarnovského, CSc.
112IC19938
Posudky, expertízy, návrhy
Oponentský posudok doktorskej dizertačnej práce doc. Ing. J. Bokr, CSc.: Logické řešení technologických objektů.
113IC1994–19958
Posudky, expertízy, návrhy
Posudok habilitačnej práce doc. Ing. M. Alexík, CSc.: Adaptívne riadenie systémov a procesov.
114IC19958
Posudky, expertízy, návrhy
Oponentský posudok k vymenovaciemu konaniu doc. Ing. M. Alexíka, CSc. za profesora.
115IC19978
Posudky, expertízy, návrhy
Oponentský posudok práce k rigoróznej skúške Ing. Z. Baissová: Decentralizované hybridné riadenie zložitých procesov.
116IC20009
Posudky, expertízy, návrhy
Oponentský posudok dizertačnej práce Ing. J. Flochová: Príspevok k riešeniu supervízového riadenia diskrétnych udalostných systémov.
117IC20019
Posudky, expertízy, návrhy
Oponentský posudok habilitačnej práce doc. RNDr. E. Ocelíková, CSc.: Multikriteriálne rozhodovanie a užitočnosť.
118IC20049
Posudky, expertízy, návrhy
Odborný posudok projektu Aplikácia metód umelej inteligencie v modelovaní a riadení kritických procesov v energetike (riešiteľ Ing. I. Sekej, PhD.)
119IC20059
Posudky, expertízy, návrhy
Oponentský posudok dizertačnej práce Ing. M. Gonos: Stavové adaptívne riadenie s referenčným modelom za prítomnosti nemodelovanej dynamiky.
120IC20059
Posudky, expertízy, návrhy
Oponentský posudok dizertačnej práce Ing. I. Ivanov: Zovšeobecnená metóda eliminácie rezidentných kmitov pomocou spektrálnej úpravy riadiaceho signálu.
121IC20059
Posudky, expertízy, návrhy
Odborný posudok projektu Integrované optimálne riadenie technologických uzlov v procesovom priemysle (riešiteľ doc. Ing. Miroslav Fika.)
122IC20069
Posudky, expertízy, návrhy
Oponentský posudok záverečnej správy projektu KEGA: Monitorovanie reálnych a supervízne riadenie simulovaných procesov – virtuálne laboratórium IIRS.
123IC20069
Posudky, expertízy, návrhy
Oponentský posudok písomnej práce k dizertačnej skúške Ing. P. Kico: Multiagentové hybridné riadenie zložitých systémov.
124IC20069
Posudky, expertízy, návrhy
Oponentský posudok dizertačnej práce Ing. I. Hurák: Optimalizácia systémov riadenia s rozloženými parametrami v priestorovej závislosti.
125IC20079
Posudky, expertízy, návrhy
Recenzný posudok na učebnicu Madarász, L., Bučko, M., Andoga, R.: Integračné aspekty tvorby a prevádzky systémov CIM.
126IC20079
Posudky, expertízy, návrhy
Posudok školiteľa o priebehu vypracovania dizertačnej práce a dosiahnutých výsledkoch Ing. V. Oravec: Manažovanie koalícií agentov v prostredí multiagentových systémov.