Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Personal fonds » Belluš, Emil
Information about fond
PDF file (slovak language)
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

87IIB1950–1966, s.d.5
Slovenská vysoká škola technická (SVŠT):
Výzva na pripomienkovanie materiálu Príprava vyhlášky ministra techniky na uskutočnenie zákona č. 280/49 Zb. o výstavbe obcí – technické podklady; žiadosť o zaslanie správ o riešených úlohách prípadne námetov na uverejnenie v mesačníku Naša veda; prehľad kongresov a výstav v zahraničí v r. 1957; 3. zasadnutie Vedeckej rady (VR) Fakulty architektúry a pozemného staviteľstva, 27.XI.1959: zápisnica; zasadnutie VR Stavebnej fakulty, 11.X.1966: pozvánka; zoznam fakúlt vysokých škôl a ústavov akadémií vied, ktoré majú právo udeľovať vedeckú hodnosť kandidáta vied.