Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Personal fonds » Mésároš, Július
Information about fond
PDF file (slovak language)
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

92IA219524
„Prvá ruská revolúcia 1905–1907“ – recenzia knihy Pankratovovej.
93IA219544
E. Lédererová: „Az ipari kapitalizmus Kezdetei Magyarországon“ – recenzia a úvod k slovenskému vydaniu.
94IA219584
Ľ. Holotík: „Štefánikovská legenda“ – posudok.
95IA219594
Á. Paulínyi: „Hronecké železiarne v tridsiatych až šesťdesiatych rokoch 19. stor.“ – oponentský posudok kandidátskej práce.
96IA2195x4
I. Rubik: „Dejiny povstania východoslovenského ľudu r. 1831“ – posudok.
97IA219604
Hodnotenie vedeckej a vedecko-popularizačnej práce doc. J. Albertyho k habilitácii za mimoriadneho profesora histórie.
98IA219614
I. G. Kolomiec: „Sociaľno-ekonomičeskie otnošenia i obščestvennoje dviženie v Zakarpate vo vtoroj polovine XIX. stoletia“ – posudok.
99IA219614
J. Kuzmík: „Bibliografia publikácií k miestnym a všeobecným dejinám Slovenska“ – lektorský posudok.
100IA219614
„Memorandum v slovenskej literatúre“ – posudok na publikáciu pripravovanú k jubileu vydania Memoranda.
101IA219624
J. Joza – J. Butvin – F. Červinka: „Dejepis pre 8. ročník“ – posudok predbežného textu.
102IA21962 (?)4
Výstava „100 rokov Matice slovenskej“ – posudky 1. a 2. časti návrhu libreta a scenára.
103IA219634
J. Mjartan: „Jozef Ľudovít Holuby“ – posudok textu štúdie.
104IA219634
J. Sninčák: „Protokol o revolučných prejavoch a odpore poddaných proti feudálnemu útlaku v období rozkladu a krízy feudalizmu“ – posudok na vydanie.
105IA219634
„Príspevky k dejinám východného Slovenska“ – posudok materiálov zborníka.
106IA219634
Posudok textu T. Strogoňa o národnom školstve Slovákov.
107IA219634
T. Strogoň: „K otázke vzniku revúckeho slovenského gymnázia a jeho vybudovanie na úplnú strednú školu“ – dva oponentské posudky kandidátskej dizertačnej práce.
108IA219644
J. Hučko: „Gašpar Fejérpataky-Belopotocký: Život a dielo“ –„ posudok vedeckého redaktora.
109IA219644
Charakteristika odborného a osobného profilu dr. J. Hanušina.
110IA219644
P. Hapák: „Dejiny Prešova 1848–1900“ – posudok textu.
111IA2po 19654
Pripomienky k elaborátu o vyučovaní dejepisu na budúcich gymnáziách.
112IA219654
„Dejiny Prešova“ – posudok práce autorského kolektívu.
113IA219664
J. Guzi: „Slovenská volebná aktivita v rokoch 1861–1881“ – posudok štúdie.
114IA219664
Posudok školiteľa o K. Vadkertyovej.
115IA219664
F. Červeňanský: „Štát a právo v ideológii Ľ. Štúra“ – posudok.
116IA219664
F. Bokes: „Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu, zväzok III, 1885–1901“ – recenzný posudok.
117IA219674
J. Kiss: „Priebeh a výsledky urbariálnych sporov po zrušení poddanstva na Pálfyovskom panstve Kráľová“ – posudok diplomovej práce.
118IA219674
Ľ. Haraksim: „Slovanské programy“ – recenzný posudok.
119IA219674
M. Pišút: „Slováci a idea slovanskej vzájomnosti v 20. a 30. rokoch 19. storočia“ – posudok.
120IA219674
V. Zuberec: „Úloha slovenských politických strán a skupín v politickom boji o spôsob uskutočnenia prvej pozemkovej reformy v Československu“ – posudok štúdie.
121IA219674
J. Tkadlečková: „Česko-slovenské vzťahy v období národného obrodenia 1790–1867“ – recenzný posudok.
122IA219674
J. Juríček: „M. R. Štefánik – životopisný náčrt“ – dva posudky.
123IA219674
„Dejiny štátu a práva v Československu v období kapitalizmu“ – posudok kolektívneho diela.
124IA219674
Kolektív: „Slovanství v českém a slovenském národním životě“ – lektorský posudok.
125IA219674
J. Novotný: „Řemeslná výroba na Slovensku v první polovině 19. století“ – posudok hlavného redaktora.
126IA219674
M. Kociský: „Sociálnoekonomické postavenie robotníckej triedy na Slovensku na prelome 19. a 20. storočia“ – oponentský posudok kandidátskej dizertačnej práce.
127IA219674
M. Krajčovič: „Spolupráca Slovákov, Rumunov, Srbov v 90. rokoch 19. storočia“ – oponentský posudok kandidátskej dizertačnej práce.
128IA2po 19674
Stanovisko k reedícii slovenských dejín J. Bottu: „Slováci, vývin ich národného povedomia“.
129IA219684
Ľ. Lipták: „Slovensko v 20. storočí“ – návrh na ocenenie práce.
130IA219685
„Dejiny Slovenska III. Od roku 1848 do r. 1900“ – hodnotenie.
131IA219685
Hodnotenie diela profesora Daniel Rapanta.
132IA219685
M. Písch: „Postoj Slovákov k východnej kríze 1875–1878“.
133IA219685
K. Rebro: „Myšlienka národného štátu a Slováci v revolúcii 1848–1848“ – recenzný posudok.
134IA219685
„Dějiny československého zemědělství, II.“ – recenzný posudok kolektívnej práce.
135IA219685
M. Krajčovič: „Slovenská otázka v strednej Európe 1890–1901“ – posudok monografie.
136IA219695
K. Rebro: „Štátoprávne snahy Slovákov o zabezpečenie svojej národnej suverenity“ – posudok.
137IA219695
K. Rebro: „Právne postavenie poddaných roľníkov na Slovensku od začiatku 18. stor. do buržoáznej revolúcie 1848“ – oponentský posudok doktorskej dizertačnej práce.
138IA219695
J. Tkadlečková-Vantuchová: „Živena – spolok slovenských žien (1869–1948)“ – lektorský posudok
139IA219695
O. Kodedová: „Familianti a kolonisté na křivoklátském panství“ – posudok.
140IA219695
„Dejiny Maďarska 1918–1966“ – recenzný posudok.
141IA219695
Návrh na inštaláciu pamätnej izby Martinovi Čulenovi v Čake.
142IA219705
J. Šimkovicová: „Výstavba siete uhorských železníc pred rokom 1918“ – posudok štúdie.
143IA219705
L. Bianchi: „Uhorské zákonodarstvo a rozvoj priemyslu za dualizmu 1867–1918“ – posudok štúdie.
144IA219705
Posudok zborníka štúdií „Der österreichisch-ungarische Ausgleich“.
145IA219705
„Sága“ – odborný posudok práce pre anonymnú súťaž vydavateľstva Osveta v Martine.
146IA219715
Vyjadrenie k Návrhu pracovnej skupiny komisie Slovenskej poľnohospodárskej akadémie na riešenie organizačného začlenenia a rozvoja činnosti Slovenského poľnohospodárskeho múzea.
147IA219725
Posudok maďarskej stredoškolskej učebnice dejepisu pre čskoslovenskú-maďarskú historickú komisiu.
148IA219725
Učebnica „Hospodárske dejiny Československa“ – posudok prvých dvoch kapitol.
149IA219735
A. Lacková-Zora: „Anička Jurkovičová“ – lektorský posudok.
150IA219815
K. Minárik – D. Janota: „Osídlenie a jeho vplyv na premenu prírody“ – oponentský posudok výskumnej úlohy VI-3-3/02-04.
151IA219735
Stanovisko J. Mésároša na posudok J. Kvasničku na texty vlastivednej publikácie Slovensko I. – Dejiny, obdobie 1848–1914 (priložené ďalšie posudky).
152IA219865
R. Holec: „Poľnohospodárska revolúcia a mechanizácia slovenského poľnohospodárstva v druhej polovici 19. storočia“ – oponentský posudok.
153IA219865
Návrh koncepcie stálej výstavy alebo expozície dejín a profilu činnosti SAV.
154IA219875
Poznámky k Vyjadreniu maďarskej sekcie čskoslovensko-maďarskej historickej komisie k snahám o slovenské prepisovanie maďarských historických osobných mien.
155IA219875
R. Holec: „Hospodárske spolky a slovenský roľník v druhej polovici 19. storočia“ – posudok.
156IA219885
„Slovensko a slovenský národ v epoche prechodu z feudalizmu do kapitalizmu“ – návrh koncepcie úvodnej historickej state k 4. zväzku Dejín výtvarného umenia na Slovensku 1780–1918.
157IA219895
E. Jakešová: „Americkí Slováci, zahraničný odboj a československá štátnosť (1914–1918)“ – posudok.
158IA2199x5
Poznámky k úvahe L. Kováča o mýtoch v slovenských dejinách.
159IA219915
Š. Polakovič: „Obrana národa duchom Ľudovíta Štúra“ – posudok.
160IA219915
F. Pill: „Príspevok k problematike ohlasu sociálnodemokratického hnutia medzi slovenskou inteligenciou z okruhu Národných novín v 90. rokoch 19. storočia“ – posudok.
161IA219915
R. Holec: „Slovensko na prelome 19. a 20. storočia očami nemeckých poľnohospodárskych odborníkov“ – posudok.
162IA219915
J. Tibenský: „Funkcia cyrilometodejskej a veľkomoravskej tradície v ideológii slovenskej feudálnej národnosti“ – posudok.
163IA219915
Z. Sojková: „Jaro 1848 v politické publitistice Ľudovíta Štúra. Časť prvá. Březen v bratislavské redakci“ – posudok.
164IA219915
I. Minár: „Americkí Slováci a Slovensko 1880–1990. I. diel – V boji za oslobodenie Slovenska“ – lektorský posudok.
165IA219915
Ľ. Lipták: „Slovensko v dvadsiatom storočí“ – oponentský posudok doktorskej dizertácie.
166IA219915
Stanovisko k formulácii otázky v pripravovanom referende o vstupe Slovenskej republiky do štátneho zväzku s Českou republikou na zmluvnom konfederatívnom základe.
167IA219925
Hodnotenie výstavy „Ľudovít Štúr a Slovanstvo“ v Univerzitnej knižnici v Bratislave.
168IA219925
R. Holec: „Barón v službách roľníka (Georg Friesenhof)“ – pripomienky.
169IA219925
E. Kowalská: „Kontroverzná tolerancia: protestanti a školské reformy osvietenského obdobia“ – posudok.
170IA219925
Návrh preambuly Ústavy Slovenskej republiky.
171IA219936
Návrh na udelenie Ceny Literárneho fondu dielu Dejiny Slovenska III. (Od r. 1848 do konca 19. storočia).
172IA219936
J. Dobák: „Dialóg nad históriou“ – osnova študijnej tém – posudok pre udelenie tvorivého štipendia Slovenského literárneho fondu.
173IA219936
Zborník spomienok a materiálov Slovákov – účastníkov zahraničného odboja 1914–1918 – posudok.
174IA219936
P. Martuljak: „Vývoj slovenského roľníckeho družstevníctva do 2. svetovej vojny“ – posudok.
175IA219946
P. Parenička: „Život a dielo Petra Kellnera-Záboja Hostinského“ – posudok.
176IA219956
„Kronika Slovenska“ – posudok rukopisu kalendára diela za obdobie od revolúcie 1848 do roku 1918.
177IA219956
Projekt výskumnej úlohy „Die slowakische Volksgruppe in Wien und Niederösterreich“ – posudok pre rakúske Ministerstvo kultúry.
178IA219956
Vyjadrenie k žiadosti Spoločnosti Štefana Széchenyiho v Budapešti inštalovať v Bratislave pamätnú dosku tomuto dejateľovi.
179IA219966
L. Deák: „Slováci v maďarskej politike 1919–1939“ – posudok.
180IA2s.d.6
Posudok štúdie Š. M. Daxnera o slovenskom národnom prebudení.
181IA2s.d.6
J. Karpát: „Buržoázna koncepcia národnostnej otázky v Uhorsku“ – posudok.
182IA2s.d.6
F. Bokes: „Dokumenty k slovenskej politike 1848–1918“ – posudky na I. a II. zväzok.
183IA2s.d.6
Posudok k slovenským textom Prehľadu dejín ČSR, zv. II.“ – posudok.
184IA2s.d.6
Bidovský: „Poznatky o organizácii administratívnej správy a súdnictva v Uhorsku za absolutizmu“ – posudok.
185IA2s.d.6
Vyjadrenie o štúdiách B. Pollu, ktoré napísal v období tzv. slovenského štátu.
186IA2s.d.6
P. Hapák: „Železiarsky priemysel na Slovensku v rokoch 1800–1867“ – posudok.
187IA2s.d.6
J. Butvin: „Zjednocovacie a organizačné snahy v slovenskom národnom obrodení 1780–1848“ – posudok.
188IA2s.d.6
P. Hapák: „K priemyselnému vývoju Horehronia od konca 18. storočia do roku 1918“ – posudok.
189IA2s.d.7
J. Novotný: „Vývoj priemyselnej výroby na Slovensku v prvej polovici 19. storočia“ – posudok.
190IA2s.d.7
V. Borodovčák: „Národnostná otázka a politická situácia v strednej a východnej Európe v rokoch 1849–1867“ – posudok.
191IA2s.d.7
B. Kostický: „Nová škola slovenská“ – posudok.
192IA2s.d.7
J. G. Tajovský: „Smrť Ďurka Langsfela“ – posudok.
193IA2s.d.7
M. Vyvíjalová: „Zápas o povolenie na Štúrove Slovenskje Národnje Novini“ (štúdia a dokumenty) – posudok.
194IA2s.d.7
„Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu v rokoch 1848–1914“, zv. I. 1848–1867 – posudok.
195IA2s.d.7
B. Polla: „Stodesiate výročie Magny charty slovenského národa“ – posudok.
196IA2s.d.7
J. Krivoss: „Zvolen v matičnom období. Pamiatke dr. Jozefa Kozáčka“ – posudok.
197IA2s.d.7
R. Holec: „Poľnohospodárstvo na Slovensku v poslednej štvrtine 19. storočia“ – posudok.
198IA2s.d.7
F. Bielik: „Slovenské vysťahovalectvo v rokoch 1873–1938. Príčiny a dôsledky“ – oponentský posudok kandidátskej práce.
199IA2s.d.7
K. Rosenbaum: „Daniel Jaroslav Bórik“ – posudok.
200IA2s.d.7
Š. Rajnoha: „Príspevok k vývoju poľnohospodárstva z konca 19. a začiatkom 20. storočia na Slovensku“ – oponentský posudok.
201IA2s.d.7
J. Alberty: „O historicko-demografickom vývoji Brezna a okolia“ – posudok.
202IA2s.d.7
„Přehled dějin československo-sovětských vztahů I., Přehled dějin česko-ruských vztahů 1770–1917“ – recenzný posudok.
203IA2s.d.7
„Dejiny Bratislavy 1790–1918“ – recenzný posudok.
204IA2s.d.7
J. Hučko: „Sociálne zloženie a pôvod slovenskej obrodeneckej inteligencie“ – recenzný posudok.
205IA2s.d.7
Á. Paulínyi: „Poľnohospodárska výroba na Slovensku pred prvou svetovou vojnou“; J. Faltus: „Zamestnanie obyvateľov Slovenska 31.XII.1910. Rekonštrukcia“ – posudok štúdií.
206IA2s.d.7
A. Slatinský: „Historický prehľad slovenského ľudového urbanizmu“ – posudok.
207IA2s.d.7
Recenzia maďarskej stredoškolskej učebnice národných dejín obdobia predmonopolného kapitalizmu (1848–1918) vypracovaná pre čskoslovensko-maďarskú historickú komisiu na diskusiu.