Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Pišút, Ivan
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Pišút, Ivan – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:36596
Pôvodca:RNDr. Ivan Pišút, DrSc.
Klasifikačná schéma:M – Rodiny a osoby
M/II - Osoby
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1937–2009
Rozsah:21 kr.
Počet inventárnych jednotiek:491
Spracovateľ:Jančula, Michal
Hučko, Ján
Zostavovateľ pomôcky:Hučko, Ján
Schvaľovateľ:Gubášová Baherníková, Jana
Rok spracovania:2018
Stav k:1.VI.2018
Príbuzné fondy: Botanický ústav Slovenskej akadémie vied (1952–1962)
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied II. (1990–2009)
Pracoviská biologických vied Slovenskej akadémie vied (1956–1971 (Biologický ústav);
1958–1959 (Botanická záhrada);
1964–1974 (Botanický ústav);
1962–1974 (Ústav biol. krajiny);
1955–1972 (THS))

Ústav experimentálnej biológie a ekológie Slovenskej akadémie vied (1975–1979)
Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie Slovenskej akadémie vied (1956-2003)
Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (1955-1982)
Futák, Ján – osobný fond (1945–1980)
Hlaváček, Aladár – osobný fond (1934–1992)
Hrabovec, Ivan – osobný fond (1955–2007)
Jurko, Anton – osobný fond (1943–1997 (2004))
Krippel, Eduard – osobný fond ((1928) 1929–1992 (2002))
Nábělek, František – osobný fond (1911–1958)
Pastýrik, Ľudovít – osobný fond (1933–2003)
Ptačovský, Klement – osobný fond (1909–1959)

RNDr. Ivan Pišút, DrSc. – lichenológ, zakladateľ lichenológie na Slovensku

* 13.III.1935, Bratislava
† 14.XII.2017, Bratislava

RNDr. Ivan Pišút, CSc. sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti zameral okrem náuky o lišajníkoch – lichenológie (floristika, fytogeografia, taxonómia ) aj na záchranu vzácnych herbárov a tvorbu herbárových zbierok.

Svojimi terénnymi výskumami a pozorovaniami prispieval k rozvoju a riešeniu problematiky starostlivosti a ochrany prírody, k zriaďovaniu prírodných parkov a rezervácií na Slovensku.

Okrem intenzívneho bádania v oblasti lichenológie viedol diplomové práce, pripravoval scenáre a inštalácie mnohých výstav s prírodovednou tematikou. Sprístupňoval viaceré zabudnuté osobnosti z oblasti svetovej a slovenskej botaniky.

Väčšinu svojho profesionálneho života pôsobil v Botanickom oddelení Slovenského národného múzea v Bratislave a v Botanickom ústave SAV.

Ivan Pišút aktívne komunikoval s botanikmi z výskumných inštitúcií, výskumných ústavov a univerzít v Európe, ale aj napr. Japonsku, Brazílii, Indii, alebo Ománe.

V roku 1995 mu bola Predsedníctvom SAV udelená Strieborná plaketa SAV za zásluhy o rozvoj biologických vied a bol zaradený medzi Významné osobnosti SAV.